Uitleg woorden

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Projecten in Roermond » Actief Burgerschap » Uitleg woorden

Uitleg woorden

Vaak worden woorden rondom participatie door elkaar gehaald. Daarom volgt hier een korte uitleg van de meest gebruikte woorden.

Actief burgerschap: een samenleving waarin burgers, alleen of samen, verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van hun eigen leven en leefomgeving. Zo kan iedereen mee blijven doen in de maatschappij en het versterkt  het openbare domein

Burgerparticipatie
: het betrekken van burgers bij beleidsvorming en -uitvoering. Het gaat daarbij om de inhoudelijke betrokkenheid van burgers naast de juridische inspraak-trajecten.

Burgerinitiatief: een voorstel van een inwoner om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.

Bewonersinitiatief: een idee dat één of meerdere bewoners, soms met steun van derden, zelf realiseren, bewoners met elkaar verbindt en geen winstoogmerk of commercieel belang heeft.

Overheidsparticipatie: als inwoners ideeën en/of initiatieven hebben en ondersteuning vanuit de overheid (of: gemeente) nodig hebben. De gemeente doet op uitnodiging mee.

Wijkgericht werken: een manier van werken waarbij in de beleids- en uitvoeringsfase nadrukkelijk van buiten (de samenleving, het gebied, de wijk) naar binnen (de ambtelijke organisatie) vanuit kansen en problemen wordt gekeken en gehandeld.

Wijk- en dorpsraad / bewonersorganisatie: Organisaties, bestaande uit bewoners, die de belangen behartigen in een straat, buurt of wijk, bijvoorbeeld een wijk- of dorpsraad.

Leefbaarheid: de aantrekkelijkheid of geschiktheid van een gebied of gemeenschap om er in te wonen of te werken.

Wijkteam: samenwerkingsverband tussen wijkpartners, waaronder de gemeente, politie en woningcorporaties, dat de leefbaarheid in een gebied bewaakt.

Burgerbegroting: een besluitvormend proces waarin burgers meedenken en onderhandelen over het verdelen van publieke geldbronnen.

Wijkeconomie: Wijkeconomie omvat alle initiatieven die tot doel hebben om de economische positie van bewoners in een specifiek benoemde wijk te versterken of om economische functies in een specifieke wijk te realiseren dan wel te stimuleren.

Right to Challenge: het recht van buurtgebonden (sociale) ondernemers en bewonersgroepen om lokale voorzieningen en taken van de gemeente over te nemen of te coproduceren, wanneer zij denken dat het op deze wijze beter of anders kan.

Actief Burgerschap