Het Zorgteam Roermond

U bevindt zich hier: Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Sociale Zaken » Zorgteam » Het Zorgteam Roermond

Het Zorgteam Roermond

Inleiding over het Zorgteam Roermond

Zorgteam Roermond in uw wijk

Heeft u vragen over uw gezondheid, wonen, werk, dagbesteding, vrijwilligerswerk, voorzieningen of overige dagelijkse dingen? Dan kunt u bijvoorbeeld terecht bij uw huisarts, de maatschappelijk werker of het welzijnswerk. Maar u kunt uw vraag ook bespreken met het Zorgteam Roermond bij u in de buurt.

Wat is het Zorgteam Roermond?

In het Zorgteam Roermond werken generalisten van de gemeente en professionals van het Algemeen Maatschappelijk werk, welzijnsinstelling Welkom, Mee en De Zorggroep samen. Ieder met specifieke deskundigheid en ervaringen. Zij denken met u mee en gaan samen met u op zoek naar de oplossing voor uw vraag of probleem. Zij geven u persoonlijk advies.
Hierbij staan uw vraag en uw situatie centraal.

Waarom een Zorgteam Roermond?

In 2015 is veel veranderd in het sociaal domein. Op het gebied van de jeugdhulp, de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Participatiewet zijn bevoegdheden van het Rijk overgeheveld naar de gemeente. Daarom bouwt de gemeente Roermond aan een nieuw stelsel voor alle ondersteuningsvragen van inwoners. Een stelsel waarin meer ruimte is voor inwoners en professionals om samen naar oplossingen te zoeken voor een hulpvraag. Waarin ook sprake is van meer maatwerk en minder versnippering van zorg en ondersteuning.
Tegelijkertijd heeft de centrale overheid hiervoor minder geld beschikbaar gesteld. Dit maakt het noodzakelijk om het stelsel anders in te richten en anders te gaan werken. Het Zorgteam Roermond hanteert dan ook een nieuwe werkwijze in het omgaan met ondersteuningsvragen. Daar wil de gemeente ervaring mee opdoen.

Nieuwe werkwijzen en nieuwe accenten

In het Zorgteam Roermond zetten we andere methodieken in en leggen we nieuwe accenten. Een belangrijk nieuw accent is dat we gebiedsgericht werken. Het Zorgteam Roermond is in de wijk aanwezig. Op de diverse spreekuren (die het komende jaar worden uitgebreid over de hele gemeente) kunnen inwoners ouder dan 18 jaar met hun ondersteuningsvragen terecht. Daarnaast kan er telefonisch of per mail een vraag gesteld worden aan het Zorgteam Roermond waarbij wij zoveel mogelijk bij u thuis, of op een andere voor u vertrouwde plek met u naar uw ondersteuningsvraag kijken.

Ook willen we vanuit die wijkgerichte benadering zo veel mogelijk contacten in de wijk leggen. Hierdoor kunnen we tijdig signalen ontvangen als iemand een probleem heeft en kunnen we hier samen een goede en praktische oplossing (zo veel mogelijk in de directe omgeving) voor vinden. De gedachte daarbij is dat wanneer we een signaal bijtijds ontvangen, we kunnen volstaan met minder ingrijpende oplossingen. Als Zorgteam Roermond bouwen we dus mee aan een actief netwerk in de wijk. In zo’n netwerk helpen mensen elkaar en kunnen noodzakelijke algemene voorzieningen worden gerealiseerd.

Een ander accent is dat we inwoners in al onze contacten aanspreken op hun eigen mogelijkheden. We vragen hen om te onderzoeken of ondersteuning vanuit het eigen sociale netwerk mogelijk is. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de SNS (Sociale Netwerk Strategie) methodiek. Verder zal samen met u bekeken worden of ondersteuning door bijvoorbeeld vrijwilligers voldoende is. Daar waar professionele ondersteuning nodig is, zal het zorgteam deze vanzelfsprekend mogelijk maken. Belangrijk is ook dat we actieve samenwerking zoeken met de jeugdhulp, via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit geldt ook voor de gezondheidszorg; we werken bijvoorbeeld goed samen met de wijkverpleegkundigen.

Het Zorgteam Roermond bevordert:

  • Kwaliteit van leven;
  • Zelfredzaamheid en samenredzaamheid;
  • Participatie;
  • Gezondheid;
  • Wijkgericht integraal werken.

Wat zijn de voordelen van het Zorgteam Roermond?

Het voordeel van het gebiedsgericht werken is dat de hulp en ondersteuning dicht bij huis, efficiënt en goed geregeld is. Samen met u zoekt het team naar praktische oplossingen en  oplossingen voor uw vragen en problemen rondom ziekte en beperking, zelfstandig wonen en voorzieningen. Stel uw vraag bijtijds en voorkom dat problemen te groot worden. Dan zijn vaak nog eenvoudige oplossingen mogelijk.

Hoe zit het met de privacy?

Medewerkers van het Zorgteam Roermond zullen u altijd vragen of zij informatie die met u te maken heeft mogen delen, opvragen of vastleggen. Dat gebeurt dus alleen met uw toestemming.

Hoe werkt het Zorgteam Roermond?

We gaan allereerst met de inwoner in gesprek. Samen bespreken we de actuele situatie vanuit verschillende invalshoeken. Dit gesprek vindt in principe plaats bij de inwoner thuis, of op een andere plek waaraan hij/zij de voorkeur geeft. Natuurlijk kan de inwoner iemand uit de eigen omgeving vragen om bij dat gesprek aan te schuiven. Bijvoorbeeld een goede kennis, familielid of mantelzorger. Soms zijn meerdere gesprekken nodig om de problemen en mogelijkheden in kaart te brengen.

Vervolgens maken we samen met de inwoner een arrangement om de verschillende problemen aan te pakken. Daarin gaat het niet zomaar om standaardoplossingen. Met elkaar zoeken we naar een praktische en passende oplossing voor het probleem dat de inwoner ervaart. Wat kan de inwoner zelf doen? Wat kunnen anderen voor hem/haar betekenen? Wat kunnen vrijwilligers betekenen of zijn er activiteiten in de wijk die een rol kunnen spelen? Wanneer professionele hulp of hulpmiddelen nodig zijn, dan zetten we de aanvraag daarvan in gang.

In dat geval wordt een maatwerkvoorziening geïndiceerd. Een maatwerkvoorziening kan op twee manieren geïndiceerd worden:

Zorg in Natura:
Bij Zorg in Natura regelt de gemeente de hulp of zorg die u nodig heeft.
De gemeente geeft een opdracht aan een zorgaanbieder of leverancier. Ook regelt de gemeente de administratie en betaling van uw zorg of hulp.

Het Persoonsgebonden Budget:
Het PGB is een geldbedrag om uw zorg of hulp zelfstandig in te kopen. Het geld ontvangt u niet zelf. Het PGB wordt overgemaakt aan de Sociale Verzekeringsbank(SVB). Door het indienen van declaraties aan de SVB zal de SVB uw zorgverleners uitbetalen. De SVB kan alleen uw zorgverleners uit betalen als er een zorgovereenkomst is afgesloten tussen u en uw zorgverlener. De zorgovereenkomst dient goedgekeurd te worden door de gemeente op basis van de PGB voorwaarden.