Detailhandel

U bevindt zich hier: Home » Ondernemer » Detailhandel

Detailhandel

Roermond is toonaangevend op het gebied van detailhandel dankzij een sterke en evenwichtige detailhandelsstructuur die zorgt voor aantrekkingskracht en versterking van Roermond als bovenregionale koopstad. Nu en in de toekomst, blijft Roermond zich hierop richten door een specifiek, onderscheidend en compleet aanbod voor een brede doelgroep, waarbij kwaliteit en vernieuwing voorop staan.

Als (toekomstig) detaillist heeft of krijgt u te maken met diverse wetten en regels. Voor een deel van deze vergunningen moet u bij de gemeente zijn. Vanwege de diversiteit aan wetten en regels is de vergunningverlening verspreid over diverse gemeentelijke afdelingen. Behalve met de gemeente kunt u ook nog te maken krijgen met onder andere de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, Buma/Stemra en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Op deze site is zoveel mogelijk relevante informatie verzameld. U treft hier onder andere informatie aan over vergunningen en andere zaken die u mogelijk nodig heeft bij de start of bij wijzigingen in uw bedrijf. Ook de meest relevante aanvraagformulieren zijn hier beschikbaar. 

Voor vragen, suggesties en opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Economie via e-mailadres economie@roermond.nl

Definitie van detailhandel
'Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending elders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit'.


Bestemmingsplan

Wanneer u een nieuw bedrijf wilt starten of een bestaand type bedrijf wilt wijzigen, vindt er altijd een toetsing plaats aan het geldende bestemmingsplan. Een bestemmingsplan geeft aan welke functie ter plaatse is toegestaan. Alvorens u een bedrijf start of overneemt, kunt u het beste eerst het bestemmingsplan controleren bij de afdeling Bouwtoezicht (BT) aan het Omgevingsloket in de Stadswinkel of op www.roermond.nl/ruimtelijkeplannen. Het is belangrijk om na te gaan of de betreffende locatie een detailhandelbestemming of -functie heeft. Indien een perceel géén detailhandelbestemming of -functie heeft, dan zijn deze activiteiten hier in beginsel ook niet toegestaan. Informeer in dat geval bij de afdeling Plannen en Projecten over de mogelijkheden om een afwijking van het bestemmingsplan toe te staan.

Bouwen en verbouwen

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. In bepaalde gevallen heeft u voor uw bouwplan geen omgevingsvergunning nodig. Om te weten of u voor uw (ver)bouwplan een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen nodig heeft, doet u eerst de vergunningcheck via het Omgevingsloket online. Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module digitaal aanvragen. Vanaf 1 oktober 2012 zijn bedrijven verplicht om de aanvraag digitaal in te dienen via het omgevingsloket. Inloggen is uitsluitend mogelijk met 'eHerkenning voor Bedrijven'. 

Als u een omgevingsvergunning voor bouwen nodig heeft, biedt de gemeente Roermond de mogelijkheid om uw plan vooraf te laten toetsen middels het indienen van een "vooroverleg aanvraag omgevingsvergunning". Voor dit vooroverleg hoeft uw bouwplan nog niet volledig te zijn uitgewerkt. Nadat wij uw 'vooroverleg bouwaanvraag' hebben ontvangen toetsen wij dit aan de belangrijkste wettelijke kaders (bijvoorbeeld bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand). U ontvangt vervolgens een 'eindbeoordeling vooroverleg'. Hierdoor weet u of dat uw plannen haalbaar zijn of nog enige aanpassing nodig hebben. Daarnaast hoort u of u te maken heeft met een milieumelding, een gebruiksmelding, een sloopmelding en andere vereiste toestemmingen, zoals bijvoorbeeld, voor het kappen van een houtopstand, het maken van een uitweg, het slopen van een bouwwerk, etc.. Het overleg heeft geen juridische status, maar er zijn wel legeskosten aan verbonden.

Voor aanvragen om omgevingsvergunning waarbij meerdere activiteiten een rol spelen (zoals het wijzigen van een monument of bedrijf, of bouwen in strijd met het bestemmingsplan), adviseren wij, alvorens een aanvraag tot vergunning in te dienen, een vooroverleg te doorlopen.

Voor eenvoudige vragen kunt u langskomen bij de bouwbalie in de Stadswinkel.

Informeer uw buren!
Het is zaak niet alleen rekening te houden met de wet, maar ook met uw buren. Buren hebben namelijk een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Het algemene uitgangspunt is dat u uw buren geen hinder mag toebrengen, bijvoorbeeld door het wegnemen van licht en lucht of het verspreiden van stank en trillingen. Het burenrecht is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Als u het plan heeft om te gaan verbouwen, is het verstandig om dit eerst met uw buren te bespreken. Mochten zij aangeven dat zij problemen hebben met uw plan, dan kunt u samen zoeken naar een oplossing waar beide partijen tevreden mee zijn. Dit voorkomt problemen achteraf.

Verplichte melding Wet milieubeheer

Voorafgaand aan de start en bij veranderingen van uw bedrijf dient u een melding ingevolge de Wet milieubeheer voor uw bedrijf te doen via de activiteiten internet module van het Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer (BARIM), terug te vinden op https://aimonline.nl.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwtoezicht van de gemeente Roermond, telefoonnummer 14 0475.

Reclamebeleid

Reclame en ondernemen gaan hand in hand. Een ondernemer wil door reclame zijn producten of diensten aanprijzen. Zo wordt vaak het pand en de omgeving voorzien van reclame-uitingen. Om een wildgroei aan uitingen te voorkomen en de identiteit van Roermond te bewaren heeft de gemeente het reclamebeleid vastgelegd.

  • Meer informatie over het plaatsen van reclame-uitingen? Klik hier.

Brandveiligheid

Bent u verantwoordelijke in een bedrijf? Let er dan op dat het gebruik van de inrichting brandveilig is. Afhankelijk van het soort gebruik is er een omgevingsvergunning in het kader van brandveilig gebruik nodig of moet er een gebruiksmelding worden gedaan.

Veiligheid

Neemt u bij de start of een overname van een bedrijf voor de opening altijd even contact op met de wijkagent om kennis te maken en informatie te krijgen. Tel: 0900-8844.

Bedrijfsafval

Bedrijven zijn verplicht zelf zorg te dragen voor de (gescheiden) inzameling van hun afval. Kleinere bedrijven, waarvan het afval vergelijkbaar is met dat van een huishouden, kunnen op verzoek gedeeltelijk ‘meeliften’ met de gemeentelijke inzameling.

Aanverwante onderwerpen en links

Error rendering smartlet sml_showcontent : Item 85105 not found in the view 'vwActive'. Error rendering smartlet sml_showcontent : Item 84480 not found in the view 'vwActive'.