Bedrijf Schepersweg

U bevindt zich hier: Ruimtelijke plannen » Over bestemmingsplannen » Vigerend » Bedrijf Schepersweg

Bedrijf Schepersweg

Hieronder kunt u het bestemmingsplan Bedrijf Schepersweg raadplegen.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 18 december 2014 het bestemmingsplan ‘Bedrijf Schepersweg’ vastgesteld.

Het bestemmingsplan betreft de vestiging van een (kleinschalig) bedrijf met bedrijfsruimte op het perceel langs de Schepersweg 7 en kadastraal bekend als gemeente Herten, sectie C, nummer 2048.

Vanaf 8 januari 2015 t/m 18 februari 2015 kan tegen het besluit van de gemeenteraad door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht. De indiener van een beroepschrift kan, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, op 19 februari 2015. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Het bestemmingsplan is hieronder digitaal raadpleegbaar.

Klik hier om het plan te raadplegen

Klik hier om het plan op RO-Online te raadplegen

Klik hier voor de regels

Klik hier voor de bijlage bij de regels

Klik hier voor de toelichting

Klik hier voor de bijlage bij de toelichting

Klik hier voor het vaststellingsbesluit

IMRO code:
NL.IMRO.0957.BP00000257

Vastgesteld: 18-12-2014