Broekhin Noord 39

U bevindt zich hier: Ruimtelijke plannen » Over bestemmingsplannen » Vigerend » Broekhin Noord 39

Broekhin Noord 39

Hieronder kunt u het bestemmingsplan Broekhin Noord 39 raadplegen.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 12 februari 2015 het bestemmingsplan “Broekhin Noord 39” (NL.IMRO.0957.BP00000258-VG01) vastgesteld.

Het bestemmingsplan betreft de wijziging van de bestemming van het perceel Broekhin Noord 39, 6042 ED te Roermond. De bestemming “agrarisch bedrijf” (intensieve veehouderij) wordt van het perceel verwijderd en gewijzigd in “Woongebied” en “Agrarisch”. De vestiging van een (intensieve) veehouderij is na deze bestemmingswijziging niet meer mogelijk.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 4 maart tot en met 15 april 2015 voor eenieder ter inzage in het Stadskantoor Kazerneplein 7, 6041 TG te Roermond en is tevens hieronder digitaal raadpleegbaar.

Vanaf 5 maart tot en met 15 april 2015 kan tegen het besluit van de gemeenteraad door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht. De indiener van een beroepschrift kan, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, op 16 april 2015. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Klik hier om het plan te raadplegen

Klik hier om het plan op RO-Online te raadplegen

Klik hier voor de regels

Klik hier voor de bijlage bij de regels

Klik hier voor de toelichting

Klik hier voor het vaststellingsbesluit

IMRO code:
NL.IMRO.0957.BP00000258

Vastgesteld: 12-2-2015