Asseltsestraat 41 Swalmen

U bevindt zich hier: Ruimtelijke plannen » Over bestemmingsplannen » Vigerend » Asselstestraat 41 Swalmen

Asseltsestraat 41 Swalmen

Asselstestraat 41 Swalmen

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 13 december 2018 het bestemmingsplan “Asseltsestraat 41 Swalmen” vastgesteld. Ook is een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder vastgesteld.
Het plan betreft de bouw van een woning aan de Asseltsestraat 41, 6071BS te Swalmen.

Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde liggen  met ingang van 28 december 2018 tot en met 8 februari 2019 voor eenieder ter inzage in het Stadskantoor Kazerneplein 7. Tevens is het plan hieronder digitaal raadpleegbaar.

Vanaf 29 december 2018 tot en met 8 februari 2019 kan tegen het besluit van de gemeenteraad door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht. De indiener van een beroepschrift kan, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, op 9 februari 2019. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Klik hier om het plan te raadplegen