Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Begroting 2020: Balans tussen sociaal, duurzaam en economisch aantrekkelijk

Het gaat goed met Roermond. Veel inwoners wonen er met plezier, ondernemers krijgen ruimte om te ondernemen en voorzieningen zijn op orde. Investeringen die hiervoor nodig waren eisen echter ook hun tol. De afgelopen jaren is onvoldoende geld opzij gezet voor toekomstige uitgaven. Daarnaast worden gemeenten geconfronteerd met tegenvallende inkomsten en uitgaven. Voor Roermond betekent dit dat zij - naast de besparingen binnen het sociale domein-  de komende jaren 8 miljoen moet bezuinigen. Dit alles staat te lezen in de begroting 2020. Op 7 november 2019 heeft de gemeenteraad deze vastgesteld. In deze vergadering zijn ook enkele amendementen en moties aangenomen. Deze vindt u onder aan deze pagina.

Wethouder Frans Schreurs (Financiën): “De noodzakelijke bezuinigingen hebben grofweg twee belangrijke oorzaken. Allereerst hebben we te maken met ontwikkelingen waar we weinig invloed op hebben. Zo krijgen we bijvoorbeeld minder geld van het Rijk dan eerder door het Rijk is aangegeven, maken we meer kosten door veranderende wetgeving  en zijn de kosten voor de veiligheidsregio fors gestegen.  Daarnaast zijn er ook een aantal noodzakelijke reparaties nodig om een gezond en toekomstbestendig huishoudboekje te krijgen. Denk aan de huisvesting van scholen. Daarvoor is in het verleden onvoldoende geld gereserveerd en dat moeten we de komende jaren repareren.”

Ambities

Ondank de forse financiële uitdagingen blijft het college van B&W werken aan de ambities uit het coalitieakkoord ‘Roermond maken we samen’.  Zo wordt er bijvoorbeeld extra geïnvesteerd in duurzaamheid. Ook wil de gemeente extra inzetten op het aanpakken van verkeersknelpunten, waarvoor ook door veel Roermondenaren suggesties zijn gedaan. In 2020 zal Roermond zich – met evenementen als de Kunstbiënnale, 800 jaar Munsterkerk, 75 jaar bevrijding en het jaarlijkse bevrijdingsfestival - stevig positioneren als echte evenementenstad. Ook borduurt de gemeente voort op succesvolle projecten, zoals Kansrijke Start wat tot doel heeft  ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven te geven en een optimale kans te bieden op een goede toekomst.

Sociaal domein

Wat betreft het sociaal domein (o.a. jeugdzorg, Wmo, participatie) zit Roermond in hetzelfde schuitje als veel andere gemeenten. Niet voor niets heeft het Rijk eerder dit jaar besloten bij te springen, maar vooralsnog is dat slechts tijdelijk. Waakzaamheid is daarom geboden. Roermond zet via het programma ‘Beter met Minder’ alles op alles om inwoners de zorg te blijven bieden die nodig is terwijl de gemeente ook grip houdt op de kosten.

Uitgaven omlaag, inkomsten omhoog

Om dit alles mogelijk te maken, is met name gekeken naar het verlagen van de uitgaven. Dit was ook de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad. Zo wordt er op termijn zo’n 2,5 miljoen euro structureel bezuinigd op de ambtelijke organisatie. Daarnaast is ervoor gekozen bepaalde zaken minder of niet meer te doen, zoals bijvoorbeeld minder onderhoud in de openbare ruimte. 

Naast het verlagen van de uitgaven is uiteindelijk ook besloten de toeristenbelasting, de parkeerbelasting en de gemeentelijke woonlasten iets te verhogen. De lastendruk in Roermond is vergeleken met andere gemeenten laag . Dat is positief voor de inwoners en bedrijven, maar dat verkleint wel de financiële ruimte. Verder kent Roermond een zeer grote bezoekersstroom in verhouding tot het aantal inwoners. Dat geeft relatief hoge kosten voor bijvoorbeeld mobiliteit.

De begroting

Amendementen

Bij de behandeling van de begroting zijn een aantal amendementen (aanvullingen op de begroting) aangenomen door de gemeenteraad: 

Ook zijn ook in deze vergadering een aantal moties aan de orde geweest.

Uw Reactie
Uw Reactie