Reclame aanbrengen aan pand

U bevindt zich hier: Home » Reclame aanbrengen aan pand

Reclame aanbrengen aan pand

Beschrijving

Reclame is een vorm van communicatie met het doel potentiële klanten over te halen tot aanschaf van producten en diensten, het creëren en versterken van een merkimago en het promoten van een product, dienst, bedrijf, idee of denkbeelden door middel van een veelal gesponsorde boodschap.

Voor het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame, met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg zichtbaar is, is een vergunning vereist.

In het geval het reclameobject zich bovendien op of boven de weg of een weggedeelte zal bevinden, is ook daarvoor een vergunning vereist. Zonder vergunning is het niet toegestaan de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. 

Bij aanvragen om vergunning voor reclame worden drie groepen reclames onderscheiden:

  1. Roerende c.q. wegneembare reclameobjecten (met een tijdelijk karakter). Hieronder vallen bijvoorbeeld: driehoeksborden, stoepborden, uitstallingen van koopwaar. Voor deze reclame is een vergunning in het kader van de Algemene plaatselijke verordening (hierna: Apv) benodigd.
  2. Gevelreclame en/of reclame in verband met de realisatie van een bouwwerk, niet geplaatst bij de bouwlocatie. Hieronder vallen bijvoorbeeld: losse belettering, dubbelzijdige uitsteekbak, lichtbak, aanlichting via spots en lampen, lichtlijn, banier en reclame in spanframe, bouw-/ projectborden. Voor deze reclame is een omgevingsvergunning vereist. Het aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning kunt u downloaden via www.omgevingsloket.nl
  3. Op overige reclames en promotionele uitingen, waaronder reclames tijdens evenementen, toeristische bewegwijzering, bewegwijzering voor bedrijven, stadspromotie en reclame-uitingen waarvoor een concessie-overeenkomst geldt, is andere regelgeving van toepassing. Voor informatie zie formulier 'overige reclames'.

Naamsaanduidingen op gebouwen van organisaties die een publieke en/of cultureel-maatschappelijke functie vervullen, vallen niet onder het begrip reclame. Voor naamsaanduidingen groter dan 40x40 cm is een omgevingsvergunning benodigd. Een aanvraagformulier kunt u downloaden via www.omgevingsloket.nl.

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

Afhankelijk van de soort reclame wordt de aanvraag om vergunning getoetst of deze compleet is. Het aanvraagformulier moet volledig zijn ingevuld en ondertekend. In het geval van gevelreclame (groep 2) dienen de volgende bijlagen te worden toegevoegd:

  • Een bouwkundige geveltekening, schaal 1:50 en voorzien van maatvoering van zowel de bestaande als de nieuwe toestand;
  • Details en doorsnede van de reclame, schaal 1:10 en voorzien van maatvoering;
  • Informatie van de toe te passen materialen en kleuren;
  • Foto's van de gevel en/of gebouw en fotomontage van de gewenste reclame-uiting.

Waar vraag ik het aan?

U vraagt de vergunning in het kader van de Apv aan bij de Gemeente.

Adressen

Naam
Postadres algemeen
Postadres
Postbus 900
6040AX Roermond

Wijzigingsdatum:

donderdag 23 mei 2019

Voorwaarden

De vergunninghouder vrijwaart de gemeente voor alle vorderingen welke hij of derden mochten kunnen doen, gelden tot vergoeding van de schade welke met het plaatsen, hebben, gebruiken, onderhouden of verwijderen van de op de weg geplaatste voorwerpen in verband staan.

Wanneer dit in het belang van de openbare orde, de veiligheid of het verkeer of ter uitvoering van een openbaar werk of evenement vereist is, dient op eerste aanzegging door de politie, door of namens het hoofd van de afdeling Bouwtoezicht van de gemeente of door buitengewone opsporingsambtenaren (BOA) van de afdeling Stadstoezicht, de reclame te worden verplaatst of verwijderd.

Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van de Apv aan elke reclamevergunning nadere voorschriften en beperkingen verbinden. Deze worden dan opgenomen in de vergunning.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning worden leges geheven. Daarnaast wordt voor het gebruik van de openbare ruimte precariobelasting in rekening gebracht.

Zie voor de kosten de 'Legesverordening' en de 'Verordening precariobelasting'.