Groot onderhoud Swalmen

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Groot onderhoud Swalmen

Groot onderhoud Swalmen

Wijkgericht onderhoud Stationsbuurt en Groene Kruisbuurt

Uitvoeringsontwerp

De afgelopen periode is gewerkt aan het uitvoeringsontwerp en bestek van de Stationsbuurt en het uitvoeringsontwerp van de Groenekruisbuurt. De uitvoeringsontwerpen zijn nu gereed en treft u onderstaand aan. Momenteel wordt nog aan de bestekken gewerkt.

GROENEKRUISBUURT STATIONSBUURT
Nieuwe situatie verhardingen tekening 1 Nieuwe situatie verhardingen
Nieuwe situatie verhardingen tekening 2 Vervallen riool
Vervallen riool tekening 1 Nieuw riool
Vervallen riool tekening 2 Normaalprofielen tekening 1
Nieuw riool tekening 1 Normaalprofielen tekening 2
Nieuw riool tekening 2 Details rioolputten
Normaalprofielen tekening 1 Principedetails
Normaalprofielen tekening 2
Details rioolputten
Principe details

 

Nieuw ontwerp Prinses Julianastraat

Tijdens de inspraakavond van 28 november 2017 zijn door de bewoners van de Prinses Julianastraat diverse kritische opmerkingen geplaatst bij het nieuwe ontwerp van de straat. Deze opmerkingen zijn op 18 december 2017 met de bewoners besproken en gebruikt om een aantal nieuwe ontwerpen op te stellen. Uiteindelijk zijn 14 maart 2018 twee ontwerpen, variant A. (langsparkeren) en variant B. (combinatie langsparkeren en gestoken parkeren) gepresenteerd aan de bewoners. Het grootste deel van de aanwezigen sprak de voorkeur uit voor variant A. die verder wordt uitgewerkt in de bestek fase. Het verslag van de avond kunt u hier lezen.

Inspraakavond

Dinsdag 28 november 2017 is de inspraakavond gehouden waarbij het (concept) definitief ontwerp van het voorgenomen maatregelenpakket is gepresenteerd. Reageren op het gepresenteerde ontwerp was mogelijk tot en met dinsdag 12 december 2017. De tijdens de inspraakavond ontvangen reacties zijn verzameld en beoordeeld en kunt u hier terug vinden. Met de bewoners van de Pr.Julianastraat is op 18 december 2017 nog een apart overleg gehouden met betrekking tot de herinrichting; het verslag van het overleg kunt u hier inzien. De ontvangen reacties hebben -  met uitzondering voor de Pr. Julianastraat - niet geleid tot een wezenlijke bijstelling van het ontwerp. Na verwerken van de relevante reacties wordt het definitief ontwerp vastgesteld. In de hierop volgende periode volgen de technische uitwerking, het opstellen van de bestekken, de aanbesteding en het selecteren van de aannemer(s). De werkzaamheden beginnen in de Stationsbuurt; de Groenekruisbuurt volgt hierna.

(Concept) Definitief Ontwerp

Tijdens de inspraakavond is een lopende presentatie afgespeeld en hebben de aanwezigen vragen kunnen stellen en kunnen reageren op het gepresenteerde ontwerp zoals hieronder opgenomen

Ook is tijdens de avond aandacht besteed aan het afkoppelen van regenwater. De gemeente streeft erna om de regenwaterafvoer aan de voorzijde van de woningen af te koppelen tijdens het project. De gepresenteerde informatie, te weten de nieuwe brochure Waterklaar! en de brochure O2-put kunt u op deze site terug vinden. Het afkoppelen van de regenwaterafvoer aan de achterzijde van de woningen maakt geen deel uit van het project, maar valt onder een aparte stimuleringsregeling voor het afkoppelen van hemelwater voor particulieren. Bewoners komen in aanmerking voor een financiële bijdrage per vierkante meter wanneer zij het dak aan de achterzijde afkoppelen (minimaal 40 m² tot maximaal 200 m²).

Het project

De voorgenomen werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud in de Stationsbuurt en Groenekruisbuurt zijn op 2 maart 2016 op hoofdlijnen toegelicht tijdens een presentatie (1,8 MB) aan de Dorpsraad Swalmen.

Uitgangspunt van de werkzaamheden is een sobere en doelmatige uitvoering van het onderhoud. Vanwege de omvang is het gebied opgedeeld in een aantal fasen. Het belangrijkste deel van de werkzaamheden bestaat uit het vervangen van het bestaande gemengde riool door een zogenaamd ‘gescheiden’ stelsel. De werkzaamheden houden in dat er twee rioleringen worden aangelegd, te weten één voor het vuilwater en één voor het (relatief) schone hemelwater. Hierbij is het de bedoeling het hemelwater zo lang mogelijk vast te houden in het gebied waar het is gevallen, onder andere door infiltratie in de ondergrond. Verder wordt voorzien in lokaal onderhoud aan het asfalt, elementverhardingen en trottoirs.

De Projectvoorbereiding

De projectvoorbereiding is uitbesteed aan Geonius B.V. uit Geleen en is medio 2016 van start gegaan. De eerste informatieavond heeft plaatsgevonden op 13 juli 2016 waarbij de uitgangspunten van het project door middel van een presentatie (1,5 MB) op hoofdlijnen  zijn toegelicht en aanvullende informatie van de aanwezigen is verkregen. Tijdens de informatieavond is ook de animatie ‘Water in de wijk’ (24,6 MB) vertoond. Naar aanleiding van deze informatieavond hebben zich diverse bewoners uit de beide buurten aangemeld om deel te nemen in een klankborgroep.

Onderzoeken

In de periode september 2016 tot juli 2017 is het plangebied uitgebreid ingemeten en zijn diverse onderzoeken uitgevoerd zoals een explosievenonderzoek, een geohydrologisch onderzoek  naar de infiltratiewaarden van de ondergrond, een bodem- en asfaltonderzoek en een parkeerdrukonderzoek (8,6 MB). Verder is het voorgestelde rioolontwerp hydraulisch doorgerekend en is onderzocht of een gescheiden stelsel mogelijk is met het oog op doorlatendheid van de bodem en aanwezige grondwaterstanden. Uit deze onderzoeken blijkt dat een gescheiden stelsel mogelijk is.

In deze periode zijn met diverse grotere belanghebbenden zoals Basisschool Sint-Lambertus, Stichting Daelzicht, Swallow Glassolutions en Van Houtum één op één gesprekken gevoerd. Doel hiervan was de uitgangspunten van de onderhoudswerkzaamheden toe te lichten en te onderzoeken of bij deze partijen nog zogenaamde ‘afkoppelkansen’ liggen, dat wil zeggen in hoeverre (dak)oppervlak van het riool kan worden afgekoppeld.

Geonius heeft in april 2017 het voorlopige ontwerp van de werkzaamheden in de Stationsbuurt en Groenekruisbuurt aangeleverd. De tekeningen van het voorlopig ontwerp staan in de bijlagen onderaan deze pagina. Het voorlopige ontwerp is door de gemeente gecontroleerd en van opmerkingen voorzien en vervolgens op 31 mei 2017 besproken tijdens een bijeenkomst met de Dorpsraad en de klankbordgroep. De opmerkingen van de gemeente, Dorpsraad en klankbordgroep zijn gebruikt om het (concept) definitieve ontwerp verder uit te werken. De gemaakte opmerkingen van Dorpsraad en klankbordgroep kunt u hier inzien. Het (concept) definitieve ontwerp is op 28 november 2017 gepresenteerd.

Planning

De globale planning ziet er als volgt uit. In de maanden december 2017 en januari 2018 worden de ontvangen reacties beoordeeld en verwerkt waarna in de periode februari-april 2018 het definitief ontwerp wordt vastgesteld. Hierna worden de bestekken opgesteld, te weten één voor de Stationsbuurt en één voor de Groenekruisbuurt. Vervolgens volgt de aanbesteding en het selecteren van de aannemers. De werkzaamheden beginnen in de Stationsbuurt; de Groenekruisbuurt volgt hierna.

Facebook, projectbrief

Voor het project is een Facebookpagina ingericht, en op gezette tijden worden projectbrieven verspreid onder bewoners en ondernemers in het projectgebied. Door op onderstaande afbeeldingen te klikken komt u bij de Facebookpagina respectievelijk de projectbrief. De voorgaande projectbrieven worden onder aan deze pagina opgeslagen.

Facebook

Facebook

 

Voor meer informatie met betrekking tot dit project kunt u zich richten tot de projectleider, de heer R. Rosenboom van de afdeling Voorbereiding en Realisatie, bereikbaar via (0475) 359 261 of robrosenboom@roermond.nl.

Bijlagen: