Campinaterrein

U bevindt zich hier: Ruimtelijke plannen » Over bestemmingsplannen » In procedure » Campinaterrein

Campinaterrein

Hieronder kunt u het bestemmingsplan Campinaterrein bekijken

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 4 april 2019 het bestemmingsplan “Campinaterrein” vastgesteld. Ook is een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder vastgesteld.

Het plan betreft de wijziging van de bedrijvenbestemming van het voormalige Campinaterrein aan de Prins Bernhardstraat (6043 BG) in een woonbestemming. Het plan betreft de bouw van 16 rijwoningen, 7 tiny houses en 19 appartementen.

Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde liggen met ingang van 17 april tot en met 29 mei 2019 voor eenieder ter inzage in het Stadskantoor, Kazerneplein 7. Tevens is het bestemmingsplan hieronder digitaal raadpleegbaar.

Vanaf 18 april tot en met 29 mei 2019 kan tegen het besluit van de gemeenteraad door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht. De indiener van een beroepschrift kan, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, op 30 mei 2019. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Klik hier om het plan te raadplegen