Veestraat 12 Swalmen

U bevindt zich hier: Ruimtelijke plannen » Over bestemmingsplannen » In procedure » Veestraat 12 Swalmen

Veestraat 12 Swalmen

Hieronder kunt u het bestemmingsplan Veestraat 12 Swalmen bekijken

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 5 juli 2018 het bestemmingsplan "Veestraat 12 Swalmen" vastgesteld. Het bestemmingsplan betreft de wijziging van de bestemming van een perceel aan de Veestraat, 6071 PR te Swalmen, voor de bouw van één woning.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 18 juli tot en met 29 augustus 2018 voor eenieder ter inzage in het Stadskantoor Kazerneplein 7.Tevens is het bestemmingsplan hieronder digitaal raadpleegbaar.

Vanaf 19 juli tot en met 29 augustus 2018 kan tegen het besluit van de gemeenteraad door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht. De indiener van een beroepschrift kan, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, op 30 augustus 2018. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Klik hier om het plan te raadplegen

Klik hier om het plan op RO-Online te raadplegen

Klik hier voor de regels

Klik hier voor de bijlage van de regels

Klik hier voor de toelichting

Klik hier voor de bijlage van de toelichting

Klik hier voor het vaststellingsbesluit

IMRO code:
NL.IMRO.0957.BP00000293

Datum vaststelling: 5 juli 2018