Project: Vitaal Munsterplein

De Munsterkerk op het Munsterplein

Op het Munsterplein is grootschalig onderhoudswerk voorzien aan een deel van de verhardingen en het groen. Vooral het verbeteren van de beloopbaarheid van het middendeel van het Munsterplein en van de groene inrichting zijn hierbij belangrijk. Als eerste is een toekomstbeeld over de inrichting van het Munsterplein ontwikkeld. Vanuit dat toekomstbeeld worden de ingrepen voorbereid om tot uitvoering te komen.

Projectomschrijving

Het Munsterplein vormt het hart van de binnenstad met kenmerkende gebouwen en groen waar veel van het stadse leven zich afspeelt, denk bijvoorbeeld aan de markten en evenementen die hier geregeld plaatsvinden. Dit samen met zijn historie maakt dat de gemeente zorgvuldig wil omgaan met aanpassingen op het Munsterplein. Voorafgaand aan de werkzaamheden wil de gemeente samen met belanghebbenden eerst de inrichting van het Munsterplein goed tegen het licht houden. Pas daarna volgt de technische uitwerking van de benodigde werkzaamheden. 

Voorlopig ontwerp

Op 13 december 2018 heeft de gemeenteraad besloten om het plan ‘Voorlopig ontwerp Munsterplein’ vast te stellen als het kader voor het uitvoeringsontwerp voor de Fasen 1, 2, 3 en 4 en daarbij de  taakstellende budgetten vastgesteld voor de realisatie van deze vier fasen.

De gegeven fasering is in december 2018 opgezet aan de hand van de technische noodzaak tot ingrijpen, omgevingsfactoren en onderlinge samenhang. Alleen de fase 1 tot en met 4 zijn in voorbereiding voor eventuele uitvoering.

Meer informatie

Voor meer informatie over Vitaal Munsterplein kunt u contact opnemen met de heer G. Fraters van de afdeling Voorbereiding & Realisatie, telefoon (0475) 35 92 17 of per email: gooffraters@roermond.nl
De vitalisering van het Munsterplein komt mede tot stand met subsidie van de provincie Limburg

 

Uw Reactie
Uw Reactie