Sporthulpmiddel voor burgers met een beperking

U bevindt zich hier: Ambtelijke organisatie » Sportservice » Sporten voor mensen met een beperking » Sporthulpmiddel voor burgers met een beperking

Sporthulpmiddel voor burgers met een beperking

De gemeente Roermond vindt het belangrijk dat burgers (kunnen) deelnemen aan sporten en bewegen. Voor mensen met een beperking is het niet altijd even eenvoudig deel te kunnen nemen aan sporten en bewegen. Voor deze mensen heeft de gemeente Roermond een regeling “Sporthulpmiddel voor mensen met een beperking”.

sporthulpmiddelDeze regeling is bedoeld voor de aanschaf van een sporthulpmiddel die voor de burger noodzakelijk is om de gewenste sport te kunnen beoefenen. De regeling geldt alleen voor sporthulpmiddelen ten behoeve van het niveau van recreatiesport. Burgers die speciale sporthulpmiddelen nodig hebben om sport op topniveau te kunnen beoefenen, zullen dit via andere wijzen zelf moeten regelen.
De financiële tegemoetkoming (eenmalige subsidie) is bedoeld voor de kosten in aanschaf, onderhoud, reparaties en aanpassingen voor een periode van 5 jaar. Na de periode van 5 jaar kan een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Voorwaarden:
U komt in aanmerking voor deze eenmalige subsidie als:
- u woonachtig bent in Roermond;
- u langdurig (minimaal 3 jaar) afhankelijk bent  van het sporthulpmiddel om uw gewenste sport bij een georganiseerde sportaanbieder te kunnen uitoefenen;
- u bij de aanvraag duidelijk maakt bij welke georganiseerde sportaanbieder een lidmaatschap is/wordt aangegaan;
- u een verklaring van een onafhankelijk arts bij de aanvraag toevoegt (dit is niet noodzakelijk indien het betreft de aanvraag voor een sportrolstoel en u al een rolstoel voor algemeen gebruik heeft. Dit aangezien gewone rolstoelen niet geschikt zijn voor sportdeelname);
- aan u de afgelopen 5 jaar geen subsidie op basis van deze regeling is toegekend. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt geen inkomens- en vermogenstoets uitgevoerd.

Kosten:
50% van de aanschafwaarde van het benodigde sporthulpmiddel tot een maximale subsidie ter hoogte van € 5.000,-. De subsidie is bestemd voor de aanschaf, onderhoud, reparatie en aanpassingen van/aan het sporthulpmiddel en wordt ten hoogste één keer per 5 jaar verstrekt. 

Aanpak:
Als u afhankelijk bent van een sporthulpmiddel om uw gewenste sport op recreatief niveau te kunnen uitoefenen, kunt u een aanvraag indienen voor een eenmalige subsidie voor een sporthulpmiddel voor burgers met een beperking.

Voor het aanvragen van een eenmalige subsidie dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier sporthulpmiddel voor burgers met een beperking. U kunt dit aanvraagformulier opvragen bij de afdeling Sport en Bewegen (tel: 14 0475) of u maakt gebruik van de mogelijkheid om het formulier te uploaden. Als u een aanvraag hebt ingediend wordt er uiterlijk binnen 6 weken een beslissing op uw aanvraag genomen.

Bijvoegen:
Bij uw aanvraag dient u de volgende gegevens mee te sturen:
- Prijsopgave/offerte sportrolstoel.
- Verklaring onafhankelijk arts waaruit de afhankelijkheid van het sporthulpmiddel blijkt (de verklaring is niet noodzakelijk indien sprake is van een aanvraag voor een sportrolstoel en de aanvrager al een rolstoel voor algemeen gebruik heeft).
- Bewijsstuk (aanvraag) lidmaatschap vereniging.

Voor meer informatie neem contact op met de afdeling Sport en Bewegen van Gemeente Roermond via telefoonnummer 14 0475