Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan

U bevindt zich hier: Home » Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan

Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan

Beschrijving

De gemeente kan een planologische maatregel nemen, bijvoorbeeld een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven waardoor u schade lijdt. De schade die u lijdt door een planologische maatregel, heet planschade. 

Een paar voorbeelden:

  • Door een planologische wijziging verandert het uitzicht over weilanden vanuit uw huis door de bouw van een nieuwe woonwijk.
  • Door een planologische wijziging komt er naast uw woning een kinderdagverblijf.
  • Door een planologische wijziging is uw bedrijf slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg en daardoor loopt u inkomen mis.

De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Indien u van mening bent dat u in aanmerking voor een planschadevergoeding, kunt u een verzoek om tegemoetkoming in planschade indienen. Dit verzoek zal door het college ter advisering worden voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie schade. Deze adviseert het college of u wel of niet voor een schadevergoeding in aanmerking komt. Daarna neemt het college een beslissing over uw aanvraag. Als u een vergoeding krijgt, krijgt u nooit de volledige schade vergoed maar slechts een gedeelte. Daarom wordt er gesproken over een tegemoetkoming in planschade.

U krijgt geen tegemoetkoming in planschade indien u al eens op een andere wijze een schadevergoeding voor de geclaimde schade heeft ontvangen. Bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of is onteigend. Ook krijgt u geen schadevergoeding indien de schade valt onder het maatschappelijk risico.

 

Waar vraag ik het aan?

Een tegemoetkoming in planschade kan worden aangevraagd via een aanvraagformulier waarbij duidelijk moet worden aangegeven welke planologische maatregel de oorzaak is van de schade die u heeft geleden.

Link naar meer informatie

Wijzigingsdatum:

donderdag 23 mei 2019

Voorwaarden

De voorwaarden voor de vergoeding van planschade zijn onder andere:

  • U lijdt schade door waardevermindering van uw eigendom als gevolg van een planologische wijziging. Bijvoorbeeld de vaststelling van een bestemmingsplan of de afgifte van een omgevingsvergunning. 
  • Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade moet binnen 5 jaar nadatde betreffende planologische maatregel onherroepelijk is geworden, worden ingediend.
  • Er is nog niet op een andere manier een tegemoetkoming voor de schade geregeld. Bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of is onteigend.
  • U dient binnen vier weken na verzending van een ontvangstbevestiging van uw verzoek om tegemoetkoming in planschade € 300,00 behandelingskosten te hebben betaald. Deze behandelingskosten krijgt u terug indien het verzoek om tegemoetkoming van planschade wordt toegewezen.

Kosten

Ingevolge van artikel 6.4 lid 1 dient u € 300 te betalen voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Als uw aanvraag voor een schadevergoeding wordt toegewezen, dan krijgt u het bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt toegekend.

Bijzonderheden

Hoe lang duurt het?

Een aanvraagprocedure voor een vergoeding voor de schade door een bestemmingsplan kan een paar jaar duren.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe moet gebeuren binnen 6 weken nadat u het besluit heeft ontvangen. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.