Ruimtelijke visies en nota's

U bevindt zich hier: Ambtelijke organisatie » Ruimtelijke plannen » Overige Plannen » Ruimtelijke visies en nota's

Ruimtelijke visies en nota's

Hier kunt u diverse ruimtelijke visies, nota's en andere beleidstukken raadplegen

Economische visie Roermond

Provinciaal omgevingsplan Limburg 2014 (PDF) of POLviewer

Rapport belevingsonderzoek verbinding DOC-Binnenstad

Coalitieakkoord Gemeente Roermond 2014-2018 “Mensen maken onze stad”

Ruimtelijk detailhandelsbeleid gemeente Roermond 2015-2020

Ruimtelijke structuurvisie gemeente Roermond 2001

Toekomstvisie Swalmen 2004 (gemeente Swalmen)

Toekomstvisie/strategische visie - toekomstvisie Roermond 2030

Groenvisie

Ecologische structuurkaart
Toelichting ecologische structuurkaart

Gezamelijke en Integrale Natuurvisie oost-Roermond

Kaart natuurvisie Roermond Oost

Kaart natuurvisie Roermond West

Structuurvisie Ondergrond en bijbehorend programma bodem en ondergrond

Nota bodembeheer regio Maas en Roer

Dorpsontwikkelingsplan 
Asenray
Boukoul 

Dorpsplan Swalmen

Wijkontwikkelingsplan (WOP) Donderberg + uitvoeringsprogramma 2e fase

Damoclesbeleid

Transitieatlas voorzieningen

Nota Beeldkwaliteit

Nota integraal horecabeleid

Reclamebeleid

Terrassenbeleid

Visiedocument sociaal maatschappelijke basisvoorzieningen (2009)

Visiedocument sportaccommodaties

Visie externe veiligheid

Leisure visie, regiovisie

Evenementennota

Kadernota integrale veiligheid 2015-2025

Nota Bovenwijkse Voorzieningen gemeente Roermond 2011

Nota archeologie (2011)

Mobiliteitsvisie Roermond 2030, “Slim in mobiliteit; stad in beweging” (2016)

Evaluatie Fietsnota, Ontwikkeling Robuuste Structuren voor de fiets in Roermond (2011)

Visiedocument sportaccommodaties 2020

Visiedocument sociaal maatschappelijke basisvoorzieningen

Nota actief Burgerschap (2015)