Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

U bevindt zich hier: Home » Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

Beschrijving

Bedrijven die het milieu zwaar belasten, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld:

 • veel energie verbruikt
 • de lucht vervuilt
 • geluidsoverlast veroorzaakt
 • stankoverlast veroorzaakt

Sommige bedrijven hebben geen vergunnings- en meldingsplicht. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren, diverse zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen.

Soms vraagt u bij de provincie een vergunning aan of doet u daar een melding. Meestal gaat het dan om grotere bedrijven, zoals chemische fabrieken. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie.

De omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

 • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur.
 • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb af te geven? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Tip: Om te voorkomen dat de gemeente uw aanvraag niet in behandeling neemt of u een vergunning weigert, adviseren wij om vooraf uw plannen te overleggen middels het informele traject, het zogenaamde 'Vooroverleg'. Zie voor informatie het product 'Vooroverleg'.

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

Weet u niet zeker of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Controleer dit via de Activiteitenbesluit internetmodule. Soms is het genoeg als u een milieumelding doet bij de gemeente.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor het milieu aan:

 • U overlegt eventueel met de gemeente.
 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningscheck.
 • U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.
 • Afhankelijk van het soort bedrijf en hoe groot het is, geeft u door:
  • een akoestisch rapport
  • een bodemonderzoeksrapport
  • een geurrapport
  • een energierapport
  • een plattegrond
  • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht

Waar vraag ik het aan?

www.omgevingsloket.nl

Adressen

Naam
Postadres algemeen
Postadres
Postbus 900
6040AX Roermond

Link naar meer informatie

Wijzigingsdatum:

donderdag 14 maart 2019

Voorwaarden

De voorwaarde voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het milieu is dat uw bedrijf het milieu zwaar belast. Bijvoorbeeld:

 • rioolwaterzuiveringsinstallaties met een slibvergistingsinstallatie
 • autosloopbedrijven die ook vrachtwagens slopen
 • landbouwbedrijven die een propaantank gebruiken

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Aan een omgevingsvergunning voor het milieu zijn geen legeskosten verbonden.

Bijzonderheden

Hoe lang duurt het?

Een omgevingsvergunning voor de activiteit 'milieu' volgt de uitgebreide procedure. De behandeltermijn is 26 weken en kan indien nodig eenmalig met 6 weken worden verlengd. Het ontwerp-besluit wordt 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen. Na de inzagetermijn wordt een beslissing op de aanvraag genomen. De vergunning wordt daarna gepubliceerd.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

Degenen die een zienswijze op het ontwerp-besluit hebben ingediend, kunnen na vergunningverlening beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.