Algemeen vaak gestelde vragen

U bevindt zich hier: Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Monumenten en Archeologie » Algemeen vaak gestelde vragen

Algemeen vaak gestelde vragen

Algemeen vaak gestelde vragen

 1. Wat wordt er geregeld in de Monumenten- en archeologieverordening?
 2. Hoe verhoudt een bestemmingsplan zich t.o.v. de verordening?
 3. Wat is een beschermd stads- dorpsgezicht?
 4. Wat zijn de gevolgen van een beschermd stads- en of dorpsgezicht?
 5. Welke stad- en of dorpsgezichten kent Roermond?
 6. Wat is vastgelegd in de Monumentenwet 1988?
 7. Wanneer vraag ik een omgevingsvergunning aan?
 8. Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?
 9. Hoe dien je een subsidieverzoek bij de gemeente in?
 10. Hoe verloopt het subsidieproces?
 11. Wat is het verschil tussen een rijksmonument en een gemeentelijk monument?
 12. Wat is er precies beschermd als een pand is aangewezen tot monument?
 13. Wat is een redengevende omschrijving?

 

1. Wat is een Monumenten- en archeologieverordening?

In de Monumenten en archeologieverordening worden regels gesteld voor de uitvoering van het monumenten- en archeologiebeleid. 

2.Wat wordt er geregeld in de Monumenten- en archeologieverordening?

- hoe de aanwijzing tot gemeentelijk monument in zijn werk gaat
- subsidiemogelijkheden
- voor welke ingrepen een monumentenvergunning vereist is
- archeologische verplichtingen
- mogelijkheden voor vrijstelling van archeologisch onderzoek

3.Hoe verhoudt een bestemmingsplan zich t.o.v. de verordening?

Een bestemmingsplan staat boven de verordening. Wanneer in een bestemmingsplan zaken betreffende archeologie en monumentenzorg niet geregeld zijn is de gemeentelijke monumenten en archeologieverordening van toepassing.

4.Wat is een beschermd stads- dorpsgezicht?

In dit gebied wordt ervoor gezorgd dat het karakter behouden blijft en nieuwbouw afgestemd wordt op de historische omgeving. Ontwikkelingen en sloop zijn en blijven gewoon mogelijk.

5.Wat zijn de gevolgen van een beschermd stads- en of dorpsgezicht?

In een gebied dat een beschermde status als beschermd gezicht heeft zullen ontwikkelingen, met name in het aanzicht, getoetst worden op hun gevolgen voor de monumentale kwaliteiten van een gebied. De aanwijzing verplicht het gemeentebestuur om een beschermend bestemmingsplan op te stellen. Een bijkomend positief effect van een beschermd gezicht is dat er meer samenhang in de woon- en werkomgeving ontstaat en het bijzondere karakter gewaarborgd blijft. Dit is gunstig voor de aantrekkelijkheid van een stad of dorp die positief kan uitwerken voor vastgoedeigenaren, ondernemers en bewoners.

6.Welke stad- en of dorpsgezichten kent Roermond?

De gemeente Roermond kent twee beschermde gezichten; de binnenstad Roermond inclusief de voorstad St Jacob en Asselt.

7.Wat is vastgelegd in de Monumentenwet 1988?

In de Monumentenwet 1988 is vastgelegd hoe monumenten van bouwkunst en archeologie en stads- en dorpsgezichten moeten worden beschermd. De Monumentenwet 1988 is het belangrijkste instrument voor de bescherming van het cultuurhistorisch erfgoed in Nederland.
Wat de gebouwde monumentenzorg betreft vormt de Monumentenwet 1988 de basis voor de subsidieregelingen voor onderhoud en restauratie van gebouwde monumenten en historische buitenplaatsen. Daarnaast is een aantal beleidsregels opgenomen in de wet met betrekking tot de uitvoering ervan.
Op 1 september 2007 is de monumentenwet met betrekking tot de archeologie gewijzigd. De Wet op de Archeologische Monumenten Zorg is sindsdien van toepassing.

8.Wanneer vraag ik een omgevingsvergunning aan?

U dient uw plan te registreren op de website www.omgevingsloket.nl . Door de vergunningcheck te doorlopen wordt vanzelf duidelijk of U een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw werkzaamheden.

9.Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

Via de website www.omgevingsloket.nl of fysiek aan de bouwbalie bij de gemeente.

10.Hoe dien je een subsidieverzoek bij de gemeente in?

Een subsidieaanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij het college. In deze aanvrage dient minimaal het volgende te worden vermeld:

 • Het adres van het monument;
 • Naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager;
 • Een technische omschrijving van de werkzaamheden;
 • Een begroting van de werkzaamheden waarbij de in de begroting genoemde posten herleid moeten kunnen worden naar de onder lid c. genoemde technische omschrijving;
 • Geschatte begin- en einddatum van de werkzaamheden;
 • Naam, adres en telefoonnummer van een eventuele contactpersoon;
 • Het bank- of gironummer waarop de eventuele subsidie overgemaakt kan worden; 
 • Ondertekening.

11.Hoe verloopt het subsidieproces?

In grote lijnen verloopt het subsidieproces als volgt:

 • A.Heeft u al een omgevingsvergunning? Een subsidieverzoek kan niet in behandeling worden genomen wanneer u geen omgevingsvergunning heeft en ook niet wanneer de werkzaamheden reeds begonnen zijn. Subsidieverzoeken die achteraf, dus na afloop van de werkzaamheden worden aangevraagd, worden (in principe) afgewezen.
 • B. De aanvraag komt binnen. U krijgt een reactie dat de brief in behandeling is genomen.
 • C. Het subsidieverzoek wordt beoordeeld op volledigheid. Ook worden de subsidiabele kosten vastgesteld. Een ambtenaar zal ter plekke bekijken of de subsidieaanvraag gegrond is, de zogenaamde technische noodzaak.
 • D. Het college neemt een beslissing, de subsidievrager wordt bericht wat de subsidiabele kosten zijn, of de subsidie verleend is en wat de subsidievoorwaarden zijn.
 • E. Na beëindiging van de werkzaamheden stuurt de aanvrager een brief met daarin een overzicht van de werkelijk gemaakte kosten en rekeningen.
 • F. De subsidie wordt vastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte kosten.
 • G. De uitbetaling vindt plaats.


12.Wat is het verschil tussen een rijksmonument en een gemeentelijk monument?

Een rijksmonument is een gebouw of object dat cultuurhistorisch gezien van nationaal belang is vanwege zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Een gemeentelijk monument is een gebouw of object dat cultuurhistorisch gezien van belang is voor een gemeente. Het is, net als bij een rijksmonument, van belang vanwege zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde.

13 Wat is er precies beschermd als een pand is aangewezen tot monument?

Bij rijksmonumenten is in principe zowel exterieur als interieur beschermd. Dat ligt aan hetgeen in de redengevende omschrijving is opgenomen. Hierin zijn de beschermde onderdelen opgesomd. In de meeste gevallen is alleen het exterieur beschermd. Soms is ook het interieur of delen ervan beschermd. Ook komt het voor dat alleen een onderdeel van een pand beschermd is, bijvoorbeeld alleen de voorgevel. Op verzoek kan een redengevende omschrijving naar de aanvrager worden verzonden.

14. Wat is een redengevende omschrijving?

Dit is beschrijving van het object inclusief een waardering. De reden waarom een object is aangewezen tot een monument en de omvang van de bescherming worden hierin omschreven.