Bomen kappen

U bevindt zich hier: Home » Bomen kappen

Bomen kappen

Beschrijving

Het kappen of rooien van bomen is niet altijd toegestaan. Hiervoor kunt u een vergunning nodig hebben. Ook flink snoeien (meer dan 20% van de kroon) valt hieronder. Bomen tot een stamdiameter van minder dan 10 centimeter op een hoogte van 1,30 m boven maaiveld of struiken mag u zonder vergunning verwijderen. Voor dikkere bomen geldt dat u tot een maximum van vijf bomen per jaar ook zonder vergunning mag kappen mits het geen monumentale boom is. Monumentale bomen zijn door de raad vastgestelde bomen die bij de gemeente op een lijst staan en altijd op te vragen zijn. Voor bomen buiten de bebouwde kom hoeft, krachtens de Wet natuurbescherming, bij de gemeente geen vergunning te worden aangevraagd, mits het geen monumentale boom is. Voor monumentale bomen dient ook buiten de bebouwde kom een vergunning bij de gemeente te worden aangevraagd. Voor de overige bomen buiten de bebouwde kom dient, krachtens de Wet natuurbescherming, bij door de Provincie vastgestelde aantallen en oppervlakte een kapmelding te worden gedaan bij de Provincie Limburg. Wilt u dus meer dan vijf bomen binnen de bebouwde kom of een monumentale boom kappen, dan dient u een omgevingsvergunning aan te vragen waarbij voldoende onderbouwd wordt waarom kap noodzakelijk is.

Er kunnen meerdere redenen zijn om een vergunning aan te vragen, zoals:

  • De boom vormt een gevaar voor de omgeving.
  • De boom zorgt voor extreem veel schadum of bezorgd anderszins veel overlast.

Deze redenen dienen dus uitvoering bijgevoegd te worden bij een eventuele kapaanvraag.

Waar vraag ik het aan?

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Hier kunt u ook nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Adressen

Naam
Stadhuis
Adres
Markt 31
6041EM Roermond
Postadres
Postbus Postbus 900
6040 AX Roermond
Telefoon
14 0475

Link naar meer informatie

Wijzigingsdatum:

dinsdag 12 maart 2019

Voorwaarden

Uw verzoek kan worden afgewezen als:

  • de boom hinder niet opweegt tegen de natuurwaarden
  • een markant onderdeel is van een straat
  • onderdeel uitmaakt van een bij elkaar behorende bomenrij
  • een monumentale status heeft

Na afgifte van de vergunning wordt deze gepubliceerd en kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de kap van de boom. Zorg daarom al voor toestemming van de mensen in de buurt.

Bijzonderheden

Hoe lang duurt het?

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft het kappen een groot risico voor de omgeving? Of zijn er schadelijke gevolgen te verwachten voor beschermde planten- en dierensoorten of natuurgebieden? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bij de omgevingsvergunning zijn twee bezwaar procedures mogelijk: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure. Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de instantie die uw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.