Wijzigingsplan Kloosterbaan 25

U bevindt zich hier: Ruimtelijke plannen » Over bestemmingsplannen » In procedure » Wijzigingsplan Kloosterbaan 25

Wijzigingsplan Kloosterbaan 25

Hieronder kunt u het Wijzigingsplan Kloosterbaan 25 bekijken

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 februari 2019 het bestemmingsplan “Wijzigingsplan Kloosterbaan 25” vastgesteld. Het plan betreft de vestiging van een bouwbedrijf en een verhuisbedrijf aan de Kloosterbaan 25, 6044 XZ Roermond.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 6 maart 2019 tot en met 17 april 2019 voor eenieder ter inzage in het Stadskantoor Kazerneplein 7. Tevens is het wijzigingsplan hieronder digitaal raadpleegbaar..

Vanaf  7 maart 2019 tot en met 17 april 2019 kan tegen het besluit van de gemeenteraad door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht. De indiener van een beroepschrift kan, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, op 18 april 2019. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Klik hier om het plan te raadplegen

Klik hier om het plan op RO-Online te raadplegen

Klik hier voor de regels

Klik hier voor de bijlage van de regels

Klik hier voor de toelichting

Klik hier voor de bijlage van de toelichting

Klik hier voor het vaststellingsbesluit

IMRO code:
NL.IMRO.0957.BPW0000302

Datum vaststelling: 19 februari 2019