Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

U bevindt zich hier: Home » Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

Beschrijving

Als u een omgevingsvergunning heeft ontvangen voor bouwen of verbouwen, kunt u met de werkzaamheden starten. U laat het de gemeente weten wanneer u begint en klaar bent. U moet zich namelijk aan regels en afspraken houden. Deze regels en afspraken staan in de vergunning. De inspecteur bouw- en woningtoezicht controleert dit namens de gemeente.

De inspecteur controleert:

  • of u bouwt zoals omschreven staat in uw vergunning
  • of u het gebouw en/of terrein gebruikt zoals in uw vergunning staat
  • de bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid)
  • de aan- en afvoer van materieel, bouwmateriaal en afval

Houdt u zich niet aan de afspraken en regels? Dan kan de inspecteur het werk stilleggen of het gebruik van het gebouw of terrein staken.

Let op: Een vergunning heeft na verlening een bezwaren-/ beroepstermijn. Binnen deze termijn kunnen belanghebbende bezwaar/ beroep tegen het besluit aantekenen. Indien u binnen deze termijn start met de werkzaamheden, doet u dat op eigen risico omdat niet vaststaat dat de vergunning in stand blijft.  

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

Zo meldt u dat u begint met bouwen of verbouwen of dat u klaar bent:

  • Neem contact op met de gemeente.
    • Start: doe dit voordat u begint met de werkzaamheden.
    • Einde: doe dit voordat u het gebouw in gebruik neemt.
  • U meldt de startdatum of einddatum van de werkzaamheden.

Waar vraag ik het aan?

Geef door aan de gemeente dat u klaar bent met de bouw of verbouwing.

 

Indien u een klacht heeft over bouwwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de inspecteur van Bouwtoezicht.

Adressen

Naam
Stadhuis
Adres
Markt 31
6041EM Roermond
Postadres
Postbus Postbus 900
6040 AX Roermond
Telefoon
14 0475

Wijzigingsdatum:

dinsdag 12 maart 2019

Voorwaarden

Taken toezichthouder:

- Controle op bouwlocatie of er volgens verleende omgevingsvergunning wordt gebouwd;

- Hoofdzakelijk controle op constructieve veiligheid, brandveiligheid en gezondheid;

- Controle op eventuele illegale bouwwerkzaamheden.

 

Bevoegdheden toezichthouder:

De inspecteurs/ toezichthouders van de afdeling Bouwtoezicht hebben ten behoeve van de controle of handhaving de volgende bevoegdheden:

- Het betreden van elke plaats, met uitzondering van een woning, zonder toestemming van de bewoner (zo nodig verschaft hij zich toegang met behulp van de sterke arm);

- Vorderen van inlichtingen;

- Vorderen van inzage van een identiteitsbewijs;

- Vorderen van inzage in zakelijke gegevens en bescheiden;

- Het maken van kopieen van deze gegevens;

- Het onderzoeken van zaken (monsterneming, het openen van verpakkingen en zonodig meenemen van zaken);

- Vervoersmiddelen te onderzoeken met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft.

 

De toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. 

U moet zich houden aan de regels en afspraken die in uw omgevingsvergunning staan.