Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Renovatie overkluisde Maasnielderbeek Maasniel

Bewonersbrief door brievenbus

Aan
de bewoners en ondernemers van de Wilhelminalaan, Beekweg en Eiermarkt e.o.

Roermond, 27 juli 2020

Renovatie overkluisde Maasnielderbeek Maasniel

Beste lezer,

De gemeente Roermond gaat vanaf 17 augustus 2020 starten met de uitvoering van de renovatie van de overkluisde Maasnielderbeek. Deze werkzaamheden duren tot begin februari 2021. 
Het was de bedoeling om een informatieavond te houden voor de aanwonenden van de overkluisde Maasnielderbeek. Door de coronacrisis is het houden van een grote bijeenkomst helaas niet mogelijk. Daarom informeren wij u via deze bewonersbrief over de werkzaamheden.

Inleiding

Het tracé van de overkluisde Maasnielderbeek begint in de Eiermarkt bij de stuw en loopt via de Beekweg naar de Wilhelminalaan en stopt bij huisnummer 89. Ook worden met dit project alle vuilwateraansluitingen afgekoppeld die nog zijn aangesloten op de overkluizing en aangesloten op het gemeentelijk riool. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Roermond uitgevoerd door GW Leidingtechniek B.V. uit Helmond.

Wat houdt het werk in?

In de jaren 30 van de vorige eeuw is de betonnen overkluizing aangebracht. Uit inspecties is gebleken dat er veel beschadigingen zijn aan de betonnen overkluizing die hersteld moeten worden. Op de overkluizing lozen diverse woningen het vuile water. Dit mag niet meer. Het vuile water moet afgevoerd worden via het gemeentelijk riool naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Om dit op te lossen wordt in de bestaande overkluizing één grote buis gelegd voor het water van de Maasnielderbeek en één kleine buis voor het vuile water. Deze kleine buis wordt aangesloten op het gemeentelijk riool. 

Uitvoering

Op het gedeelte van de Wilhelminalaan vanaf huisnummer 89 tot het Plein 1999 zal de betonnen plaat bovenop de overkluizing worden verwijderd en worden de buizen in de betonnen bak gelegd. De ruimte die overblijft wordt aangevuld met zand.

Op het gedeelte vanaf Plein 1999 tot en met de Eiermarkt wordt de koker op een aantal plaatsen opengebroken en worden de buizen de overkluizing ingeschoven. De ruimte die overblijft wordt opgevuld met een vulmiddel. Op dit gedeelte is voor deze werkwijze gekozen om de overlast voor de aangrenzende bedrijven en bewoners zoveel mogelijk te beperken.

Eigendommen

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op gronden die in eigendom zijn bij de gemeente Roermond. Er vinden geen werkzaamheden plaats op particulier eigendom. Mocht tijdens de uitvoering van dit project blijken dat toch op particulier eigendom gewerkt moet worden dan wordt dit van te voren besproken met de desbetreffende eigenaar. Pas nadat de eigenaar hiermee heeft ingestemd, vindt de uitvoering van de werkzaamheden plaats.

Nutsbedrijven

In de bestaande overkluizing steken veel kabels en leidingen van nutsbedrijven door. Deze kabels en leidingen worden door de nutsbedrijven uit de overkluizing gehaald en verlegd.

Voetpad Wilhelminalaan

Bovenop de overkluizing in de Wilhelminalaan tussen het Plein 1999 en huisnummer 89 ligt een voetpad van asfalt. Dit voetpad wordt door fietsers aangezien als fietspad en maken hier dan ook veelvuldig gebruik van. Om duidelijk aan te geven dat dit een voetpad is, wordt het asfalt vervangen door grijze betontegels.

Fasering uitvoering

Het werk wordt in vijf fasen uitgevoerd. Fase 1 omvat het gedeelte van de Wilhelminalaan vanaf huisnummer 89 tot en met het Plein 1999. De werkzaamheden van fase 1 starten op maandag 17 augustus en duren tot medio oktober. Tijdens deze fase zullen de nutsbedrijven op dit gedeelte maar ook op het gedeelte van de Wilhelminalaan, vanaf Plein 1999 tot en met het Betjesplein, de kabels en leidingen verleggen. Tijdens deze werkzaamheden worden de aansluitingen met de Brikkenoven en Burgemeester Joostenlaan op de Wilhelminalaan afgesloten voor het verkeer.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Om het werk veilig te kunnen uitvoeren voor zowel de weggebruikers als de werknemers worden tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen. Ook worden gedurende de uitvoering omleidingsroutes voor het verkeer ingesteld. Wij vragen u vriendelijk hiermee rekening te houden en de tijdelijk ingestelde verkeersmaatregelen te respecteren.

Plaats ketenpark

Op het Plein 1999 worden door de aannemer keten en containers geplaatst. Dit terrein wordt afgezet door middel van bouwhekken. Het gebied tussen de bouwhekken wordt beveiligd met camerabewaking.

Bewonersbrief GW Leidingtechniek

Voorafgaand aan elke fase van de uitvoering van de werkzaamheden verspreidt GW Leidingtechniek een bewonersbrief bij de direct aanwonenden. Hierin zal voor u de laatste informatie staan die nodig is om het werk veilig en voorspoedig te kunnen uitvoeren.

Heeft u vragen?

Vanaf donderdag 27 augustus is er elke donderdag om 11.00 uur een inloopspreekuur waar u met vragen en opmerkingen terecht kunt. Dit vindt plaats in de keet die staat op het Plein 1999. Voor vragen over de uitvoering van dit werk kunt u contact opnemen met Paul Wijnen (uitvoerder GW Leidingtechniek), telefoonnummer 06 31 66 76 70 of met Jean Heffels (toezichthouder gemeente Roermond), telefoonnummer 06 15 02 74 36. Voor vragen over het plan kunt u contact opnemen met Wout Fictorie (projectleider gemeente Roermond), telefoonnummer 06 20 49 98 96.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Roermond

Wilt u onze informatie in de toekomst ook digitaal ontvangen? Meld u dan via www.roermond.nl/service aan voor Buurtpost en onze 2-wekelijkse nieuwsbrief Roermondpost. Hier-mee blijft u gratis op de hoogte van actuele ontwikkelingen in uw buurt en gemeente. 
 

Uw Reactie
Uw Reactie