Haalbaarheidsstudie Snelle Fietsroute Oost-West

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Haalbaarheidsstudie Snelle Fietsroute Oost-West

Haalbaarheidsstudie Snelle Fietsroute Oost-West

Roermond en Leudal werken aan de Haalbaarheidsstudie

In opdracht van de gemeenten Roermond en Leudal werkt adviesbureau Tauw-Goudappel Coffeng aan een haalbaarheidsstudie naar een tweetal hoogwaardige fietsverbindingen. Eén fietsverbinding loopt vanaf het station in oostelijke richting naar Industriepark Roerstreek/Meinweg, en één fietsverbinding loopt vanaf het station in westelijke richting naar Buggenum/Haelen. Voor de fietsverbinding in westelijke richting werkt de gemeente Roermond samen met de gemeente Leudal.

Fase 1 is in december 2018 afgesloten met het vaststellen van de 1e tussenrapportage en het ondertekenen van een intentieverklaring door de beide gemeenten. Hierin is vastgelegd om in de volgende fase de maatschappelijke haalbaarheid van de potentiële tracés te onderzoeken. In fase 1 zijn drie potentiële westelijke tracés onderzocht namelijk via de spoorbrug bij Buggenum, via De Weerd en via de Maasbrug. Verder is de IJzeren Rijn richting bedrijventerrein Roerstreek als potentieel oostelijke tracé onderzocht, waarbij in de toekomst een mogelijke verdere verbinding richting Nationaal Park De Meinweg respectievelijk Duitsland kan worden gelegd.

Fase 2 is inmiddels gestart met onder andere twee inloopavonden op  30 en 31 januari in Roermond resp. Buggenum. Tijdens deze avonden zijn de plannen toegelicht en zijn reacties van belanghebbenden opgehaald.

Inloopavond

Foto: Sfeerbeeld inloopavond Roermond

De tijdens de inloopavonden gehouden presentatie kunt u hier inzien.

In fase 2 wordt de tracékeuze voorbereid waarin een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) wordt uitgevoerd. Ook worden de omwonenden, fietsvertegenwoordigers (Fietsersbond, afdelingen Leudal en Midden-Limburg) en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (Designer Outlet Roermond en Industriepark Roerstreek) betrokken via een ontwerpatelier. Deze fase loopt globaal tot juni 2019 en wordt afgesloten met een bestuurlijke go/no go-beslissing; pas daarna wordt de laatste fase opgestart.

In fase 3 wordt het voorkeurstracé bepaald waarin opnieuw een ontwerpatelier wordt georganiseerd om het voorontwerp uit te werken. In dit ontwerpatelier besteden we ook aandacht aan eventuele plusfuncties om potentiele fietsers te faciliteren en te 'verleiden'. Deze fase loopt globaal van juni tot en met september 2019

Het team

Het team van Tauw-Goudappel Coffeng bestaat onder andere uit een omgevingsregisseur (Alwin Teeuwen) die aan de lat staat voor het faciliteren en 'verleiden', een mobiliteitsregisseur (Floris Frederix) die aan de lat staat voor het kennen van de fietsers en een projectmanager (Bart van Genugten) die waakt over proces, voortgang, kosten, planning en risico's. In het proces met de omgeving proberen we maatwerk te leveren, afgestemd op de belangengroep en de locatie. Verder gebruiken we beelden om stappen en keuzes te verduidelijken, we gaan ervan uit hiermee goed over verwachtingen te kunnen communiceren. We verwachten met het visueel maken van de potentie, knelpunten of effecten van een fietsverbinding draagvlak te creëren.

Voor meer informatie omtrent dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Roermond, de heer R. Rosenboom bereikbaar via (0475) 359 261 of robrosenboom@roermond.nl De projectleider bij de gemeente Leudal is de heer P. Francot bereikbaar via (0475) 859 613 of p.francot@leudal.nl