Gladheidsbestrijding

U bevindt zich hier: Home » Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding

Beschrijving

Gladheid op de weg kan gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente probeert deze situaties te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout en bij sneeuwval ondersteund door sneeuwschuivers. 

De Gemeente Roermond heeft voor het bestrijden van gladheid een plan opgesteld. Dit gladheidbestrijdingsplan wordt jaarlijks vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

In het gladheidbestrijdingsplan staat wanneer en welke strooiacties worden uitgevoerd. Het opstarten van een strooiactie gebeurt in de regel op basis van een melding van Meteo-Consult, een Europees weerbedrijf met vestigingen over de hele wereld. Zij adviseren de gemeente 24 uur per dag over de weersgesteldheid en over eventueel op te starten strooiacties. 

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

Wanneer wordt gladheidbestrijding uitgevoerd?

In de periode van begin november tot half april is de gladheidbestrijding van de gemeente actief. De Gemeente Roermond bestrijdt de gladheid op wegen en fietspaden zoveel mogelijk preventief. Dit betekent dat er wordt gestrooid op het moment dat gladheid door opvriezen, sneeuwval of ijzel wordt voorspeld. Daarnaast kan het nodig zijn om bij sneeuwval of ijzel curatief te strooien. Curatief strooien betekent strooien op het moment dat het al glad is. Het strooibeleid is dus in eerste instantie gericht op het voorkomen van gladheid en daarna op het bestrijden van gladheid.

Afhankelijk van de weersgesteldheid en weersverwachting wordt een gladheidbestrijdingsactie opgestart. Dit proces is onderverdeeld in verschillende deelprocessen:

Plaatselijke gladheidbestrijding (bruggen en viaducten)

Als er kans bestaat op gladheid op bruggen en viaducten wordt ongeacht het tijdstip (dag en nacht, in het weekend en op feestdagen) de route ‘plaatselijke gladheid’ gereden en gestrooid. Het strooien beperkt zich tot bruggen en viaducten, voor zover deze anders gebruikt worden dan uitsluitend door voetgangers. Het strooien beperkt zich tot bruggen en viaducten, voor zover deze anders gebruikt worden dan uitsluitend door voetgangers.

Hoofdroutes

Het deelproces hoofdroutes bestaat uit het bestrijden van gladheid van alle locaties uit het deelproces ‘plaatselijke gladheid (bruggen en viaducten)’, echter uitgebreid met alle hoofd- en doorgaande wegen, fietspaden langs deze wegen, industrieterreinen, busroutes, gevaarlijke hellingen, ziekenhuis (EHBO), huisartsenpost, omgeving middelbare scholen en routes gevaarlijke stoffen. Ook deze hoofdroutes worden, ongeacht het tijdstip (dag en nacht, in het weekend en op feestdagen) bij optredende gladheid direct gestrooid. 

Bijzondere situaties

Bij sneeuwval en ijzel worden, naast ‘urgentieroutes’, tijdens de reguliere werktijden tevens de halteplaatsen van het openbaar vervoer, trappen, ingangen van bejaardenhuizen, oversteekplaatsen en de promenade- en andere winkelgebieden schoongehouden. 

Woonwijken en wegen buiten de bebouwde kom

Voor zover deze wegen niet in de hoofdroutes liggen, worden deze niet gestrooid. Ook voetpaden worden niet gestrooid.

Uitvoering

De uitvoering van de werkzaamheden is niet alleen afhankelijk van menskracht maar natuurlijk ook van de beschikbaarheid van het materieel en het strooizout. Het materieel voor het bestrijden van gladheid is storingsgevoelig en vanwege de beperkte ruimte op bijvoorbeeld fietspaden ook schadegevoelig. Hierdoor kan het gebeuren dat de routes niet binnen de voorafgestelde termijn gestrooid zijn. Voor wat betreft het zout en andere mineralen zorgt de Gemeente Roermond dat er voldoende materialen in voorraad en op afroep beschikbaar zijn. Maar ook daar zijn wij afhankelijk van toeleveranciers. Indien zij hun contractuele verplichtingen niet (tijdig) kunnen nakomen (bijvoorbeeld vanwege een landelijk zouttekort), dan heeft ook de gemeente het nakijken. Zij blijft zich dan echter inzetten voor het snel beschikbaar krijgen van nieuwe zoutvoorraad.

Strooiroutes

Het bestrijden van ‘plaatselijke gladheid (bruggen en viaducten)’ en hoofdroutes gebeurt aan de hand van strooiroutes en strooilijsten. Door evaluaties en aanpassingen aan de infrastructuur worden deze routes en lijsten jaarlijks aangepast. Ten behoeve van efficiency in zowel tijd alsook zoutgebruik zijn de te strooien hoofdroutes opgezet voor het bestrijden van de meest voorkomende gladheid (opvriezende wegen). Bij sneeuwval worden deze routes zodanig aangepast dat bij alle wegen in hoofdroutes de sneeuw op beide rijbanen wordt weggeschoven. Ook is het dan van belang dat er geen sneeuw van de rijbanen op de fietspaden terecht komt als de gladheidbestrijding hier al is uitgevoerd.

Gladheidsmeldingen

U kunt problemen door gladheid melden bij de Gemeente Roermond tijdens openingstijden via telefoonnummer 14 0475.

Eigen verantwoordelijkheid bewoners

De gemeente verwacht dat alle verkeersdeelnemers bij gladheid altijd extra voorzichtig zijn en hun weggedrag aan de verkeerssituatie aanpassen. Zeker in de woonstraten waar de gemeente niet strooit. De gemeente strooit ook niet op stoepen en maakt deze niet sneeuwvrij. De gemeente kan bewoners niet verplichten hun eigen trottoir schoon en sneeuwvrij te houden maar in het kader van burenhulp maken vele handen licht werk. Zo kunnen de trottoirs voor voetgangers toch begaanbaar worden gehouden. Strooizout is o.a. verkrijgbaar bij diverse supermarkten of bij de bouwmarkt. De gemeente stelt geen strooizout ter beschikking.

Wettelijke inspanningsverplichting gemeente

Volgens de Wegenwet en de Wegenverkeerswet ligt de zorgplicht voor het wegonderhoud bij de wegbeheerder. De wetgever heeft daarbij bepaald dat de wegbeheerder al het redelijke moet doen om gevaar voor de weggebruiker te voorkomen, te beperken of op te heffen. Dit wordt inspanningsverplichting genoemd. Onderdeel hiervan is de gladheidsbestrijding. Deze wet gaat niet zover dat de veiligheid van de weg te allen tijde gegarandeerd moet worden. Deze wetten houden ook in dat van de weggebruiker mag worden verwacht dat hij of zij bij winterse omstandigheden met een grote mate van oplettendheid en voorzichtigheid aan het wegverkeer deelneemt.

Tips

  • Zorg dat u tijdens het seizoen altijd voldoende strooimiddelen (zout) in huis heeft.
  • Wanneer u bij winterse omstandigheden met uw auto de weg op gaat kunt u het beste winterbanden of vierseizoensbanden (met een sneeuwvloksymbool) op de auto kunt leggen.
  • Pas uw snelheid aan en houd rekening met ijzel.

Adressen

Naam
Gemeentewerf
Adres
Slachthuisstraat 102
Roermond
Postadres
Postbus Postbus 900
6040 AX Roermond
Telefoon
14 0475
Naam
Stadhuis
Adres
Markt 31
6041EM Roermond
Postadres
Postbus Postbus 900
6040 AX Roermond
Telefoon
14 0475

Link naar meer informatie

Wijzigingsdatum:

donderdag 23 mei 2019