N280-West deelproject wegvak Roermond

U bevindt zich hier: Ruimtelijke plannen » Bestemmingsplannen » In procedure » N280-West deelproject wegvak Roermond

N280-West deelproject wegvak Roermond

Hieronder kunt u het bestemmingsplan N280-West deelproject wegvak Roermond bekijken

Bestemmingsplan N280 west deelproject wegvak Roermond
Het bestemmingsplan betreft een reconstructie van de N280. De verkeerssituatie op de N280 ter hoogte van Roermond is regelmatig problematisch. Naar verbetering van de verkeersafwikkeling op de kruispunten van de N280 op het wegvak Roermond is in opdracht van de gemeente in samenwerking met de Provincie Limburg een uitgebreide studie uitgevoerd. Deze studie heeft geleid tot een nieuw wegontwerp, waarbij de scheiding van het doorgaande verkeer en het lokale verkeer als principe is gekozen met een verdiepte ligging van het doorgaande verkeer onder de Mijnheerkensweg en de Schipperswal door.

Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 28 juni 2017  tot en met 8 augustus 2017 voor eenieder ter inzage in het Stadskantoor Kazerneplein 7 en kan hieronder digitaal worden geraadpleegd.

Vanaf 29 juni 2017 tot en met 9 augustus 2017 kan tegen het besluit van de gemeenteraad door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht. Iedere belanghebbende kan beroep instellen voor wat betreft de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht. De indiener van een beroepschrift kan, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, op 10 augustus 2017. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Op het besluit voor vaststelling van dit bestemmingsplan zal Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing zijn. Deze afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt striktere eisen aan het beroepschrift. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift  dienen te worden opgenomen en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Klik hier om het plan te raadplegen

Klik hier om het plan op RO-Online te raadplegen

Klik hier voor de regels

Klik hier voor de toelichting

Klik hier voor de bijlage van de toelichting

Klik hier voor het vaststellingsbesluit

IMRO code:
NL.IMRO.0957.BP000000262

vastgesteld: d.d. 15-06-2017