Omgevingsvergunning aanvragen

U bevindt zich hier: Home » Omgevingsvergunning aanvragen

Omgevingsvergunning aanvragen

Beschrijving

Als u gaat verbouwen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Bijvoorbeeld als u uw monument wilt verbouwen, of een grote boom wilt omhakken.

Wilt u weten of u een vergunning aan moet vragen? Doe dan de vergunningscheck bij Omgevingsloket online. Er is een check voor particulieren en voor bedrijven.

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Soms is het voldoende om dit te melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld als u raamkozijnen vervangt.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

  • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. Of:
  • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Waar vraag ik het aan?

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij Omgevingsloket online. Op die website vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij het aanvragen. In uw online dossier ziet u wat de status van uw aanvraag is.

www.omgevingsloket.nl

Voor vragen of hulp bij de vergunningcheck of vergunningaanvraag kunt u telefonisch een afspraak maken met het omgevingsloket van de gemeente Roermond.

Adressen

Naam
Postadres algemeen
Postadres
Postbus 900
6040AX Roermond

Link naar meer informatie

Wijzigingsdatum:

maandag 11 maart 2019

Voorwaarden

De voorwaarden waar u aan moet voldoen, hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt. Als u klaar bent met de werkzaamheden, kunt u worden gecontroleerd.

Meer informatie over de voorwaarden leest u bij Omgevingsloket online.

Voor aanvragen om omgevingsvergunning waarbij meerdere activiteiten een rol spelen (zoals het wijzigen van een monument of bedrijf, of bouwen in strijd met het bestemmingsplan) adviseren wij, alvorens een aanvraag tot vergunning wordt ingediend, een vooroverleg te doorlopen. Voor meer informatie zie: omgevingsverguning, vooroverleg.

Kosten

Afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagd, worden de leges berekend. Voor sommige activiteiten zijn geen leges verschuldigd (bijvoorbeeld vergunning voor het wijzigen van een monument). Aan andere activiteiten zijn wel leges verbonden (bijvoorbeeld bouwen, uitrit etc.). Bij een aanvraag om omgevingsvergunning voor meerder activiteiten zijn de uiteindelijke leges een optelsom van de leges van alle afzonderlijke activiteiten.

De kosten voor de vergunning van iedere activiteit zijn vastgelegd in de Legesverordening.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Bijzonderheden

Hoe lang duurt het?

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en bij sommige afwijkingen van het bestemmingsplan. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

De Wabo kent twee procedures bij een aanvraag om omgevingsvergunning: de reguliere en de uitgebreide procedure. In het verlengde daarvan kent de wet twee vormen van rechtsbescherming. Tegen besluiten die de reguliere procedure doorlopen, staat voor belanghebbenden eerst de mogelijkheid van bezwaar open. Tegen de beslissing op het bezwaar kan daarna beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak van de rechtbank, dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen besluiten die worden voorbereid met de uitgebreide procedure staat rechtstreeks beroep open bij de rechtbank en daarna hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hierbij geldt dat u op het ontwerpbesluit een zienswijze moet hebben ingediend. Anders is het instellen van beroep in de meeste gevallen niet mogelijk.

 

Bezwaar maakt u schriftelijk bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen, binnen zes weken na verzending van het besluit.

Het bestuursorgaan behoort bij de beslissing te vermelden hoeveel tijd u hebt om bezwaar te maken. Ontbreekt die informatie, dan is het verstandig dit snel na te vragen bij het bestuursorgaan.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

• Uw naam en adres.

• De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.

• Een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken. U moet zo mogelijk een kopie van de beslissing bijvoegen.

• De redenen waarom u bezwaar maakt.

• Uw handtekening. U moet het bezwaarschrift ondertekenen.

Het is mogelijk dat het u niet lukt op tijd (dus binnen zes weken) aan alle vereisten te voldoen. In dat geval moet u in ieder geval uw naam en adres, de datum en de beslissing waartegen u bezwaar maakt in uw bezwaarschrift vermelden. U krijgt dan van het bestuursorgaan nog kort de tijd om dit uw bezwaarschrift aan te vullen met de redenen waarom u bezwaar maakt. Doet u dit niet op tijd dan kan het bestuursorgaan het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen. Is uw bezwaarschrift niet binnen zes weken bij het bestuursorgaan, dan is uw mogelijkheid om bezwaar te maken voorbij.