Ruimtelijke visies en nota's

U bevindt zich hier: Ambtelijke organisatie » Ruimtelijke plannen » Overige Plannen » Ruimtelijke visies en nota's

Ruimtelijke visies en nota's

Hier kunt u diverse ruimtelijke visies, nota's en andere beleidstukken raadplegen

De visies, nota's en beleidstukken staan op volgorde van actualiteit.

Lijst monumentale bomen gemeente Roermond (2018)

Waterketenplan Limburgse Peelen 2017-2021 (2017)

Gemeentelijk rioleringsplan Roermond 2017-2021 (2017)

Duurzaamheidsvisie (2017)

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan 2030 (2017)

Visie Stationgebied Roermond (2017)

Economische visie Roermond (2017

Nota Hotel en Bed & Breakfast in Roermond (2017)

Sport en beweegnota 2017-2022 (2017)

Mobiliteitsvisie Roermond 2030, “Slim in mobiliteit; stad in beweging” (2016)

Toekomstvisie/strategische visie - toekomstvisie Roermond 2030 (2016) 

Groenvisie (2016)

Visie Reconstructie Singelring Roermond

Achtergronden Visie Reconstructie Singelring Roermond

Ecologische structuurkaart (2016)

Toelichting ecologische structuurkaart (2016)

Wijkontwikkelingsplan (WOP) Donderberg + uitvoeringsprogramma 2e fase (2016)

Structuurvisie Ondergrond en bijbehorend programma bodem en ondergrond (2016)

Evenementennota (2016)

Nota actief Burgerschap (2015)

Ruimtelijk detailhandelsbeleid gemeente Roermond 2015-2020

Rapport belevingsonderzoek verbinding DOC-Binnenstad (2015)

Nota Beeldkwaliteit (2015)

Kadernota integrale veiligheid 2015-2025

Coalitieakkoord Gemeente Roermond 2014-2018 “Mensen maken onze stad" (2014)

Provinciaal omgevingsplan Limburg (2014) (PDF) of POLviewer

Transitieatlas voorzieningen (2014)

Nota parkeernormen Gemeente Roermond (2014)

Dorpsplan Swalmen (2013)

Terrassenbeleid (2013)

Leisure visie, regiovisie (2013)

Damoclesbeleid (2012)

Nota Bovenwijkse Voorzieningen gemeente Roermond (2011)

Nota archeologie (2011)

Evaluatie Fietsnota, Ontwikkeling Robuuste Structuren voor de fiets in Roermond (2011)

Nota bodembeheer regio Maas en Roer (2011)

Nota mensen maken de wijk (2010)

Reclamebeleid (2010)

Visie externe veiligheid (2010)

Visiedocument sociaal maatschappelijke basisvoorzieningen (2009)

Visiedocument sportaccommodaties 2020 (2009)

Visiedocument sociaal maatschappelijke basisvoorzieningen (2009)

Nota integraal horecabeleid (2007)

Dorpsontwikkelingsplan 
Asenray (2007) 
Boukoul (2006)

Beleidsregel aan huis gebonden beroepen en kleine economie (2006)

Toekomstvisie Swalmen 2004 (gemeente Swalmen)

Ruimtelijke structuurvisie gemeente Roermond (2001)

Gezamelijke en Integrale Natuurvisie oost-Roermond (2000)

Kaart natuurvisie Roermond Oost

Kaart natuurvisie Roermond West (2004)

Gezamelijke en Integrale Natuurvisie oost-Roermond (2000)

Kaart natuurvisie Roermond Oost