Begroting 2023

Begroting 2023: Geplande lastenverhoging van de baan

29 september 2022
Nieuwsbericht

Het college van B&W heeft vandaag een sluitende meerjarenbegroting 2023-2026 gepresenteerd. Deze begroting is voor het nieuwe college een eerste vertaling van de ambities uit het in juli gepresenteerde coalitieakkoord ‘Stad van ambitie, daadkracht en verbinding’. De beoogde verhoging van de woonlasten is van de baan. ‘We hebben nadrukkelijk oog en oor voor de situatie waarin veel huishoudens zich bevinden’

Begroting 2023

Begroting 2023

Wethouder Dirk Franssen (Financiën): “Op dit moment verkeert een groot deel van de wereld financieel en economisch in een zeer onzekere tijd. Dit heeft een enorme impact op onze inwoners, bedrijven en instellingen. De menselijke maat vindt dit college daarbij belangrijk. We hebben in deze begroting nadrukkelijk oog en oor voor de situatie waarin veel huishoudens zich bevinden. Daarnaast is het ons gelukt om nu al veel ambities uit het coalitieakkoord op te nemen in de begroting. Een aantal andere zaken nemen we mee in de eerste kadernota van dit college voor de jaren 2024 en verder.”

Lastenverhoging teruggedraaid

Dit jaar waren diverse lastenverhogingen gepland. Zowel een verhoging van de woonlasten als ook de OZB voor bedrijven met 8%.  Gezien de huidige onzekere tijden voor gezinnen en ondernemers is deze verhoging teruggedraaid. Een gemiddeld huishouden betaalt daardoor volgend jaar, in plaats van ruim 10 euro per jaar meer, juist 7 euro minder aan woonlasten. Ook de geplande verhoging van de toeristenbelasting is gehalveerd.  Tot slot blijven toch, ook anders dan gepland, de rijwielstallingen gratis en blijven de parkeertarieven gelijk. 

Stad van ambitie, daadkracht en verbinding

Hoewel de tijd tussen de start van het nieuwe college en de totstandkoming van deze begroting kort was, heeft het college van B&W toch al een eerste vertaling kunnen maken van de ambities uit het coalitieakkoord. Een aantal van deze ambities zijn nu concreet vertaald in de nieuwe begroting. Zo heeft het college een voorbereidingskrediet voor het project Roerdelta opgenomen. Ook wil zij investeren in de verlaging en herinrichting van de dam langs het Lateraalkanaal. Dit project, waar meerdere overheden aan meebetalen, biedt veel kansen voor de hoogwaterveiligheid van Roermond én voor mogelijke toeristische en recreatieve ontwikkelingen in het Maasplassengebied in de toekomst. 

Roermond investeert de komende jaren meer in veiligheid en leefbaarheid, waarbij onder meer ondermijnende criminaliteit extra aandacht krijgt. Het cultuurbudget wordt verhoogd met 10%. Dit komt voornamelijk ten goede aan cultuureducatie, erfgoed en monumenten. Het college trekt ook jaarlijks ruim een half miljoen euro uit voor het versterken van de economie en de centra, onder andere door het tegengaan van de leegstand. Wijken en kernen kunnen eveneens rekenen op meer aandacht, waarbij nog meer met bewoners zal worden samengewerkt om lokale aandachtspunten aan te pakken. Bedrijven die goede ideeën hebben om te verduurzamen, maken kans op een duurzaamheidsvoucher. Om goed te kunnen inschatten waar kansen liggen, voert de gemeente diverse quickscans uit, onder andere op het gebied van stedelijke ontwikkeling en op het gebied van groen, klimaat en energie. De eerder aangekondigde bezuiniging op het budget voor evenementen wordt teruggedraaid. Binnen het sociale domein kent de begroting weer een zogenoemde ‘egalisatiereserve’, zodat inwoners van Roermond ook in de toekomst de zorg blijven krijgen die nodig is. Ook start de gemeente met een pilot basisbanen, waarbij de gemeente werk biedt voor mensen bij wie een betaalde baan niet haalbaar is.

Wethouder Franssen: “Al met al zetten we met deze begroting een belangrijke eerste stap om onze ambities waar te maken, kansen te benutten en bieden we tegelijk het hoofd aan een aantal grote uitdagingen. We zoeken daarbij de komende jaren nadrukkelijk de verbinding met inwoners, bedrijven en instellingen, zodat we nog meer gebruik maken van de kracht van de samenleving.”

Nieuwsvideo begroting 2023

Op 10 november aanstaande spreekt de gemeenteraad zich uit over de begroting.