Jongerenraad Roermond

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Overlegorganen » Jongerenraad Roermond

Jongerenraad Roermond

De jongerenraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders over alles wat jongeren direct of indirect raakt. Dit is een breed scala; van onderwijs tot wonen, werken, uitgaan, fietsen, sporten, cultuur en jeugdhulp. Daarnaast onderhoudt de jongerenraad nauwe contacten met zoveel mogelijk andere jongeren uit Roermond om te weten wat er leeft en wat belangrijk gevonden wordt.

Wat is gemeentelijke jongereninspraak?

Het vroegtijdig betrekken van in Roermond woonachtige jongeren bij de vorming van gemeentelijk jeugd(hulp)beleid. In openheid en op basis van gelijkwaardigheid en onderling overleg worden hierbij wensen en problemen in kaart gebracht en mogelijkheden en oplossingen verkend die van invloed zijn op het uiteindelijke beleidsbesluit. De onderwerpen en thema’s die besproken worden variëren van onderwijs tot wonen, werken, uitgaan, fietsen, sporten, cultuur en jeugdhulp. Alles wat jongeren direct of indirect raakt dus!

Jongerenraad Roermond 

Hoe doen we het?

De Gemeente Roermond kiest ervoor om een gemeentelijke jongerenraad in het leven te roepen. Hierin nemen jongeren zitting die geworven worden via jeugd(hulp)organisaties, het onderwijs, verenigingen en het jeugd- en jongerenwerk.

De gemeentelijke jongerenraad komt maximaal 8 keer per jaar bij elkaar en gaat daarbij in gesprek met de wethouder(s) en de burgemeester. Daarnaast onderhoudt zij in het kader van de representativiteit intensieve contacten met haar achterban; de jeugd in Roermond tussen 12 en 27 jaar.

Waarom doen we het?

De voorgenomen inrichting van een gemeentelijke jongerenraad past in de uitdrukkelijke wens van de Gemeente Roermond om jongeren een prominentere en invloedrijkere positie te verschaffen in de samenleving en de beleids- en besluitvormingsprocessen van de gemeentelijke organisatie. Bovendien verplicht de Jeugdwet uit 2015 gemeenten om de inspraak van jongeren in de beleids- en besluitvorming rond jeugdhulp te verankeren.

Wanneer gaat de jongerenraad van start?

De jongerenraad is op 30 mei 2018 geïnstalleerd en is sindsdien actief. 

Contact

Voor meer informatie of interesse om deel te nemen kun je mailen naar jongerenraad@roermond.nl of bellen met Ivo Heuts op 06 1644 92 55.
 

 

 

 

 

Jongerenraad