Financiële ruimte biedt mogelijkheden voor de toekomst

01 juni 2023
Nieuwsbericht

Roermond sluit het jaar 2022 af met een positief resultaat van circa 30 miljoen euro. Dit resultaat is voor het overgrote deel ontstaan door gebeurtenissen die vooraf niet te voorspellen waren. Hierdoor zijn er, veelal eenmalige, financiële meevallers en overschotten ontstaan. De effecten van de opvang van Oekraïense vluchtelingen, uitkeringen van het Rijk, en het ontbreken van een akkoord tussen het Rijk en de VNG binnen de hervormingsagenda Jeugd zijn enkele voorbeelden waardoor de gemeente over het boekjaar 2022 geld heeft overgehouden. Ondanks dat dit incidentele meevallers zijn, biedt het mogelijkheden voor de toekomst.

Wethouder Dirk Franssen (Financiën): “Roermond is financieel gezond. Dat beeld blijkt uit de jaarstukken 2022 en de kadernota 2024 die voor behandeling naar de gemeenteraad zijn gestuurd. Het is, zeker in deze onzekere tijden, niet verkeerd om wat extra vet op de botten te hebben. Niet om als stadsbestuur op het geld te gaan zitten maar het schept mogelijkheden om de komende jaren ambities en kansen te verzilveren. In de kadernota 2024 geven we een eerste richting aan, die we concreet gaan uitwerken voor de begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027. Ook denken we na over mogelijkheden van strategische cofinanciering: samen kosten delen door aan te sluiten bij uitvoering van programma’s en opgaven van andere overheden zoals bijvoorbeeld het Rijk.”

Ambitie, daadkracht en verbinding

Het was vorig jaar een verkiezingsjaar. In lijn met het coalitieakkoord ‘De stad van ambitie, daadkracht en verbinding’ is het nieuwe college op 13 juli 2022 voortvarend gestart. Hieronder benoemen we enkele onderwerpen die zijn opgepakt: 

Er werd ingezet op het vormgeven en waar mogelijk versnellen van verschillende, grote projecten. Voorbeelden hiervan zijn: Roerdelta en Weerstand (voormalig Philipsterrein). Maar ook de versterking en uitbreiding van dijken en kades in de Willem-Alexanderhaven en de beoogde verlaging van de dam bij het Lateraalkanaal, beide ten behoeve van de hoogwaterbescherming van de stad. Het college is direct aan de slag gegaan met het benutten van economische kansen en het tegengaan van leegstand. Er is ingezet op woningbouw en verduurzaming van bestaande en nieuwe woningen. 

Er is geïnvesteerd in het sociaal domein en daarmee is de sociale basis versterkt. Uitgangspunt is dat we onze inwoners de hulp en ondersteuning bieden die ze nodig hebben. Zo is er een vangnet geboden voor kwetsbare inwoners en er was aandacht voor het voorkomen van (jeugd)werkloosheid. Ter verbetering van de dienstverlening is het college in dialoog gegaan met inwoners en ondernemers. De menselijke maat is daarbij belangrijk. Volop aandacht kregen de versterking van de culturele instellingen en het cultureel klimaat in de gemeente. In Swalmen is ervaring opgedaan met een dorpsplan en burgerbegroting. Die ervaring gaat het college gebruiken bij de totstandkoming van het nieuwe wijken- en kernenbeleid. 

Door oplopende energiekosten en inflatie raakte vorig jaar een groeiende groep inwoners financieel in de problemen. Met instemming van de gemeenteraad werd een Lokaal Fonds Aanpak Energiearmoede ingericht. Dit zijn enkele voorbeelden van hoe de gemeente Roermond samen met andere partijen een bijdrage leveren aan het voorkomen van armoede en het structureel verminderen van energieverbruik.

Openbare vergadering

Op 6 juli 2023 bespreekt de gemeenteraad de jaarstukken. In dezelfde vergadering staat ook de kadernota 2024 op de agenda. Hierin worden de contouren voor de begroting 2024 geschetst. Deze vergadering is openbaar en ook online te volgen.

De jaarstukken 2022 en de kadernota 2024 vindt  u hieronder.