Op het Schoor

U bevindt zich hier: Ruimtelijke plannen » Over bestemmingsplannen » In procedure » Op het Schoor

Op het Schoor

Hieronder kunt u het bestemmingsplan Op het Schoor bekijken

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 4 april 2019 het bestemmingsplan "Op het Schoor" vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van twee vrijstaande woningen en een bedrijfsgebouw mogelijk, op een momenteel onbebouwd perceel aan de Op het Schoor (6041 AV) te Roermond (kadastraal bekend als Roermond, sectie G, nummers 1925 (deels), 1956, 1957, en 1958).

Het plan is gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 17 april tot en met 29 mei 2019 voor eenieder ter inzage in het Stadskantoor, Kazerneplein 7 te Roermond. Tevens is het bestemmingsplan hieronder digitaal raadpleegbaar.

Vanaf 18 april tot en met 29 mei 2019 kan tegen het besluit van de gemeenteraad door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht. De indiener van een beroepschrift kan, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, op 30 mei 2019. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Klik hier om het plan te raadplegen

Klik hier om het plan op RO-Online te raadplegen

Klik hier voor de regels

Klik hier voor de bijlage van de regels

Klik hier voor de toelichting

Klik hier voor de bijlage van de toelichting

Klik hier voor het vaststellingsbesluit

IMRO code:
NL.IMRO.0957.BP00000261

Datum vaststelling: 4 april 2019