Subsidiemogelijkheden monumenten

U bevindt zich hier: Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Monumenten en Archeologie » Subsidiemogelijkheden monumenten

Subsidiemogelijkheden monumenten

Bent u eigenaar van een rijks- of gemeentelijk monument? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een subsidie in de kosten van het onderhoud of restauratie van uw pand. Let wel, dit geldt alleen voor beschermde monumenten en dus niet voor panden of objecten die enkel deel uitmaken van een beschermd stads- of dorpsgezicht. Ook het laten maken van een Cultuurhistorische Analyse met waardenstelling, het uitvoeren komt voor subsidiëring in aanmerking. Ook voor beleidsondersteunende activiteiten die naar het oordeel van het college het draagvlak voor het monumenten- en archeologiebeleid verbreden kan een subsidie bij de gemeente aangevraagd worden.

Rijksmonumenten

Voor eigenaren van rijksmonumenten staan verschillende geldstromen ter beschikking:

Belastingvoordeel. Kosten voor reparatie, onderhoud of vervanging van onderdelen van uw rijksmonument zijn aftrekbaar bij de belasting. Wel dient men dan vooraf een verzoek in te dienen bij de belastingdienst/ kantoor Amsterdam / Bureau Monumentenpanden (Postbus 58944, 1040 EE Amsterdam, telefoon: 088 - 152 81 55)

BRIM-regeling, eigenaren van woonhuizen en boerderijen zonder agrarische functie komen in aanmerking voor een lening. Eigenaren van panden uit overige categorieën komen in aanmerking voor subsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beoordeelt de subsidieaanvragen.

Een laagrentende lening af te sluiten bij het Nationaal Restauratiefonds.

Een gemeentelijke subsidie op basis van de Monumenten- en archeologieverodening 2011 voor niet-rendabele rijksmonumenten zoals rijksmonumentale kerken en grafmonumenten op de Oude Kerkhof.

Gemeentelijke monumenten

De gemeente Roermond stelt elk jaar een budget beschikbaar voor restauratie en onderhoud van niet-rendabele rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Op basis van de Monumenten- en archeologieverordening 2011 komen voor een subsidie in aanmerking:

  • Werkzaamheden welke het behoud van monumentale waarden en / of het casco van een gemeentelijk monument en / of een niet-rendabel rijksmonument ten doel hebben. Deze werkzaamheden komen in aanmerking voor een subsidie van 25% in de kosten. Het subsidiebedrag is gebonden aan een maximum van een door het college vast te stellen bedrag per monument, per jaar; 
  • Een in het kader van een vergunningaanvraag op grond van artikel 8 van deze verordening door de gemeente geëist onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van het monument. Dit onderzoek komt in aanmerking voor een subsidie van 50% van de kosten. Het subsidiebedrag is gebonden aan een maximum van een door het college vast te stellen bedrag per monument per jaar;
  • het college kan éénmaal per onderzoeksareaal subsidie verlenen in de kosten van verplicht gesteld archeologisch bureau- en booronderzoek;
  • Voor beleidsondersteunende activiteiten die naar het oordeel van het college het draagvlak voor het monumenten- en archeologiebeleid verbreden kan een subsidie door de gemeente aangevraagd worden.

Momenteel heeft het college per gemeentelijk monument maximaal € 5.500,00 beschikbaar gesteld. Per monument of complexonderdeel kan maximaal éénmaal per jaar een subsidie worden toegekend. Bij het toekennen van de subsidies geldt “wie het eerst komt… die het eerst maalt”.

Voorbeeld 1

U heeft een gemeentelijk monument waarvan de kozijnen vervangen dienen te worden. U besluit de kozijnen als bestaand te vervangen. De gemeente verleent u een subsidie. Het vervangen van de kozijnen kost € 16.000,00. De subsidiabele kosten bedragen in dit voorbeeld eveneens € 16.000,00. U kunt dan rekenen op een subsidie van € 4.000,00 zijnde 25% van de subsidiabele kosten.

Voorbeeld 2

U heeft een gemeentelijk monument waarvan het dak gerenoveerd dient te worden en het voegwerk herstelt dient te worden. U besluit dak en voegwerk conform bestaande toestand te laten renoveren. De totale kosten van het plan bedragen in dit voorbeeld € 36.000. De subsidiabele kosten worden eveneens vastgesteld op € 36.000. De subsidie zou dan overeenkomstig de Monumenten- en archeologieverordening € 9.000 bedragen zijnde 25% van de subsidiabele kosten. Echter omdat het maximaal toe te kennen subsidiebedrag per monument op € 5.500 is vastgesteld wordt een subsidie van € 5.500 verleend.

Subsidie wordt pas uitbetaald nadat de subsidie is vastgesteld op basis van de ingediende rekeningen zijnde de werkelijke kosten.

Niet-rendabele rijksmonumenten zijn: monumenten die uit de aard der zaak niet op een rendabele wijze geëxploiteerd kunnen worden. Voorbeelden daarvan zijn grafmonumenten op de Oude Kerkhof, rijksmonumentale kerken en kerkorgels.
Woonhuizen en bedrijfspanden worden niet aangemerkt als niet-rendabel rijksmonument.

Provinciale subsidiemogelijkheden

De provincie Limburg subsidieert eigenaren van gebouwde rijks- en gemeentelijke monumenten. Op de website van de provincie treft u de actuele subsidieregelingen aan.
Klik hier voor de provinciale website.

Fondsen

Naast de subsidiemogelijkheden die de diverse overheden aanbieden zijn er ook nog enkele particuliere fondsen waar men een beroep op kan doen. Wanneer u meer informatie wil over een fonds dient u zich tot het betreffende fonds te richten. 

Bijvoorbeeld: