Vitaal Munsterplein

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Vitaal Munsterplein

Vitaal Munsterplein

Via onderhoud en het plan Vitale binnenstad Roermond willen we ons Munsterplein vitaal houden.

Op het Munsterplein is grootschalig onderhoudswerk voorzien aan een deel van de verhardingen en het groen. Vooral het verbeteren van de beloopbaarheid van het middendeel van het Munsterplein en van de groene inrichting zijn hierbij belangrijk. Als eerste is een toekomstbeeld over de inrichting van het Munsterplein ontwikkeld. Vanuit dat toekomstbeeld worden de ingrepen voorbereid om tot uitvoering te komen. Op deze pagina staan de berichten in actualiteit van boven naar beneden. 

Aanleg proefvakken bestrating Munsterplein

Op donderdag 7 en vrijdag 8 maart 2019 worden proefvakken voor de bestrating aangebracht op het Munsterplein. We zijn ons bewust dat het type verharding op het Munsterplein sterk bepalend is voor het beeld en de beloopbaarheid van het Munsterplein. Voor het maken van een weloverwogen keuze in verharding gaat het bouwteam daarom drie proefvakken aanleggen op het Munsterplein. Deze proefvakken geven de mogelijke alternatieven weer waaruit gekozen wordt. Door deze als proefvak aan te leggen kan een goed beeld worden gevormd over het eindresultaat.

Nieuwsbrief 1 maart 2019

Op 1 maart 2019 is een nieuwe nieuwsbrief Munsterplein verspreid.

Klik hier voor de nieuwsbrief van 1 maart 2019.

Start bouwteam Vitaal Munsterplein, januari 2019

Op 11 januari 2019 is het bouwteam Vitaal Munsterplein van start gegaan. Het bouwteam gaat, conform de besluiten, het vastgestelde voorlopig ontwerp Munsterplein omzetten in een uitvoeringsontwerp met een realistische uitvoeringsplanning om dit voor te leggen aan het college van B&W ter besluitvorming.

Raadsbesluit 13 december 2018

Op 13 december 2018 heeft de gemeenteraad besloten om het plan ‘Voorlopig ontwerp Munsterplein’ vast te stellen als het kader voor het uitvoeringsontwerp voor de Fasen 1, 2, 3 en 4 en daarbij de  taakstellende budgetten vastgesteld voor de realisatie van deze vier fasen.

Klik hier voor het vastgestelde Voorlopig ontwerp Munsterplein Roermond.

Klik hier voor de verdeling uitvoeringsfasen Munsterplein december 2018.

De gegeven fasering is in december 2018 opgezet aan de hand van de technische noodzaak tot ingrijpen, omgevingsfactoren en onderlinge samenhang. Alleen de fase 1 tot en met 4 zijn in voorbereiding voor eventuele uitvoering.

Voortgang 1 augustus 2018

Via de bijeenkomsten en bijdragen van experts is een concept inrichtingsontwerp gemaakt. Dit conceptplan is besproken in de tweede klankbordbijeenkomst op 26 juni 2018. Het concept inrichtingsontwerp wordt samen met een uitvoeringsplan voor het onderhoudswerk aan het bestuur voorgelegd ter besluitvorming. De uitvoering van het onderhoud staat gepland in 2019, ook met het oog op het 800 jarig jubileum van de Munsterkerk in 2020.

Klankbordbijeenkomst 26-6-2018

Op 26 juni 2018 is de 2e klankbordbijeenkomst gehouden. In dit klankbord is het ontwikkelde inrichtingsplan via de diverse onderwerpen doorgesproken. De verkregen reacties zijn gebruikt in de verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp.      

Klik hier voor het verslag van de klankbordbijeenkomst op 26-6-2018.

Klik hier voor de presentatie van de klankbordbijeenkomst op 26-6-2018.

Klankbordbijeenkomst 26-2-2018

Na de startavond is op 26 februari 2018 een klankbordbijeenkomst geweest over het uitwerken van het concept inrichtingsplan. De gegeven presentatie leiden tot veel overleg en reacties waarmee de planvorming vooruit kan.

Klik hier voor het verslag van de klankbordbijeenkomst op 26-2-2018.

Klik hier voor de presentatie van de klankbordbijeenkomst op 26-2-2018.

Startbijeenkomst 22-1-2018

Op maandagavond 22 januari 2018 was de openbare, goed bezochte startbijeenkomst voor het inrichtingsplan van het Munsterplein. De verkregen reacties en vele aanmeldingen voor de klankbordgroep vormde een goede start.

Klik hier voor de nieuwsbrief over de startbijeenkomst van 22-1-2018.

Klik hier voor de presentatie van de startbijeenkomst van 22-1-2018.

Projectomschrijving

Foto Munsterplein vanaf Leliestraat

Het Munsterplein vormt het hart van de binnenstad met kenmerkende gebouwen en groen waar veel van het stadse leven zich afspeelt, denk bijvoorbeeld aan de markten en evenementen die hier geregeld plaatsvinden. Dit samen met zijn historie maakt dat de gemeente zorgvuldig wil omgaan met aanpassingen op het Munsterplein. Voorafgaand aan de werkzaamheden wil de gemeente samen met belanghebbenden eerst de inrichting van het Munsterplein goed tegen het licht houden. Pas daarna volgt de technische uitwerking van de benodigde werkzaamheden. 

Foto Munsterplein vanaf Paradisstraat

Voor meer informatie over Vitaal Munsterplein kunt u contact opnemen met de heer G. Fraters van de afdeling Voorbereiding & Realisatie, telefoon (0475) 35 92 17 of per email: gooffraters@roermond.nl

De vitalisering van het Munsterplein komt mede tot stand met subsidie van de Logo provincie Limburg