Verkeersbeleid Roermond 2030

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Beleidsdocumenten en regelgeving » Verkeersbeleid Roermond 2030

Verkeersbeleid Roermond 2030

In 2030 staat in Roermond de mens centraal. We ontmoeten elkaar, we staan in verbinding met elkaar en hieruit komen mooie samenwerkingen tot stand. Daarom willen wij een sociale, gastvrije en ondernemende stad zijn in de (eu)regio voor onze inwoners, gasten en ondernemers. Om dit te bereiken moeten we de komende jaren op vele fronten aan de slag. Mobiliteitsbeleid is één daarvan om te zorgen voor een bereikbare, veilige en toegankelijke stad.

Deze routekaart verbeeld de weg die we hebben afgelegd bij het opstellen van het verkeerbeleid.

Vanuit onze inwoners, retailers en ondernemers komt duidelijk een aantal wensen en knelpunten naar voren. Naast het aanpakken van enkele probleemwegen en het aanpakken van verkeersonveilig gedrag is nadrukkelijk de behoefte aan betere dienstverlening en een structurele samenwerking met partners.

Als compacte stad is Roermond uitermate geschikt voor lopen en fietsen als belangrijkste vervoermiddel.

Vanaf nu ondersteunt ons handelen de ontwikkeling van Roermond als dynamische stad in de regio. Hiervoor zetten we in op onze speerpunten, lopen en fietsen, smart mobility, beter benutten, gedragsbeïnvloeding en het regionaal mobiliteitsknooppunt, met aandacht voor de robuustheid van het wegennet en een prettige, verkeersveilige leefomgeving. Om dit te realiseren, ontwikkelen we ons verkeerssysteem langs drie sporen: infrastructuur, gebruiker en organisatie.

Deze routekaart verbeeld de weg die we hebben afgelegd bij het opstellen van het verkeerbeleid.

INRASTRUCTUUR

Om lopen en fietsen te stimuleren is het nodig om nieuwe routes te realiseren en barrières te doorbreken. Investeringen in het openbaar vervoer zijn nodig om een comfortabel en aantrekkelijk OV-systeem aan te bieden waardoor de basis voor ketenmobiliteit wordt gecreëerd. Het regionaal mobiliteitsknooppunt krijgt daarom een centrale plaats in ons toekomstbeeld. Mede hiermee richten we onze infrastructuur in om ketenverplaatsing beter mogelijk te maken. Samen met onze partners streven we ernaar om onze bestaande infrastructuur beter te benutten. Om onze binnenstad bereikbaar te houden voor onze bezoekers laten we zo min mogelijk verkeer door het centrum rijden dat daar niet hoeft te zijn. Om dit verder uit te bouwen willen we op termijn de fiets en OV-as Oranjelaan verkeersluw maken. Uiteraard moeten we niet vergeten onze probleemwegen aan te pakken zodat deze weer veilig worden. Tenslotte moeten we de mogelijkheden van de nieuwste ontwikkelingen gebruiken. Innoveren en inzetten op smart mobility is dan ook een streven voor de toekomst.

GEBRUIKER

Naast het aanpassen van het netwerk door infrastructurele maatregelen, stellen we vooral de gebruiker centraal. Een goed gebruik van het netwerk bepaald of het verkeerssysteem wel of niet werkt.

Dit doen we door in te zetten op twee aspecten. Enerzijds geven we de gebruiker de mogelijkheid om slimme keuzes te maken zodat deze goed gebruik kan maken van het netwerk. Hier zorgen we voor een betere informatievoorziening naar de weggebruiker over de verwachte en actuele verkeerssituatie. Door de verkeersdeelnemer de juiste informatie te verstrekken kunnen zij zelf een bewuste en slimme keuze maken.

Anderzijds voeren we campagnes om gebruikers bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat over verkeersveilig weggedrag.

ORGANISATIE

Het GVVP beoogt een trendbreuk waarvoor het noodzakelijk is dat we - op het gebied van Mobiliteit - onze manier van werken aanpassen. We doen alleen de goede dingen zodat deze bijdragen aan een sociale, ondernemende en gastvrije stad. We verbeteren de dienstverlening en samenwerking met de inwoners, bedrijven en retailers. Op tactisch niveau formuleren we samen met onze stakeholders duidelijke prioriteiten in gebiedsgerichte uitvoeringsplannen. Op operationeel niveau pakken we meldingen en klachten gebiedsgericht aan in samenhang met andere thema’s. Tenslotte veranderen we van assetbeheer naar systeembeheer omdat we in ons dagelijkse beheer niet alleen de infra moeten beheren maar ook het gehele mobiliteitssysteem.

In het Meerjarenuitvoeringsprogramma geven we de maatregelen en onderdelen aan die de komende jaren uitgevoerd moeten worden om ons toekomstbeeld te verwezenlijken.

DOCUMENTEN DOWNLOADEN

Op de volgende pagina's vindt u informatie over de verschillende documenten over het gemeentelijk verkeer en vervoer beleid: