Campinaterrein

U bevindt zich hier: Ruimtelijke plannen » Over bestemmingsplannen » In procedure » Campinaterrein

Campinaterrein

Hieronder kunt u het bestemmingsplan Campinaterrein bekijken

Burgemeester en wethouders van Roermond maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Campinaterrein’ van 23 januari tot en met 5 maart 2019 voor een ieder ter inzage ligt in het Stadskantoor, Kazerneplein 7. Tevens is het bestemmingsplan hieronder digitaal raadpleegbaar.

Het plan betreft de wijziging van de bedrijvenbestemming van het voormalige Campinaterrein aan de Prins Bernhardstraat (6043 BG) in een woonbestemming. Het plan betreft de bouw van 16 rijwoningen, 7 tiny houses en 19 appartementen.

Tevens is het college voornemens een hogere grenswaarde als bedoeld in artikel 59 van de Wet geluidhinder vast te stellen.

Tijdens de inzagetermijn is het mogelijk om uw zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde, bij voorkeur schriftelijk, in te dienen bij de gemeenteraad van de gemeente Roermond, Postbus 900, 6040 AX Roermond. U kunt ook mondeling uw zienswijze indienen, hiervoor dient u eerst een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar, telefoon 0475-35 92 97.

Klik hier om het plan te raadplegen