blad iconDuurzaamheidsfonds 2021-2022

Gemeente Roermond wil initiatieven uit de samenleving om Roermond duurzamer te maken stimuleren en ondersteunen. Om deze initiatieven financieel te ondersteunen hebben we een subsidieregeling in het leven geroepen: het Duurzaamheidsfonds Roermond 2021-2022.

Wanneer komt een activiteit in aanmerking

De belangrijkste voorwaarden staan hierna genoemd. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen we naar de beleidsregel Duurzaamheidsfonds Roermond 2021-2022 en de Algemene Subsidie Verordening Roermond.

 • De activiteit vindt plaats binnen de gemeentegrenzen van Roermond.
 • De activiteit draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstelling van gemeente Roermond:
  • Het structureel verminderen van CO2-uitstoot als bijdrage aan een klimaatneutrale stad Roermond in 2050;
  • het stimuleren van duurzame en actieve mobiliteit (CO2-reductie en het stimuleren van lopen en fietsen zijn daarbij speerpunten);
  • het treffen van fysieke maatregelen in de openbare ruimte die bijdragen aan een klimaatbestendig en waterrobuust Roermond in 2050;
  • het herstellen dan wel verbeteren van de biodiversiteit;
  • het substantieel, gestructureerd en structureel tegengaan van zwerfafval;
  • realisatie van meer structureel blijvend groen in de stad dat bijdraagt aan toename van bio- diversiteit, klimaatadaptatie en aanzet tot sport, spel en ontmoeting;
  • het bijdragen aan een circulaire economie (hergebruik van grondstoffen en producten), waarbij afval een economische waarde vertegenwoordigt;
 • Voor subsidie komen in aanmerking energiecoöperaties en rechtspersonen zonder winstoogmerk.
 • De subsidie is bedoeld als eenmalige ondersteuning (aanjagen). De regeling is niet bedoeld voor het subsidiëren van jaarlijkse kosten (de instandhouding van een activiteit of organisatie).

Hoe vraag ik subsidie aan?

De subsidie vraagt u via het digitale aanvraagformulier aan:

Het is belangrijk een complete aanvraag in te dienen, waarbij alle gevraagd informatie wordt gegeven. Naast het invullen van alle invulvelden in het formulier, bevat de aanvraag in ieder geval:

 • een duidelijke motivering en beschrijving van de activiteit of experiment
 • planning van de activiteit(en)
 • welke doelen worden nagestreefd
 • welke maatschappelijke effecten en/of meetbare resultaten worden nagestreefd 
 • de verwachte eenmalige financiële bijdrage van de gemeente
 • een begroting van de activiteit, waaruit ook blijkt welke kosten door de subsidie worden gedekt en welke kosten de organisatie voor eigen rekening neemt en hoe die opgaven worden gedekt
 • de eventuele samenwerkingspartners en hun rol
 • informatie over de aanvrager: 
  • de statuten van de organisatie;
  • een opgave van de bestuurssamenstelling;
  • een opgave van de met de organisatie gelieerde rechtspersonen;
  • een verklaring waarin aanvrager aangeeft niet in aanmerking te komen voor andere steunmaatregelen van overheidswege voor de activiteit, dan wel een verklaring waarin aanvrager aangeeft voor welke andere steunmaatregelen van overheidswege hij in aanmerking komt met omschrijving van aard en omvang van die steun.

Termijn en verantwoording

 • Een aanvraag voor het verlenen van een eenmalige subsidie van € 1.000,- of minder moet tenminste 3 weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend en de aanvragen voor het verlenen van een eenmalige subsidie van meer dan € 1.000,- tenminste acht weken voor aanvang van de activiteit.
 • Op de aanvraag tot subsidieverlening wordt binnen 6 weken na ontvangst beslist. Deze termijn kan met ten hoogste zes weken worden verdaagd.
 • Binnen 3 maanden na afloop van de activiteit of het experiment of de prestatie dient de aanvrager bij het college een inhoudelijk en financieel verslag in.
 • De subsidie wordt binnen 3 maanden na indiening van het verslag definitief door het college vastgesteld.

Let op: toekenning van subsidie laat onverlet dat u mogelijk een vergunning of ontheffing nodig heeft voor het uitvoeren van uw activiteit. Neem hierover tijdig contact op met de gemeente.