Betrokken inwoners

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Projecten in Roermond » Actief Burgerschap » Betrokken inwoners

Betrokken inwoners

De voorbeelden zijn er om ideeën op te doen. De lijst is niet compleet

Toekomstvisie

In een aantal fasen is een nieuwe toekomstvisie opgesteld  samen met onze inwoners, ondernemers, bezoekers en instellingen. In april 2015 was de start  met vier bijeenkomsten over ‘Roermond 2030’. Na veel interactieve bijeenkomsten is in oktober 2016 een voorstel  van de toekomstvisie voorgelegd aan de betrokken inwoners. De aanwezigen vonden dat de inbreng van iedereen die in de anderhalf jaar heeft meegedacht goed was verwoord. In december 2016 is de Toekomstvisie Roermond 2030 door de gemeenteraad unaniem vastgesteld. Lees hier meer over de Toekomstvisie.

Actief Burgerschap

Meeleesclub Wmo en Jeugd

Inwoners uit de stad die te maken hebben met de Wmo en/of de Jeugdhulp lezen sinds de zomer 2017 mee met teksten en brieven van Gemeente Roermond. Ze doen tekstvoorstellen voor verbetering. Het resultaat is dat de brieven van de gemeente duidelijker zijn. Zo begrijpenmeer mensen wat er staat.

Preventie- en gezondheidsbeleid

Gemeente Roermond heeft in 2017 nieuw preventie- en gezondheidsbeleid vastgesteld. Inwoners, zorgverleners, professionals en maatschappelijke organisaties zijn vanaf het begin betrokken bij het maken van het nieuwe beleid. Tijdens een eerste bijeenkomst hebben ruim 70  mensen kennis gemaakt met het concept Positieve Gezondheid. Ze raakten geïnspireerd en gemotiveerd om er zelf mee aan de slag te gaan. In maart 2017 heeft de verdieping plaats gevonden tijdens drie gesprekstafels op verschillende locaties in de gemeente. Hierbij waren zowel inwoners als professionals aanwezig. Alle input is verzameld en bij elkaar gebracht in de nota Roermond Gezond. Lees hier meer over het preventie- en gezondsheidsbeleid.

Roerdelta Fase II

Voor de gebiedsontwikkeling Roerdelta fase II hebben inwoners, ondernemers en andere vakspecialisten in het voorjaar van 2017 samen de kaders en randvoorwaarden voor haven en land  besproken. Dit heeft geleid tot een voorstel voor de ontwikkeling op het land. De gemeenteraad heeft hierover eind 2017 een besluit genomen. Bekijk de website van dit project.

Ontwikkeling Stedelijke Maasplassen

In februari 2014 heeft de gemeenteraad de structuurvisie Maasplassen 2030 vastgesteld. Voor de uitwerking van deze structuurvisie is een ontwikkelingskader opgesteld voor de Stedelijke Maasplassen (globaal het gebied Zuidplas/Hatenboer en Noorderplas/ De Weerd).

Begin 2017 hebben we met onder andere bewoners, ondernemers en verenigingen die in het gebied gevestigd zijn, gesproken. Hierbij ging het met name over wat zij positief vinden in het gebied van de Stedelijke Maasplassen. En waar voor hen verbeterpunten liggen. Dit is meegenomen in het plan voor de ontwikkeling van de Stedelijke Maasplassen. Het conceptplan is besproken met onder andere bewoners, ondernemers en verenigingen.

Sport- en beweegnota

De gemeenteraad gaf de opdracht om  een nieuwe sport- en beweegnota te maken. Bewoners zijn uitgenodigd mee te denken. Wat is belangrijk als het gaat om sporten en bewegen? Waar is behoefte aan?  Wat is er allemaal nodig? Inwoners kwamen met vernieuwende ideeën die in de nota zijn opgenomen en die eind 2016 is vastgesteld.  Nu gaan we de nota uitvoeren. Ook hierbij betrekken we de inwoners waar mogelijk. Lees hier de sport- en beweegnota.

Actief Burgerschap

Preventief Armoedebeleid

De Gemeente Roermond is in 2016 in gesprek gegaan met mensen die ervaring hebben met armoede op welke wijze dan ook. Juist door goed te luisteren naar de ervaringsdeskundigen willen we dat het beleid en de uitvoering beter laten aansluiten op de behoeften van onze inwoners. Zo is het armoedebeleid tot stand gekomen. Lees hier het collegebesluit over het Preventief Armoedebeleid.

Groenvisie

In het participatietraject van de Groenvisie zijn inwoners betrokken. In tien bijeenkomsten in de wijk hebben inwoners en bezoekers in grote getalen meegedacht over de Groenvisie. Daarna is er nog een bijeenkomst geweest waarin de ideeën verder besproken zijn met inwoners en leden RNMO (Roermond Natuur- en Milieu-overleg). Ook ondernemers konden hun mening en ideeën over het groen in Roermond delen. Lees hier de Groenvisie.