Nazorg wateroverlast

Let op: aanvraagtermijn Nationaal Rampenfonds (giro 777) huishoudens is verlopen.

 

  Wanneer bel ik de gemeente?

  Bij lokale informatievragen bel de gemeente Roermond: 14 0475 of 0475 359 999. 

  Wie mag ik bellen als ik schade heb?

  Wacht met bellen tot de situatie onder controle is. Maak goede foto’s. Bel daarna de verzekeringsmaatschappij. 

  Waar kan ik melding maken van grote objecten en kadavers?

  • 088-7974220 - Nautisch centrum van Rijkswaterstaat voor melding van grote objecten zoals caravans en auto’s.
  • 0900-9221 - Rendac voor melding van kadavers.

  Ik heb nog zandzakken of drijfvuil dat moet worden opgehaald, wie kan ik daarvoor bereiken?

  Neem contact op met ons klantcontactcentrum via 14 0475.

  Opruimacties

  Op verschillende momenten worden op de  getroffen plaatsen opruimacties georganiseerd. Deze staan gebundeld op de website van Maas Cleanup: www.maascleanup.nl. Via deze site kunt u zich aanmelden voor deelname én kunt u zien welke acties nog vrijwilligers kunnen gebruiken. Indien u zelf een actie heeft opgestart kunt u deze, mits het gebied veilig is en nog niet opgeruimd wordt, tevens hier aanmelden.

  Let op: we raden met nadruk af om op individuele basis te gaan opruimen langs de Maas, in verband met de veiligheid.

  Wat te doen bij schade?

  Is er sprake van schade door overstromingen, kijk dan eerst of de schade onder de dekking van uw inboedel- en opstalverzekering valt.

  Kan ik een gift aanvragen bij het Nationaal Rampenfonds (giro 777)?

  De aanvraagtermijn voor een gift uit het Nationaal Rampenfonds (giro 777) is op 1 september gesloten. Het fonds gaat van het overige budget projecten ondersteunen die zich bezighouden met het herstellen van schade door het hoogwater. Maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen die zo’n project (gaan) uitvoeren, komen mogelijk in aanmerking voor financiële steun. Voor alle informatie over de aanvraagprocedure en projectplannen verwijzen wij naar de website van het Nationaal Rampenfonds: www.nationaalrampenfonds.nl

  Goed om te weten: alle huishoudens die een aanvraag hebben ingediend voor een gift krijgen bericht vanuit de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Aanvragen die zijn ingediend (voor 1 september) en zijn goedgekeurd, worden uiterlijk 1 oktober uitbetaald.

  Wat staat er in het Kabinetsbesluit tegemoetkoming schade watersnood Limburg?

  Het kabinet heeft op 13 augustus ingestemd met de schaderegeling om tegemoet te komen in materiële schade die is ontstaan door onder meer de overstromingen in juli dit jaar. Meer informatie. 

  Kom ik in aanmerking voor het Meldpunt RVO voor schade hoogwater?

  In verband met de schade door het hoge water van de Maas en andere rivieren en beken in Limburg, heeft het kabinet De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing verklaard.

  Particulieren, ondernemers, overheden, religieuze instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen vanaf nu hun schade melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), via: Regeling tegemoetkoming schade hoogwater Limburg juli 2021 - Klantportaal-Site | mijn.rvo.nl. Het gaat om materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. 

  Vervolgens wordt beoordeeld of u recht heeft op een gedeeltelijke vergoeding. Duidelijk bewijs van de schade middels foto’s en/of video is noodzakelijk. U hoeft niet te wachten met het herstel van uw schade. Neem vooraf altijd eerst contact op met uw verzekeraar.

  Welke schade wordt vergoed?

  • De schade aan de woning, de woonwagen of het woonschip
  • De schade aan de inboedel
  • De schade aan de openbare infrastructurele voorzieningen
  • De schade aan de vaste en vlottende activa
  • Teeltplanschade 
  • Bedrijfsschade
  • De opstartkosten (de kosten die zijn gemaakt in verband met het opnieuw starten van het productieproces in een installatie)
  • De evacuatiekosten:  
   • Reis- en verblijfkosten
   • Kosten voor transport, opslag en huisvestiging van de roerende zaken
  • De bereddingskosten (de kosten die de gedupeerde heeft gemaakt om schade te voorkomen of beperken)
  • De kosten voor opruimen.

  Welke mogelijkheden zijn er om schade als gevolg van overstromingen en van evacuatie vergoedt te krijgen?

  Heeft u schade door water uit de riolering, schakel dan de gemeente in via 14 0475.

  Ik heb vragen over gezondheidsrisico's. Waar kan ik informatie vinden?

  Kijk op de website van het RIVM.

  Ik heb slib op mijn perceel/ in mijn woning, wat kan ik het beste doen?

  De eigenaar van een perceel/ woning is zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij/zij omgaat met slib. Dat geldt ook voor het eventueel opruimen van slib.

  Wij verwijzen naar de adviezen van de GGD en de LLTB.

  Hoe ga ik op een veilige manier met slib om?

  De GGD heeft een aantal algemene tips en adviezen opgesteld over bescherming tegen slib, zie hieronder.

  Wanneer mag mijn vee weer de weide in?

  Het advies is om vee tot twee maanden na terugtrekking van de Maas, zijrivieren en beken, niet te laten grazen op met slib verontreinigd gras. Voorlopig is het ook af te raden om het vee te laten drinken uit sloten. Met vragen over akkerbouw kunt u terecht bij de Nederlandse Voedsel-en warenautoriteit.

  Wilt u uw verhaal kwijt, bent u op zoek naar een luisterend oor?

  Slachtofferhulp Nederland biedt hulp bij rampen en calamiteiten, zo ook voor de getroffenen van de watersnoodramp in Limburg. Wilt u uw verhaal kwijt, bent u op zoek naar een luisterend oor, maatschappelijke bijstand of advies, kijk dan op de website van Slachtofferhulp.

  Ik wil helpen of kan wat hulp gebruiken

  Steeds meer gebieden worden vrijgegeven en zijn dus veilig genoeg om opgeruimd te worden. Op de website van Maas Cleanup staan diverse initiatieven waar u bij kunt aansluiten. Daarnaast kunt u hier inititatieven aanmelden. U kunt ook hulp vragen of aanbieden via de website van Wij Zijn Vrijwilligers.

  Wij raden sterk af om op individuele basis te gaan opruimen in verband met de veiligheid.

  Ik wil helpen met het opruimen van zwerfafval. Zijn er materialen beschikbaar?

  De gemeente helpt door materiaal als grijpers en zakken beschikbaar te stellen. Groepen bewoners die aan de slag willen kunnen via natuur@roermond.nl laten weten wat ze nodig hebben. Dit wordt dan alvast geïnventariseerd. Zodra het sein op groen staat om de gebieden te betreden, beginnen we met de uitgifte. Let op: meld je alleen als groep aan, niet als individu.

  Op welke manier ondersteunt de Belastingdienst?

  Burgers en ondernemers die getroffen zijn door de watersnood kunnen hulp inschakelen omtrent belastingzaken. Dit is maatwerk. De persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden worden per hulpvraag bekeken. Lees verder.

  Waar vind ik actuele informatie over de hoogwater situatie?

  Uw Reactie
  Uw Reactie