Horeca

U bevindt zich hier: Home » Ondernemer » Horeca

Horeca

Roermond is een bruisende toeristische stad met een regionale uitstraling en een vriendelijk ondernemersklimaat. Een belangrijke bijdrage hieraan wordt geleverd door de horecaondernemers.

Als (toekomstig) horecaondernemer heeft of krijgt u te maken met diverse wetten en regels. Voor een deel van deze vergunningen moet u bij de gemeente zijn. Vanwege de diversiteit aan wetten en regels is de vergunningverlening verspreid over diverse gemeentelijke afdelingen. Behalve met de gemeente kunt u ook nog te maken krijgen met onder andere de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, Buma/Stemra, de Voedings- en Warenautoriteit en het bedrijfschap Horeca en Catering.

Op deze site is zoveel mogelijk relevante informatie verzameld. U treft hier onder andere informatie aan over vergunningen en andere zaken die u mogelijk nodig heeft bij de start of bij wijzigingen in uw bedrijf. Ook de meest relevante aanvraagformulieren zijn hier beschikbaar.

Voor vragen, suggesties en opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Economie via e-mail economie@roermond.nl


Bestemmingsplan

Wanneer u een nieuw horecabedrijf wilt starten of een bestaand type horecabedrijf wilt wijzigen, vindt er altijd een toetsing plaats aan het geldende bestemmingsplan. Een bestemmingsplan geeft aan welke functie ter plaatse is toegestaan. Alvorens u een horecabedrijf start of overneemt, kunt u dan ook het beste eerst het bestemmingsplan controleren bij de afdeling Bouwtoezicht (BT) aan het Omgevingsloket in de Stadswinkel of op www.roermond.nl/ruimtelijkeplannen. Het is belangrijk om na te gaan of de betreffende locatie een horecabestemming of -functie heeft en zo ja, welk type horeca op grond van het bestemmingsplan is toegestaan. Indien een perceel géén horecabestemming of -functie heeft, dan zijn deze activiteiten hier in beginsel ook niet toegestaan. Informeer in dat geval bij de afdeling Plannen en Projecten over de mogelijkheden om een afwijking van het bestemmingsplan toe te staan.

Bouwen en verbouwen

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. In bepaalde gevallen heeft u voor uw bouwplan geen omgevingsvergunning nodig. Om te weten of u voor uw (ver)bouwplan een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen nodig heeft, doet u eerst de vergunningcheck via het Omgevingsloket online. Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module digitaal aanvragen. Vanaf 1 oktober 2012 zijn bedrijven verplicht om de aanvraag digitaal in te dienen via het omgevingsloket. Inloggen is uitsluitend mogelijk met 'eHerkenning voor Bedrijven'. 

Als u een omgevingsvergunning voor bouwen nodig heeft, biedt de gemeente Roermond de mogelijkheid om uw plan vooraf te laten toetsen middels het indienen van een "vooroverleg aanvraag omgevingsvergunning". Voor dit vooroverleg hoeft uw bouwplan nog niet volledig te zijn uitgewerkt. Nadat wij uw 'vooroverleg bouwaanvraag' hebben ontvangen toetsen wij dit aan de belangrijkste wettelijke kaders (bijvoorbeeld bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand). U ontvangt vervolgens een 'eindbeoordeling vooroverleg'. Hierdoor weet u of dat uw plannen haalbaar zijn of nog enige aanpassing nodig hebben. Daarnaast hoort u of u te maken heeft met een milieumelding, een gebruiksmelding, een sloopmelding en andere vereiste toestemmingen, zoals bijvoorbeeld, voor het kappen van een houtopstand, het maken van een uitweg, het slopen van een bouwwerk, etc.. Het overleg heeft geen juridische status, maar er zijn wel legeskosten aan verbonden.

Voor aanvragen om omgevingsvergunning waarbij meerdere activiteiten een rol spelen (zoals het wijzigen van een monument of bedrijf, of bouwen in strijd met het bestemmingsplan), adviseren wij, alvorens een aanvraag tot vergunning in te dienen, een vooroverleg te doorlopen.

Voor eenvoudige vragen kunt u langskomen bij de bouwbalie in de Stadswinkel.

Informeer uw buren!
Het is zaak niet alleen rekening te houden met de wet, maar ook met uw buren. Buren hebben namelijk een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Het algemene uitgangspunt is dat u uw buren geen hinder mag toebrengen, bijvoorbeeld door het wegnemen van licht en lucht of het verspreiden van stank en trillingen. Het burenrecht is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Als u het plan heeft om te gaan verbouwen, is het verstandig om dit eerst met uw buren te bespreken. Mochten zij aangeven dat zij problemen hebben met uw plan, dan kunt u samen zoeken naar een oplossing waar beide partijen tevreden mee zijn. Dit voorkomt problemen achteraf.

Wijziging leidinggevende/lokaliteit

Voor horeca onderscheiden we twee soorten leidinggevenden:

 • de ondernemer (leidinggevende-ondernemer) en
 • het personeelslid dat als leidinggevende op de vergunning vermeld staat (leidinggevende-werknemer)

Als een leidinggevende verandert, dient in het kader van de drank- en horecawet een wijziging leidinggevende aangevraagd te worden. De verleende drank- en horecavergunning blijft in stand. 

Exploitatievergunning horecabedrijf

Om een horecabedrijf te kunnen exploiteren heeft u een exploitatievergunning van de gemeente nodig. Deze vergunningsplicht geldt voor ieder horecabedrijf, ook wanneer u geen alcoholhoudende drank serveert.

 • Meer informatie? Klik hier. Hier vindt u ook het aanvraagformulier en de toelichting op het formulier.

Alcohol verkopen / Drank- en horecavergunning

Wanneer u in uw horecabedrijf alcohol wilt schenken heeft u een vergunning nodig. Deze vergunningplicht is geregeld in artikel 3 Drank- en Horecawet.

 • Meer informatie? Klik hier. Hier vindt u ook het aanvraagformulier.

Zwakalcoholische dranken schenken

Doorgaans mag er alleen 'bedrijfsmatig' alcohol worden geschonken in horecazaken die over een Drank- en Horecavergunning beschikken. Bij het organiseren van een bijzondere gelegenheid die buiten een horecazaak plaatsvindt (bijv. evenementen, jubilea of recepties) is het mogelijk alcoholische dranken te schenken met een ontheffing.

 • Meer informatie? Klik hier. Hier vindt u ook het aanvraagformulier.

Horeca bij verenigingen en stichtingen

 • Kijk onder de kop "Alcohol verkopen / Drank- en horecavergunning" voor het aanvragen van een vergunning.

Terrassenbeleid

De terrassen in de openbare ruimte zijn sfeer- en beeldbepalende elementen, Horecaondernemers die een terras willen plaatsen in de openbare ruimte hebben hiervoor op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een vergunning nodig van de burgemeester. Aanvragen om terrasvergunning worden getoetst aan het Terrassenbeleid. In het terrassenbeleid zijn kaders gesteld waarbinnen een terras kan worden geëxploiteerd.

Indien een terrasvergunning wordt verleend, zal deze ook op de Exploitatievergunning horeca en op de Drank- en Horecavergunning vermeld moeten worden.

Verplichte melding Wet milieubeheer

Voorafgaand aan de start en bij veranderingen van uw bedrijf dient u een melding ingevolge de Wet milieubeheer voor uw bedrijf te doen via de activiteiten internet module van het Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer (BARIM), terug te vinden op https://aimonline.nl.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwtoezicht van de gemeente Roermond, telefoonnummer 14 0475.

Ontheffing van de geluidgrenswaarden

Bij de organisatie van een festiviteit binnen uw horecabedrijf is het in veel gevallen noodzakelijk om gebruik te maken van een ontheffing van de geluidgrenswaarden. Dit kan een individuele of een collectieve geluidsontheffing zijn.

Reclamebeleid

Reclame en ondernemen gaan hand in hand. Een ondernemer wil door reclame zijn producten of diensten aanprijzen. Zo wordt vaak het pand en de omgeving voorzien van reclame-uitingen. Om een wildgroei aan uitingen te voorkomen en de identiteit van Roermond te bewaren heeft de gemeente het reclamebeleid vastgelegd.

 • Meer informatie over het plaatsen van reclame-uitingen? Klik hier.

Brandveiligheid

Bent u verantwoordelijk voor een (horeca)bedrijf? Let er dan op dat het gebruik van de inrichting brandveilig is. Afhankelijk van het soort gebruik is er een omgevingsvergunning in het kader van brandveilig gebruik nodig of moet er een gebruiksmelding worden gedaan.

Veiligheid

Neemt u bij de start of een overname van een horecabedrijf voor de opening altijd even contact op met de wijkagent om kennis te maken en informatie te krijgen. Tel: 0900-8844.

Speelautomaten

Een gokautomaat (of kansspelautomaat) is een speelautomaat waarvoor u een vergunning van de gemeente nodig heeft om deze te kunnen exploiteren.

Sluitingsuur horecabedrijven

Wilt u als horecabedrijf een keer langer open zijn dan is toegestaan? In de binnenstad van Roermond is dat in bepaalde gevallen, zoals bij bijzondere evenementen, mogelijk. U moet hiervoor een sluitingstijdenontheffing aanvragen bij de gemeente. Voor de beoordeling van een structurele ontheffing van de sluitingstijd is beleid vastgesteld. Dit beleid is verwoord in de beleidsregels voor "nachtvergunningen".

 • Meer informatie over ''nachtvergunningen"? Klik hier.

Precarioverordening

Zowel voor de exploitatie van een terras als voor het voeren van reclame in de openbare ruimte geldt dat deze objecten precarioplichtig zijn. De tarieven kunt u terugvinden in de Precarioverordening.

 • Kijk hier voor meer informatie over BsGW, het samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen.

Toeristenbelasting

 • Kijk hier voor meer informatie over de hoogte van toeristenbelasting.
 • Kijk hier voor meer informatie over BsGW, het samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen.

Bedrijfsafval

Bedrijven zijn verplicht zelf zorg te dragen voor de (gescheiden) inzameling van hun afval. Kleinere bedrijven, waarvan het afval vergelijkbaar is met dat van een huishouden, kunnen op verzoek gedeeltelijk ‘meeliften’ met de gemeentelijke inzameling.

Meer informatie?

Aanverwante onderwerpen en links