Herinrichting Kapellerlaan

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Herinrichting Kapellerlaan

Herinrichting Kapellerlaan

Benodigd onderhoud aan riolering en verhardingen vormt de aanleiding tot herinrichting van de Kapellerlaan. Herinrichten geeft de kans tot verbetering van de straat en zijn verkeerssituatie. In deze kans willen we de buurt betrekken: "Samen met u willen wij de Kapellerlaan verbeteren." Deze webpagina beschrijft de gebeurtenissen van boven naar beneden, terug in de tijd. Als eerst worden de vervolgstappen gegeven

Vervolgstappen

Op basis van de, door de gemeenteraad, vastgestelde kaders wordt het inrichtingsontwerp uit de ontwerpnota herinrichting Kapellerlaan omgezet naar een inspraakontwerp. Naast de inrichting van de straat worden bij de inspraak meegenomen de Roeroever, het hemelwaterriool, de nieuwe bestrating, de keuze van de nieuwe bomen en de verkeersmaatregelen benodigd bij het invoeren van 30 km per uur op de Kapellerlaan en Heinsbergerweg.

De inspraak moet dit jaar plaatsvinden. Na de inspraak stelt het college van B&W het definitieve plan vast voor de Kapellerlaan. De start van de uitvoering van de herinrichting van de Kapellerlaan staat gepland voor 2020.

Raadsbesluiten Kapellerlaan 4 april 2019

In de raadsvergadering van 4 april 2019 heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor het vervolg van het project Herinrichting Kapellerlaan. De ontwerpnota herinrichting Kapellerlaan is daarbij het kader voor de nieuwe inrichting van de Kapellerlaan. Tevens heeft de raad het bijbehorende krediet voor de uitvoering vastgesteld.

Klik hier voor de ontwerpnota herinrichting Kapellerlaan

Via amendement 19A01 heeft de raad tevens beslist dat in het project moeten worden meegenomen:

  • Het herinrichten van de Roeroever.
  • De aanleg van een hemelwaterriool voor de openbare verhardingen.
  • Het gebruik van duurzame gebakken bestratingen.

Klik hier voor het amendement 19A01

In zijn behandeling heeft de Raad ook unaniem motie 19M09 aangenomen. De motie roept het college van B&W op om voor elke op de Kapellerlaan te vervangen boom, 3 nieuwe bomen te plaatsen. En voor zover er geen ruimte is op de Kapellerlaan, deze nieuwe bomen elders in Roermond te planten.

Klik hier voor de motie 19M09

Periode tussen buurtconsultatie en raadsbesluit

De periode tussen de buurtconsultatie van 27 februari 2018 en het raadsbesluit van 4 april 2019 is gebruikt om vanuit de resultaten van de buurtconsultatie te komen tot kaders voor het project herinrichting Kapellerlaan. Zo zijn de diverse onderzoeken afgerond en is in overleg met de klankbordgroep het inrichtingsontwerp verder uitgewerkt.

Een belangrijke noodzakelijke stap was de prioritering van investeringen door de gemeenteraad op 13 december 2018. De herinrichting Kapellerlaan was hierbij een van de geprioriteerde projecten. Na de prioritering is het raadsvoorstel opgesteld om tot vaststelling van de kaders voor de herinrichting van de Kapellerlaan te komen.

Op 30 januari 2019 heeft B&W de raad per brief geïnformeerd over de Kapellerlaan.

Klik hier voor de raadsinformatiebrief van 30-1-2019 over Project Kapellerlaan

Inloopmiddag buurtconsultatie 27-2-2018

Op 27 februari 2018 hebben ruim 250 mensen deelgenomen aan de inloopmiddag voor de buurtconsultatie in de Velderie voor de Kapellerlaan. Op deze middag zijn veel vragen gesteld, opmerkingen gegeven en voorkeuren uitgesproken. Op deze middag is zichtbaar gemaakt welk proces is doorlopen via 3 posters. De eerste poster laat zien de uitgangspunten en hoe het proces is vormgegeven. De posters 2 en 3 geven weer hoe samen met klankbord en experts het ontwerpen is verlopen.

In schemavorm met korte uitleg geeft de beslisboom Kapellerlaan weer hoe de diverse ontwerpkeuzes leiden tot de uitgewerkte 2 schetsontwerpen. Ontwerp 1 gaat uit van bestaande bomen, fietsers op de rijbaan en een afgesloten spoorwegovergang voor autoverkeer.  Ontwerp 2 gaat uit van nieuwe bomen met vrijliggende fietspaden en eenrichtingsverkeer richting centrum vanaf de Prins Bernhardstraat tot en met de spoorwegovergang.

Aanvullend geven de 3 themaposters Verkeer, Bomen en Afwatering / Roer, verdere uitleg, achtergrondinformatie en gevolgen bij ontwerpkeuzes.

Deze buurtconsultatie was een belangrijke stap in het lopende ontwerpproces naar een nieuwe inrichting van de Kapellerlaan. Op deze inloopmiddag kon de belangstellenden hun voorkeur uitspreken voor ontwerp 1 of ontwerp 2 en daarbij hun opmerkingen aan bureau en gemeente meegeven. Het resultaat van de buurtconsultatie is in een overzicht gezet. Hierin staan de opgeven voorkeuren en een groepering van ontvangen bemerkingen bij de ontwerpen.

Klik hier voor resultaten buurtconsultatie

Co-reactiesessie 29 januari 2018

Op de Co-reactiesessie van 29 januari 2018 is door het klankbord en experts gediscussieerd, in vervolg op de verbindingssessie van december. Op deze bijeenkomst zijn 2 presentaties gehouden. De eerste presentatie was van bureau Royal HaskoningDHV. Aan de hand van deze presentatie werden, na een korte terugblik, de verkeerskundige en andere ontwerppunten besproken. Een belangrijk deel van de avond was gewijd aan de bomen. Dit bomendeel is begonnen met een presentie verzorgd door BVB Substrates en Werner Hendriks van Green Max in opdracht van de klankbordgroep. 

Het verhaal van de bomenexperts gaf informatie over wat van belang is voor bomen in een straat, hoe daar in een ontwerp rekening mee moet worden gehouden en hoe de huidige bomen op de Kapellerlaan verder groeien in 25 en 50 jaar. De duidelijke plaatjes en het bijbehorende verhaal maakte de aanwezigen helder welke harde ontwerpkeuzes gemaakt moesten worden. De conclusie van deze avond was dat over de ontwerpkeuzes een buurtconsultatie wenselijk is. In een aparte sessie op 19 februari 2018 is met het klankbord de vorm van de buurtconsultatie nog besproken. 

Verbindingssessie 18 december 2017

De inbreng van bureau, experts en bewoners kwam samen in de verbindingssessie van 18 december 2017. Op basis van verschillende dwarsprofielen zijn de voor- en nadelen van diverse ontwerpkeuzes besproken. Hierbij is ook gewerkt in aparte workshops met gemengde samenstelling om ruimte te geven aan ieders mening. De avond heeft geresulteerd in een duidelijke voorkeur voor de volgende ontwerpkeuzes:

  • Een Kapellerlaan met een 30km/u inrichting.
  • De laanstructuur wordt behouden uitgaande van een optimalisering van het huidige dwarsprofiel.
  • De voorkeursvariant van éénrichtingsverkeer (voor auto’s) richting centrum vanaf de Prins Bernhardstraat tot aan de spoorwegovergang wordt meegenomen in het inrichtingsontwerp.

Wel is het moeilijk gebleken om in de verbindingssessie tot een oordeel te komen over de bomen. Een belangrijke vraag daarbij is of nieuwe bomen wel voldoende voordeel geven en noodzakelijk zijn ten opzichte van de waarde van de huidige volwassen bomen. Betreffende de bomen in de Kapellerlaan zijn er twee mogelijkheden:

  1. Bestaande inrichting optimaliseren met handhaven van de bomen en waar nodig uitdunnen.
  2. Een nieuwe inrichting met nieuwe bomen.

Schets van mogelijke nieuwe dwarsprofielen voor de inrichting van de Kapellerlaan

In de co-reactiesessie van 29 januari 2018 komt bomen in Kapellerlaan daarom uitgebreid opnieuw aan bod. Beide mogelijkheden worden daarvoor schetsmatig uitgewerkt als inrichtingsontwerp. De co-reactiesessie moet verdere ontwerpkeuzes opleveren waarmee het inrichtingsontwerp voor inspraak kan worden gemaakt. 

Co-creatie 23 november 2017

Ter voorbereiding op de co-creatiesessie zijn de klankbordgroepleden zeer actief geweest in het ophalen van informatie en meningen uit de buurt. Ter ondersteuning is ook op 16 november een bewonersbrief verspreid in de omgeving om iedereen erop te attenderen dat zij hun inbreng kunnen aanleveren bij klankbordleden.

Startavond

Ook met het mooie weer zijn er veel mensen gekomen naar de startavond voor de Kapellerlaan op woensdag 23 augustus. Er is ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen en om zich aan te melden voor het klankborden.
Klik hier voor de presentatie van de startavond.

Project herinrichting Kapellerlaan

Met de riool- en de verhardingsproblemen als directe aanleiding en de vragen rond de inrichting is gekozen om fors te investeren in het verbeteren van de Kapellerlaan. De gemeente Roermond is gestart met de voorbereidingen. Het ontwerpen van een nieuwe inrichting voor de Kapellerlaan wordt samen met betrokkenen opgepakt: "Samen met u willen wij de Kapellerlaan verbeteren."

De herinrichting vindt plaats vanaf de aansluiting met het Schoolpad tot de Andersonweg.
Klik hier voor de projectgrenzen herinrichting Kapellerlaan

Situatie

De Kapellerlaan is met zijn karakteristieke uitstraling een van de beeldbepalende lanen voor Roermond en dat beeld willen we behouden. De Kapellerlaan kent echter problemen met riool en verhardingen en er zijn vragen over de bomen en de verkeerssituatie. Aandachtspunten die onderling samenhangen. De beperkt beschikbare ruimte maakt dat bomen, groen, parkeren, rijden met fiets of auto en lopen allemaal vlak bij elkaar gebeuren met weinig ruimte voor wat anders. Ook zorgt de ligging van de Kapellerlaan in de stad voor een intensief gebruik van deze straat.

Afbeelding bestaande straatbeeld Kapellerlaan Roermond

Ontwerptraject

Eind oktober 2017 is ingenieursbureau Royal Haskoning DHV uit Maastricht van start gegaan met het ontwerptraject. Hierbij is een vliegende start gemaakt met veel inzet en betrokkenheid van de bewoners, gemeente en het bureau. Er zijn diverse kort op elkaar volgende sessies geweest met een positief resultaat. Op 9 november was een Expertmeeting tussen de deskundigen van gemeente en het bureau. Diezelfde dag was ook de kennismaking met de geïnteresseerde voor de klankbordgroep. In die bijeenkomst is het klankbord voor de Kapellerlaan gevormd.

Plaatje van samenwerking tussen klankbordgroep, bureau en gemeente.

Communicatieplan

Het projectteam heeft een communicatieplan opgesteld voor het project Herinrichting Kapellerlaan. Dit communicatieplan vormt in de voorbereidingen een handleiding voor het communiceren; met wie, waarom, waarover en hoe.
Klik hier voor het communicatieplan Herinrichting Kapellerlaan.

Contactgegevens
U kunt ook contact opnemen over het project met:
De heer G. Fraters  0457 359 217 gooffraters@roermond.nl
De heer R. Janssen 0475 359 814 ruudjanssen@roermond.nl