Tijdelijke vestiging Islamitische basisschool Ambachtsingel 40 Roermond

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Nieuwsberichten » 2019 » Tijdelijke vestiging Islamitische basisschool Ambachtsingel 40 Roermond

Tijdelijke vestiging Islamitische basisschool Ambachtsingel 40 Roermond

12 jun

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het pand Ambachtsingel 40 tijdelijk ter beschikking te stellen aan de Stichting Islamitische Educatie Zuid-Oost Nederland (IEZO).

De stichting wil vanaf augustus starten met drie combinatiegroepen. Naar verwachting starten in augustus maximaal 70 kinderen op de nieuwe onderwijslocatie. De omwonenden van de locatie zijn geïnformeerd over het collegebesluit. Zij worden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst in de week van 24 juni. De raadscommissie Burgers en Samenleving bespreekt de vestiging van de islamitische school in de vergadering van 18 juni. Stichting IEZO en de gemeente spreken de intentie uit om in goed overleg met de buurt de leerlingen én hun ouders in augustus een fijne schoolstart te bezorgen. Stichting IEZO ziet uit naar een duurzame en prettige samenwerkingsrelatie.

Spoedprocedure

In januari 2018 heeft Stichting IEZO een aanvraag gedaan voor een nieuwe basisschool in Roermond. In december 2018 heeft het ministerie van OC&W de vestiging van de school goedgekeurd. De minister is van oordeel dat IEZO voldoende kan onderbouwen dat de school op termijn kan doorgroeien naar het wettelijk vereiste aantal van minimaal 213 leerlingen. De gemeente is verplicht om te zorgen voor huisvesting. Volgens de standaard procedure zou de school kunnen starten in augustus 2020. De initiatiefnemer heeft echter in januari 2019 verzocht om een spoedprocedure. Dat betekent dat de school kan starten met ingang van 1 augustus 2019.

Varianten

Na overleg met de Stichting IEZO heeft de gemeente diverse huisvestingsmogelijkheden onderzocht. Daarbij zijn verschillende varianten bekeken zoals mogelijke nieuwbouw, het gebruik van leegstaande schoolgebouwen of voormalige schoollocaties, de aankoop van een pand met een andere bestemming of braakliggend terrein voor noodlokalen of medegebruik bij andere scholen. De laatste variant is besproken met de Onderwijsstichting Swalm en Roer.

Geschikte locatie

Gezien de tijdsdruk bleven het gebruik van leegstaande gebouwen, medegebruik of gebruik voormalige schoollocaties over als opties. Deze zijn vervolgens getoetst aan een aantal criteria, onder andere beschikbaarheid op korte termijn, onderhoudstoestand, privacy/overlast omwonenden en verkeersdruk/parkeren in de wijk. De conclusie is dat de Ambachtsingel de meeste geschikte locatie is voor een tijdelijke huisvesting van de school.

Onderwijsbestemming

Het pand op de Ambachtsingel 40 heeft een onderwijsbestemming. Tot 1 september 2017 was het pand tijdelijk in gebruik door de bovenbouw van basisschool Vincent van Gogh. Door de verbouwing van deze school aan de Donderbergweg 43 kon deze dependance worden opgeheven. Vanaf medio 2013 tot het schooljaar 2016/2017 werd het pand gebruikt door het speciaal basisonderwijs de Balans tijdens de verbouwing van het schoolgebouw aan de Herkenbosscherweg 22 tot de Synergieschool.
De jaren voor 2013 is de Ambachtsingel altijd in gebruik geweest als onderwijslocatie voor BS de Bloesem (en Ankertje kompas).