Veelgestelde vragen

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Projecten in Roermond » Roermond Om! » Werk & inkomen » Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over de veranderingen op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet).

Participatiewet

Wet werk en bijstand

Wet sociale werkvoorziening

Wajong

Participatiewet

Wat houdt de Participatiewet in?

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) aan de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en bijstand (Wwb) samen. Er is straks dus één regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Er blijft een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. De Participatiewet moet wel voorkomen dat mensen in dit vangnet blijven.
Wat u precies moet doen als u in 2015 onder de Participatiewet valt, werken de gemeenten op dit moment nog verder uit.

Voor wie geldt de Participatiewet?

De Participatiewet geldt voor mensen die nu vallen onder de wet Werk en bijstand (bijstandswet), sociale werkvoorziening (Wsw) of Wajong. Er komt één regeling voor personen die kunnen werken maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Het is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de mate waarin u in staat bent om te werken of u onder de participatiewet of onder uw oude regeling valt.

Ik ben werkloos. Val ik vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet?

De nieuwe Participatiewet vervangt (gedeeltelijk) drie andere wetten: de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en bijstand (Wwb).
Het kan ook zijn dat u bij het UWV terecht kunt voor een werkloosheidsuitkering als u recent gewerkt heeft. Voor meer informatie: www.uwv.nl.

Ik heb een arbeidsbeperking. Kom ik vanaf 2015 in aanmerking voor ondersteuning van de gemeente?

De Participatiewet gaat er van uit dat iedereen naar vermogen aan het werk gaat bij een reguliere werkgever. De gemeente kan u ondersteunen naar werk. Door de Participatiewet kunnen gemeenten straks werkgevers aanmoedigen om banen voor die mensen te bieden. Zo kan de gemeente – onder bepaalde voorwaarden – via de werkgever bijvoorbeeld een gedeelte van het loon meebetalen (in de vorm van loonkostensubsidie).

Welke kansen biedt de nieuwe Participatiewet?

Meedoen is belangrijk. Met de invoering van één regeling kunnen mensen die nu aan de kant staan, weer meedoen. Hiermee bedoelen we: meer kansen op (regulier) werk of, als dat (nog) niet kan, meer kansen op andere vormen van participatie.

Zijn er voldoende banen beschikbaar?

Werkgevers zijn een belangrijke partner als het gaat om het aan het werk krijgen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Landelijk zijn er afspraken gemaakt over de inzet van werkgevers om banen beschikbaar te stellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om 125.000 extra banen. Daarnaast investeren de gemeenten en het UWV Werkbedrijf, zowel regionaal als lokaal fors in het benaderen van werkgevers om werkplekken beschikbaar te stellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hoe worden mensen begeleid naar werk?

Het Werkgeversservicepunt is voortdurend op zoek naar werk voor werkzoekenden die een uitkering ontvangen. Als er belemmeringen zijn om aan het werk te gaan, dan zoeken we samen naar mogelijkheden om met die belemmeringen toch aan de slag te gaan. Doel is dat elke werkzoekende zo snel mogelijk weer aan het werk gaat.

Wet werk en bijstand

Ik krijg een uitkering via de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat verandert er voor mij?

Als u nu een Wwb-uitkering heeft, is de kans groot dat er niets verandert. Als u met meerdere volwassenen in een woning woont, kan er wel iets veranderen. Vanaf 2015 geldt de kostendelersnorm. Die norm kijkt of kosten gedeeld kunnen worden met anderen in de woning die ook een inkomen of uitkering hebben. Is daar sprake van, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. Voor kinderen met studiefinanciering en als u een kamer verhuurt, gelden uitzonderingen.

Wat houdt de kostendelersnorm in?

Als u met anderen samenwoont, heeft u gezamenlijke kosten van de huishouding. De kosten per persoon zijn lager, dan wanneer u alleen zou wonen. Het kabinet wil dat de hoogte van de uitkering wordt aangepast als een uitkeringsgerechtigde met anderen een woning deelt. U krijgt dan te maken met de ‘kostendelersnorm’: naarmate meer mensen in een huis wonen, ontvangt iedere uitkeringsgerechtigde een lagere uitkering omdat meer mensen de kosten delen.

Moet ik vrijwilligerswerk gaan doen als ik een uitkering krijg?

Het doel is dat zo veel mogelijk mensen een werkplek vinden binnen het reguliere bedrijfsleven. Als dat (nog) niet kan, verwachten we van mensen dat ze maatschappelijk participeren, bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk.

Wet sociale werkvoorziening

Wordt de Wsw per 1 januari 2015 opgeheven of beëindigd?

Nee; de rechten en plichten van de mensen die onder de huidige Wet sociale werkvoorziening werken, veranderen niet. Zij zijn geïndiceerd en blijven onder de Wsw vallen. Wel is het zo dat er vanaf 1 januari 2015 géén nieuwe instroom meer mogelijk is. De Wsw houdt pas op te bestaan als de laatste Wsw-er is uitgestroomd. Voor mensen op de wachtlijst Wsw geldt dat zij per 1 januari 2015 niet meer de Wsw kunnen instromen.

Wat gebeurt er met de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)?

Vanaf 1 januari 2015 komen nieuwe mensen niet meer in aanmerking voor werk in een sociale werkvoorziening. Wel heeft elke gemeente de mogelijkheid om een nieuwe voorziening van beschutte werkplekken te organiseren. Of en zo ja, hoe de gemeente hier invulling aan gaat geven, wordt in december besloten.

Wie kan ‘beschut werken’?

De gemeente kan ‘beschut werken’ inzetten voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden hebben om te werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking dermate veel begeleiding en/of een aanpassing van de werkplek nodig hebben dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.

Welke ondersteuning krijg ik in 2015 als ik op 31 december 2014 in de Wsw zit of op een wachtlijst sta?

Wie nu werkt via de Sociale werkvoorziening, blijft dat doen. Voor de mensen die op 1 januari 2015 geen Wsw-plek hebben, vervallen de rechten. Zij kunnen niet meer instromen. Voor ondersteuning bij arbeidsdeelname valt deze groep terug op de aangewezen instantie, zoals de gemeente, als er aanspraak bestaat op de Participatiewet. Een deel heeft die aanspraak niet en heeft bijvoorbeeld een Wajong-uitkering van het UWV, een verdienende partner of ander inkomen.

Wajong

Wie hebben vanaf 2015 nog toegang tot de Wajong en wie stelt dat vast?

Voor de Wajong stelt het UWV vanaf 1 januari 2015 vast of iemand duurzaam geen arbeidsvermogen heeft. Alleen wanneer dit het geval is, kan recht op Wajong ontstaan. Kort gezegd komt ‘arbeidsvermogen’ neer op de vraag of iemand wel of niet kan werken.

Wat gebeurt er met mijn huidige Wajong uitkering?

Er worden geen Wajongers overgedragen aan de gemeente. Als u al een Wajong-uitkering heeft, wordt u via het UWV herkeurd. Het UWV beoordeelt de mate waarin u in staat bent om te werken. Wanneer uit de herkeuring blijkt dat u 80 tot 100% arbeidsongeschikt bent, dan behoudt u een uitkering van 75% van het wettelijk minimum loon. Bent u minder dan 80% arbeidsongeschikt, dan krijgt u met ingang van 1 januari 2018 te maken met een uitkeringsverlaging van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon. U valt dan nog steeds onder de Wajong-regeling van het UWV. Voor meer informatie hierover zie www.uwv.nl/vragenwajong

In welke periode word ik herkeurd?

Om aan de nieuwe situatie te wennen, geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2018. Zodoende heeft het UWV de tijd om mensen te herkeuren en vervolgens te begeleiden naar een baan. De overgangsregeling tot januari 2018 betekent dus dat een eventuele aanpassing van de hoogte van een uitkering per 1 januari 2018 ingaat.

 

Werk & inkomen