Project: Herinrichting Kapellerlaan

Kapellerlaan 2018

Met de riool- en de verhardingsproblemen als directe aanleiding en de vragen rond de inrichting is gekozen om fors te investeren in het verbeteren van de Kapellerlaan. De gemeente Roermond is bezig met de voorbereidingen. Het ontwerpen van een nieuwe inrichting voor de Kapellerlaan wordt samen met betrokkenen opgepakt: "Samen met u willen wij de Kapellerlaan verbeteren."
De herinrichting vindt plaats vanaf de aansluiting met het Schoolpad tot de Andersonweg.

Vervolgstappen

De gemeenteraad heeft in april 2019 de kaders vastgesteld voor de herinrichting van de Kapellerlaan. Met deze kaders heeft het college het inspraakontwerp vastgesteld dat ter inspraak heeft gelegen. De inspraakreacties worden gebruikt om tot een definitief plan te komen. Na besluit van het college over het definitieve plan worden de contractstukken gemaakt voor de uitvoering van het werk. De start van de uitvoering is gepland voorjaar 2020.  

Het plan omvat  herinrichting van de Kapellerlaan met een maximum snelheid van 30 km per uur op de Kapellerlaan en Heinsbergerweg. Naast de inrichting van de straat worden meegenomen uitzichtpunten naar de Roer, aanleg van een hemelwaterriool, gebakken bestrating, nieuwe bomen en de verkeersmaatregelen benodigd bij het invoeren van 30 km per uur op de Kapellerlaan en Heinsbergerweg.

Inspraak Kapellerlaan

De inspraak voor de nieuwe inrichting van de Kapellerlaan en de zienswijze termijn op de bijbehorende verkeersbesluiten was van 26 juni tot en met 6 augustus 2019. De gemeente heeft verschillende inspraakreacties en zienswijzen ontvangen. Met deze reacties gaat de gemeente aan de slag om te komen tot een definitief plan.

Via onderstaande links zijn de gebruikte inspraakdocumenten te bekijken.

Situatie

De Kapellerlaan is met zijn karakteristieke uitstraling een van de beeldbepalende lanen voor Roermond en dat beeld willen we behouden. Maar de Kapellerlaan kent problemen met riool en verhardingen en er zijn vragen over de bomen en de verkeerssituatie. Aandachtspunten die onderling samenhangen. De beperkt beschikbare ruimte maakt dat bomen, groen, parkeren, rijden met fiets of auto en lopen allemaal vlak bij elkaar gebeuren met weinig ruimte voor wat anders. Ook zorgt de ligging van de Kapellerlaan in de stad voor een intensief gebruik van deze straat.

Besluitvorming Kapellerlaan

In de raadsvergadering van 4 april 2019 heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor het vervolg van het project Herinrichting Kapellerlaan. De ontwerpnota herinrichting Kapellerlaan is daarbij het kader voor de nieuwe inrichting van de Kapellerlaan. Ook heeft de raad het bijbehorende krediet voor de uitvoering vastgesteld.

Via een amendement heeft de raad tevens beslist dat in het project moeten worden meegenomen:

  • Het herinrichten van de Roeroever.
  • De aanleg van een hemelwaterriool voor de openbare verhardingen.
  • Het gebruik van duurzame gebakken bestratingen.
    Bekijk het amendement in iBabs.

In zijn behandeling heeft de Raad ook unaniem motie 19M09 aangenomen. De motie roept het college van B&W op om voor elke op de Kapellerlaan te vervangen boom, 3 nieuwe bomen te plaatsen. En voor zover er geen ruimte is op de Kapellerlaan, deze nieuwe bomen ergens anders in Roermond te planten. Bekijk de motie in iBabs.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:  

Uw Reactie
Uw Reactie