Inkoop en aanbesteden

U bevindt zich hier: Home » Ondernemer » Inkoop en aanbesteden

Inkoop en aanbesteden

Inkoop en aanbesteden bij de gemeente Roermond.

Als inkopende partij dragen overheidsorganisaties een bijzondere verantwoordelijkheid: zij hebben namelijk zowel de rol van wetgever als handhaver. Om deze rollen geloofwaardig te kunnen vervullen, moeten alle overheidsorganisaties de bestaande wet- en regelgeving zorgvuldig naleven.

Niet alleen hebben overheidsorganisaties een voorbeeldfunctie, ze moeten ook verantwoording afleggen over de besteding van publieke gelden. Meer nog dan voor private organisaties geldt dat de doelmatigheid van overheidsinkopen aantoonbaar en controleerbaar moet zijn.

Gezien het bovenstaande dient de gemeente zich tot doel stellen een integere en doelmatige inkoper te zijn met specifieke aandacht voor het principe duurzaamheid.Met integer wordt bedoeld handelend volgens de wet en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (onder meer openbaarheid, objectiviteit en zorgvuldigheid). Bij doelmatig gaat het om het effectief en efficiënt inzetten van publieke middelen. Bij duurzaamheid tenslotte gaat het om toepassing van milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces, leidend tot milieuvriendelijk en sociaal/maatschappelijk verantwoord inkopen.

Wil de gemeente deze doelstellingen kunnen bereiken, dan kan zij niet zonder een helder inkoop- en aanbestedingsbeleid. In dit beleid kan de gemeente onder meer vastleggen welke uitgangspunten en procedures zij hanteert bij inkopen en aanbesteden, hoe zij de inkoopfunctie organisatorisch vormgeeft en bijvoorbeeld hoe zij omgaat met leveranciers.

U leest op deze pagina informatie over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Gemeente Roermond.
Contactpersoon: René Vranken (Inkoopadviseur)
T: (0475) 359 676
E: renevranken@roermond.nl

Contactpersoon: Astrid Op den Kamp (Inkoopadviseur)
T: (0475) 359 562
E: astridopdenkamp@roermond.nl