Project: Herinrichting Kapellerlaan

Met de riool- en de verhardingsproblemen als directe aanleiding en de vragen rond de inrichting is gekozen om fors te investeren in het verbeteren van de Kapellerlaan. Samen met de buurt is een nieuwe betere inrichting voor de Kapellerlaan ontworpen die in 2021 wordt gerealiseerd. De herinrichting vindt plaats vanaf de aansluiting met het Schoolpad tot de Andersonweg. 

Op de hoogte blijven

Geïnteresseerd in de actuele stand van zaken en nieuws over het project? U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van de Kapellerlaan door een mail te sturen naar gooffraters@roermond.nl of ruudjanssen@roermond.nl

Vervolgstappen

De gemeenteraad heeft in april 2019 de kaders vastgesteld voor de herinrichting van de Kapellerlaan. Met deze kaders heeft het college het inspraakontwerp vastgesteld dat ter inspraak heeft gelegen. De inspraakreacties zijn gebruikt om tot een definitief plan te komen.  

Het plan omvat herinrichting van de Kapellerlaan met een maximum snelheid van 30 km per uur op de Kapellerlaan en Heinsbergerweg en wijziging van de verkeerslichtensituatie op de kruising Koninginnelaan – Prins Bernhardstraat. Naast de inrichting van de straat worden meegenomen twee uitzichtpunten naar de Roer, aanleg van een hemelwaterriool, gebakken bestrating, nieuwe bomen en de verkeersmaatregelen benodigd bij het invoeren van 30 km per uur op de Kapellerlaan en Heinsbergerweg.

Planning 

Na het vaststellen van het definitieve plan en het afronden van benodigde extra onderzoeken vanwege bodemkwaliteit (PFAS) en stikstof (PAS), is eind 2020 gestart met de aanbesteding van het werk. Als de aanbesteding goed verloopt is in maart 2021 een aannemer geselecteerd. En dan kan in april 2021 de uitvoering van start. De uitvoering zal circa een jaar duren en vindt in fasen plaats. Zodra meer bekend is wordt dit bekendgemaakt.

Planvorming Kapellerlaan

De inspraak voor de nieuwe inrichting van de Kapellerlaan en de zienswijze termijn op de bijbehorende verkeersbesluiten was van 26 juni tot en met 6 augustus 2019. De gemeente heeft verschillende inspraakreacties en zienswijzen ontvangen. Met de inspraakreacties is de gemeente samen met de klankbordgroep gekomen tot een definitief plan. Het definitief plan is omgezet naar het uitvoeringsontwerp dat de aannemer gaat maken.  

Via onderstaande links zijn de gebruikte inspraakdocumenten te bekijken.

  • In de ontwerpnota 'Inspraakplan Kapellerlaan' (Pdf, 10MB) vindt u de nieuwe inrichting en de uitleg over de ontwerpkeuzes voor de Kapellerlaan en de verkeersmaatregelen op de Heinsbergerweg. 
  • Het verkeersbesluit voor de Kapellerlaan kunt u raadplegen op de website van Overheid.nl. Daar kunt u ook de situatietekening behorende bij het verkeersbesluit downloaden.
  • Het verkeersbesluit voor de Heinsbergerweg raadpleegt u op de website van Overheid.nl. Daar kunt u ook de situatietekening behorende bij het verkeersbesluit downloaden.

Situatie

De Kapellerlaan is met zijn karakteristieke uitstraling een van de beeldbepalende lanen voor Roermond en dat beeld willen we behouden. Maar de Kapellerlaan kent problemen met riool en verhardingen en er zijn vragen over de bomen en de verkeerssituatie. Aandachtspunten die onderling samenhangen. De beperkt beschikbare ruimte maakt dat bomen, groen, parkeren, rijden met fiets of auto en lopen allemaal vlak bij elkaar gebeuren met weinig ruimte voor wat anders. Ook zorgt de ligging van de Kapellerlaan in de stad voor een intensief gebruik van deze straat.

Besluitvorming Kapellerlaan

In de raadsvergadering van 4 april 2019 heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor het vervolg van het project Herinrichting Kapellerlaan. De ontwerpnota herinrichting Kapellerlaan is daarbij het kader voor de nieuwe inrichting van de Kapellerlaan. Ook heeft de raad het bijbehorende krediet voor de uitvoering vastgesteld.

Via een amendement heeft de raad tevens beslist dat in het project moeten worden meegenomen:

  • Het herinrichten van de Roeroever.
  • De aanleg van een hemelwaterriool voor de openbare verhardingen.
  • Het gebruik van duurzame gebakken bestratingen.
    Bekijk het amendement in iBabs.

In zijn behandeling heeft de Raad ook unaniem motie 19M09 aangenomen. De motie roept het college van B&W op om voor elke op de Kapellerlaan te vervangen boom, 3 nieuwe bomen te plaatsen. En voor zover er geen ruimte is op de Kapellerlaan, deze nieuwe bomen ergens anders in Roermond te planten. Bekijk de motie in iBabs.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:  

Uw Reactie
Uw Reactie