N280-West deelproject wegvak Roermond Herziening 1

U bevindt zich hier: Ruimtelijke plannen » Over bestemmingsplannen » Vigerend » N280-West deelproject wegvak Roermond Herziening 1

N280-West deelproject wegvak Roermond Herziening 1

Hieronder kunt u het bestemmingsplan 'N280-West deelproject wegvak Roermond Herziening 1' bekijken

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 14 februari 2019 het bestemmingsplan "N280 West deelproject wegvak Roermond herziening 1" vastgesteld. Het bestemmingsplan betreft een gedeeltelijke herziening van het op 15 juni 2017 vastgestelde bestemmingsplan ‘N280-West deelproject wegvak Roermond’. Deze herziening gaat alleen over de waterberging. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 27 februari 2019 tot en met 10 april 2019 voor eenieder ter inzage in het Stadskantoor Kazerneplein 7. Tevens is het bestemmingsplan hieronder digitaal raadpleegbaar.

Vanaf 28 februari 2019 tot en met 10 april 2019 kan tegen het besluit van de gemeenteraad door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht. De indiener van een beroepschrift kan, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Klik hier om het plan te raadplegen

Klik hier om het plan op RO-Online te raadplegen

Klik hier voor de regels

Klik hier voor de toelichting

Klik hier voor het vaststellingsbesluit

IMRO code:
NL.IMRO.0957.BP00000303

vastgesteld: 14 februari 2019