Milieu

U bevindt zich hier: Home » Ondernemer » Milieu

Milieu

Hieronder vindt u enkele zaken m.b.t. milieubeheer.

Geluidshinder, Wabo en Barim

Het beheersen van de geluidhinder vindt plaats door het stellen en handhaven van regels en het saneren van ongewenste situaties. Voor vrijwel alle bedrijfsmatige activiteiten waarbij geluid wordt geproduceerd (in bijvoorbeeld industrie of horeca) zijn regels van toepassing in het kader van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) of het Barim (Besluit algemene regels voor inrichingen milieubeheer)..

Ongewone voorvallen

De Wet milieubeheer verplicht bedrijven om een ongewoon voorval met (dreigende) gevolgen voor het milieu te melden. Dit kan via het telefoonnummer 14 0475 of via toezending van onderstaand formulier.

Wat is een ongewoon voorval?
Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van milieuschade of het dreigen daarvan. Voorbeelden zijn: brand, explosie, ongeval, storing in het productieproces of storing in de voorzieningen.

Melding ongewone voorvallen
De Wet milieubeheer (artikel 17.2) verplicht bedrijven tot het melden van ongewone voorvallen. De melding moet zo spoedig mogelijk worden gedaan bij het bevoegd gezag.
Het is van groot belang om de melding zo snel mogelijk te doen na het ontstaan van het ongewoon voorval omdat daarmee mogelijke effecten van het ongewoon voorval op de omgeving van het bedrijf snel in kaart kunnen worden gebracht en adequate maatregelen kunnen worden getroffen waardoor de gevolgen tot een minimum kunnen worden beperkt.

Wie doet de melding?
Degene die het bedrijf leidt of en gemachtigde.

Welke gegevens meldt u?
In de Wet milieubeheer (art 17.2, lid 2) staat beschreven dat de onderstaande gegevens moeten worden vermeld zodra deze bekend zijn:

  • de aard van het voorval;
  • de oorzaken van het voorval;
  • de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
  • alle andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor het milieu van het voorval te kunnen beoordelen;
  • de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen te beperken of ongedaan te maken;
  • de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om te voorkomen dat een dergelijk voorval zich in de toekomst nogmaals voordoet.

Hoe doet u de melding?
Het melden van een ongewoon voorval kan telefonisch: 14 0475 of middels toezending van onderstaand te downloaden formulier. Het telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar. Het formulier kan worden gestuurd naar mail@roermond.nl.