Bestemmingsplan

U bevindt zich hier: Home » Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

Beschrijving

In een bestemmingsplan ligt vast wat de bestemming van de grond is, bijvoorbeeld woningen, industrie, recreatie, kantoren of horeca. Op de verbeelding (digitaal of op papier) die bij het bestemmingsplan hoort, staan de verschillende bestemmingen aangegeven. In het plan staan ook de regels die bij de verschillende bestemmingen horen. Het bestemmingsplan gaat vergezeld van een toelichting.

Klik hier om naar de bestemmingsplannen van de gemeente Roermond te gaan.

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

Het vaststellen van een bestemmingsplan

  1. Ter voorbereiding van een bestemmingsplan wordt vooroverleg gepleegd met verschillende instanties en wordt in sommige gevallen een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.
  2. Vervolgens ligt het ontwerp-bestemmingsplan gedurende 6 weken in het stadskantoor, Kazerneplein 7 ter inzage. In een huis-aan-huis blad, elektronisch gemeenteblad en de Staatscourant staat dit van te voren aangekondigd. U kunt in deze periode het plan inzien en bij de gemeenteraad uw mening mondeling of schriftelijk kenbaar maken (zienswijzen).
  3. Na deze inzageperiode stelt de gemeenteraad in principe binnen 12 weken het bestemmingsplan vast (de gemeente kan van deze termijn afwijken).
  4. Nadat het plan is vastgesteld, moet de gemeente het plan opnieuw 6 weken ter inzage leggen. U kunt binnen deze periode in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  5. Het bestemmingsplan treedt in werking nadat de termijn van 6 weken, waarin het plan ter inzage ligt, is verstreken. Tenzij om een voorlopige voorziening is gevraagd.

Adressen

Naam
Stadskantoor
Adres
Kazerneplein 7
6041TH Roermond
Telefoon
14 0475

Wijzigingsdatum:

dinsdag 20 februari 2018