Belangrijkste veranderingen

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Projecten in Roermond » Roermond Om! » Werk & inkomen » Belangrijkste veranderingen

Belangrijkste veranderingen

De belangrijkste veranderingen door de komst van de Participatiewet staan hieronder op een rij.

Wajong

Sinds 1 januari 2015 hebben alleen jongeren die nooit meer kunnen werken nog recht op een Wajong-uitkering. Uitkeringsinstantie UWV beoordeelt voor wie dit geldt.
Had u al een Wajong-uitkering op 1 januari 2015? Dan krijgt u te maken met een herbeoordeling. U houdt wel een Wajong-uitkering van het UWV. Hoe hoog die is, hangt af van de herbeoordeling:

  • Kunt u niet werken? Dan houdt u uw huidige Wajong van 75% van het minimumloon;
  • Kunt u deels wel werken of tijdelijk niet? Dan blijft u bij het UWV en krijgt u nog steeds Wajong. Deze wordt vanaf 2018 verlaagd naar 70% van het minimumloon.

Sociale werkvoorziening

De Participatiewet vervangt de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) per 1 januari 2015. Er kunnen dan geen nieuwe mensen meer instromen in de Wsw.
Werkt u al in een beschutte omgeving via de Wsw? Dan houdt u de rechten en plichten die u nu ook heeft.
Staat u al op de wachtlijst voor een Wsw-plek? Dan heeft de gemeente Roermond de verantwoordelijkheid om u aan het werk te helpen. Dat kan gaan om werk bij een reguliere werkgever, of om een beschutte baan.

Extra banen voor mensen met arbeidsbeperking

Werkgevers hebben met de overheid afgesproken extra banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking: beschutte banen en niet-beschutte banen. De overheid gaat zelf ook extra banen scheppen.

Loonkostensubsidie, no-risk polis of werkplekaanpassingen

Gemeenten worden verantwoordelijk voor werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Door de Participatiewet kunnen gemeenten werkgevers aanmoedigen om banen voor die mensen te bieden. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld een gedeelte van het loon meebetalen in de vorm van loonkostensubsidie.
Een gemeente kan ook werkplekaanpassingen voor een werkgever betalen. Of met een zogenoemde no-risk polis het mogelijk risico voor de werkgever wegnemen.

Kostendelersnorm

Als u met anderen samenwoont, heeft u gezamenlijke kosten van de huishouding. De kosten per persoon zijn lager, dan wanneer u alleen zou wonen. Het kabinet wil dat de hoogte van de uitkering wordt aangepast als een uitkeringsgerechtigde met anderen een woning deelt. U krijgt dan te maken met de ‘kostendelersnorm’.

Werk & inkomen