Alarmering bij rampen en calamiteiten

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Contact, routebeschrijving en openingstijden » Rampen en calamiteiten

Alarmering bij rampen en calamiteiten

U kunt zich, net als de gemeente, voorbereiden op een ramp. Zo geeft de risicokaart inzicht in de risico's die u loopt in uw omgeving en kunt u de hulpdiensten leren kennen. Daarnaast is het ook belangrijk te weten wat u moet doen wanneer zich een ramp of calamiteit voordoet.

Voorbereiden op noodsituaties

Er kunnen zich in Nederland verschillende soorten noodsituaties voordoen. Het is handig om in deze situaties te weten hoe u het beste kunt handelen. Op deze site van de Rijksoverheid, www.nederlandveilig.nl/noodsituaties , vindt u hierover alle informatie. 

Als de sirene gaat...

Iedere eerste maandag van de maand om 12:00 uur precies worden de sirenes getest. Gaat de sirene op een ander moment, ga dan naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv aan op de regionale zender L1. L1 vindt u in Roermond op de volgende frequenties:

  • L1 Radio vindt u op etherfrequentie 100.3 FM (zendmast Roermond)
  • L1 TV vindt u in het kabelnetwerk op kanaal 23+ of 488.00 MHz (Ziggo)
  • L1 teletekst pagina 112 is de officiële rampenpagina van de provincie Limburg 

Inzicht in risico's

De Risicokaart is een hulpmiddel om u inzicht te geven in de risico’s in uw woon- of werkomgeving"

Rampenplan gemeente Roermond

'Rampen vallen niet te plannen, voorbereidingen wel’, daarom zijn de hulpverleningsdiensten en de gemeente Roermond verplicht zich goed voor te bereiden op het bestrijden van een ramp en het zo snel en effectief mogelijk hulp bieden aan de slachtoffers.

Roermond kent de volgende risico’s: brandbare/explosieve stoffen in de open lucht, branden in grote gebouwen, paniek in menigten (evenementen), grootschalige orde verstoringen, uitbraak (dier)ziektes en overstromingen. Voor deze risico’s worden maatregelen genomen, maatregelen om rampen en zware te voorkomen, maar ook om de gevolgen van een ramp of zwaar ongeval te beperken. Een van deze maatregelen is het opstellen van plannen waarin het optreden van de hulpdiensten en gemeente bij rampen en zware ongevallen wordt omschreven.

Veiligheidsregio Limburg-Noord

De Veiligheidsregio is het samenwerkingsverband tussen de politie Limburg-Noord, brandweer Limburg-Noord, GHOR Limburg-Noord, de gemeenten in de regio en bijvoorbeeld defensie. De Veiligheidsregio Limburg-Noord verzorgt de multi disciplinaire coördinatie op en tijdens de rampenbestrijding.

Calamiteiten Jeugd en Wmo

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn verplicht calamiteiten of geweld te melden bij de toezichthoudend ambtenaar van de gemeente. Voor de gemeente Roermond zijn dit mevrouw K. Janssens en dhr. B. Bouwens.

Calamiteit of geweld

Alle calamiteiten en geweld bij verstrekking van een voorziening moeten na constatering binnen drie werkdagen gemeld worden bij de toezichthoudend ambtenaar van de gemeente.

Een calamiteit is "een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid".

(Definitie Wet maatschappelijke ondersteuning 2015).

Een calamiteit is onder meer:

  • Elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt;
  • Elke suïcide(poging) van een cliënt, die mogelijk samenhangt met tekortkomingen in de ondersteuning bijvoorbeeld omdat er sprake was van onvoldoende toezicht, slechte communicatie of fouten bij de overdracht;
  • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel bij een cliënt;
  • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig geestelijk lijden van een cliënt;
  • Ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door hulpverleners of andere cliënten.

Bij geweld kan gedacht worden aan ernstig grensoverschrijdend gedrag zowel fysiek, psychisch als seksueel.

Bovenstaande is vastgelegd in een calamiteitenprotocol.