Overlegorganen

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Overlegorganen

Overlegorganen

De overlegorganen hebben tot taak het al dan niet op eigen initiatief adviseren van het college over zaken betreffende het beleidsterrein waarvoor het overlegorgaan is ingesteld.

Dit is vastgesteld in de regeling overlegorganen (Kijk hier voor het reglement overlegorganen in PDF-formaat).
De gemeente Roermond kent de volgende overlegorganen:

Jongerenraad Roermond

De Jongerenraad Roermond adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders over alles wat jongeren raakt. Denk aan onderwijs, wonen, werken, uitgaan, fietsroutes, sporten, cultuur en jeugdhulp. Daarnaast onderhoudt de jongerenraad nauwe contacten met zoveel mogelijk andere jongeren uit Roermond om te weten wat er leeft en wat belangrijk gevonden wordt. Kijk voor meer informatie op: www.roermond.nl/jongerenraad.

Overlegplatform economische zaken en toerisme - OPET

Het structurele overleg dient als basis voor uiteenlopende economische en toeristische ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan versterking van de stad Roermond waarbij de aspecten wonen, werken en recreëren centraal staan. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling Stedelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0475.

Cliëntenraad Participatiewet (PW)

Onafhankelijk adviesorgaan over het gemeentelijk beleid op het terrein van de Participatiewet (PW) en het overig gemeentelijk beleid op het terrein van sociale zaken en ook over aangelegenheden die de uitvoering en de kwaliteit van de dienstverlening betreffen. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling Sociale Zaken, telefoonnummer 0475-359714

Overlegorgaan Gehandicapten Platform Roermond - GPR

GPR is een onafhankelijke organisatie voor collectieve belangenbehartiging en advisering van mensen met een beperking en chronisch zieken. Het platform, een officieel overlegorgaan van de gemeente Roermond, is niet politiek gebonden. De doelstelling is volledige integratie van mensen met een beperking op alle terreinen van het maatschappelijk leven zoals - onder andere - geformuleerd in het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Werkgroep marktaangelegenheden (Marktcommissie)

Overleg over aangelegenheden betreffende de markt. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoonnummer 14 0475.

Roermonds Natuur- en milieuoverleg - RNMO

Overlegorgaan over groen, natuur en milieu. Hierin zijn o.a. vertegenwoordigd: lokale natuur- en milieuorganisaties, de hengelsportverenigingen, waterschappen, wildbeheereenheden, beheerders van bos, natuur en landschap, Dienst Landelijk Gebied (DLG), Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) en Ons Waardevol Cultuur Landschap (WCL) Midden-Limburg. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling Stedelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0475.

Seniorenraad

Overleg over het seniorenbeleid. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling Welzijn, telefoonnummer 14 0475.
De Seniorenraad heeft een eigen website: www.seniorenraadroermond.nl

Overlegorgaan voor de sport

Stichting Sportraad Roermond. Overleg over het sport(accommodatie)beleid. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling Welzijn, telefoonnummer 14 0475.

Wmo-raad (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De gemeente Roermond betrekt haar inwoners intensief bij de uitvoering van de Wmo. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de Wmo-raad. De Wmo-raad geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning. In de Wmo-raad zitten burgers en vrijwilligers die ervaringsdeskundig zijn op de vele gebieden van de Wmo. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling Welzijn, telefoonnummer 14 0475.