Thuserhof 22 Ponyhof Femke

U bevindt zich hier: Ruimtelijke plannen » Over bestemmingsplannen » In procedure » Thuserhof 22 Ponyhof Femke

Thuserhof 22 Ponyhof Femke

Hieronder kunt u het bestemmingsplan Thuserhof 22 Ponyhof Femke raadplegen.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 11 mei 2017 het bestemmingsplan ‘Thuserhof 22, Ponyhof Femke’ (NL.IMRO.0957.BP00000271-VG02) vastgesteld.
Het bestemmingsplan regelt de planologische inpassing van een overdekte rijhal met stallen op het perceel Thuserhof 22 te 6042 KW Roermond.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 24 mei tot en met 5 juli 2017 voor eenieder ter inzage in het Stadskantoor Kazerneplein 7 en kan hieronder digitaal worden geraadpleegd.

Vanaf 25 mei tot en met 5 juli 2017 kan tegen het besluit van de gemeenteraad door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht. De indiener van een beroepschrift kan, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, op 6 juli 2017. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Klik hier om het plan te raadplegen