Project: Vitaal Munsterplein

De Munsterkerk op het Munsterplein

Op het Munsterplein gaat grootschalig onderhoudswerk plaatsvinden aan een deel van de verhardingen en het groen. Vooral het verbeteren van de beloopbaarheid van het middendeel van het Munsterplein en van de groene inrichting zijn hierbij belangrijk. Als eerste is een toekomstbeeld over de inrichting van het Munsterplein ontwikkeld. Vanuit dat toekomstbeeld zijn de ingrepen voorbereid voor uitvoering.

Uitvoering Munsterplein

Op 2 juli 2019 hebben gemeente Roermond en BLM Wegenbouw de realisatieovereenkomst Vitaal Munsterplein getekend. Vanaf 13 augustus 2019 tot en met februari 2020 gaat aannemer BLM Wegenbouw de werkzaamheden uitvoeren. Gelijktijdig met de herinrichting van het Munsterplein vindt archeologisch onderzoek plaats en gaat Enexis kabels vernieuwen.

De gegevens over de herinrichting van het Munsterplein liggen in ontmoetingscentrum ’t Paradies voor u ter inzage.

Projectomschrijving

Het Munsterplein vormt het hart van de binnenstad met kenmerkende gebouwen en groen waar veel van het stadse leven zich afspeelt, denk bijvoorbeeld aan de markten en evenementen die hier geregeld plaatsvinden. Dit samen met zijn historie maakt dat de gemeente zorgvuldig omgaat met aanpassingen op het Munsterplein. Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft de gemeente samen met belanghebbenden eerst de inrichting van het Munsterplein goed tegen het licht houden. Pas daarna zijn de benodigde werkzaamheden technisch uitgewerkt, in samenwerking met deskundige partijen en belanghebbenden.

Voorlopig ontwerp

Op 13 december 2018 heeft de gemeenteraad besloten om het plan ‘Voorlopig ontwerp Munsterplein’ vast te stellen als het kader voor het uitvoeringsontwerp voor de Fasen 1, 2, 3 en 4 en daarbij de  taakstellende budgetten vastgesteld voor de realisatie van deze vier fasen.

De gegeven fasering is in december 2018 opgezet met de technische noodzaak tot ingrijpen, omgevingsfactoren en onderlinge samenhang. Alleen de fase 1 tot en met 4 zijn in voorbereiding voor eventuele uitvoering.

Meer informatie

Voor meer informatie over Vitaal Munsterplein kunt u contact opnemen met de heer G. Fraters van de afdeling Voorbereiding & Realisatie, telefoon (0475) 35 92 17 of per email: gooffraters@roermond.nl
De vitalisering van het Munsterplein wordt mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg.

 

Uw Reactie
Uw Reactie