Archeologie

U bevindt zich hier: Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Monumenten en Archeologie » Archeologie

Archeologie

Op deze pagina staan de relevante beleidsdocumenten op het vlak van de archeologie.

Nota Monumentenzorg en archeologie, Terugblik en Planning 1990-2008

In de Nota Monumentenzorg en Archeologie, Terugblik en Planning 1990-2008 staat de visie van de gemeente Roermond ten aanzien van de monumentenzorg en archeologie binnen haar grondgebied te lezen.

Archeologienota 2011

In deze nota is de gemeentelijke archeologievisie en het beleid voor de komende jaren geformuleerd en toegelicht. Leidraad daarbij is dat archeologie een integraal onderdeel vormt bij de afwegingen betreffende de ruimtelijke ordening en de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente.

Bij de Nota Archeologie 2011 hoort de archeologisch beleidskaart. Op deze kaart wordt een onderscheid gemaakt in drie gebieden: 'historische kern', 'archeologisch waardevol gebied' en 'overige gebied'. Per gebied geldt een ander onderzoeksregime dat vertaalt is in uniforme bestemmingsplanregels.

Archeologieatlas

De archeologieatlas is een beleidsdocument dat uit drie delen bestaat. Het eerste deel beschrijft de stand van zaken van de archeologie in Roermond. Wat is er al bekend?
Het tweede deel geeft aanbevelingen voor het gemeentelijk archeologiebeleid. Het derde deel is een bijlage waarin alle archeologische vondsten tot de peildatum in 2007 kort staan beschreven. Bij de Atlas behoort nog een aantal kaarten, waarvan de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart de belangrijkste is.Mede opbasis van deze kaart wordt bepaald of er archeologisch onderzoek in een plangebied nodig is.

Monumenten- en archeologieverordening 2011

De Monumenten- en archeologieverordening is een document dat in feite de uitwerking in regelgeving vormt van het gemeentelijk beleid. Of het nou om gemeentelijke subsidies gaat, archeologisch onderzoek, het aanbrengen of wijzigen van een monument, al deze zaken zijn terug te vinden in dit document.

Archeologische procesbeschrijving

Archeologisch onderzoek is uit te splitsen in verschillende onderzoeksstadia.

Lijst met de beschikbare archeologierapporten

In deze lijst zijn alle rapporten opgenomendie opgesteld zijn ten behoeve van de planvorming in archeologisch waardevol gebied. Het betreft bureauonderzoeken, inventariserende veldonderzoeken, proefsleuvenonderzoeken en opgravingen. Wanneer u een rapport wilt inzien kunt u contact op nemen met een coördinator monumentenzorg en archeologie.

Vaak gestelde vragen