Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Nevenfuncties College van B&W

Overzicht van (neven)functies en financiële belangen van leden van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Roermond.

Ambtsgebonden nevenfuncties

*Naam*
Tijdsbesteding
Bezoldigd/Onbezoldigd

 1. Lid Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, ​​​​2 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 2. Lid Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (portefeuillehouder crisisbeheersing), 8 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 3. Plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Limburg-Noord, -, Onbezoldigd
 4. Lid van de Bestuurscommissie Veiligheid van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, 5 dagdelen per jaar
 5. Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie Limburg, 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 6. Lid van de stuurgroep Regionaal Informatie en Expertisecentrum, 6 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 7. Lid van de Euregiocommissie Openbare orde, veiligheid en gezondheid, 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 8. Voorzitter netwerkberaad Samenwerking Midden-Limburg (SML), 2 dagdelen per maand, Onbezoldigd
 9. Bestuurslid VNG Commissie Bestuur & Veiligheid (waaronder werkgroep ondermijning), 10 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 10. Voorzitter Taskforce Mobiel Banditisme (landelijk), 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 11. Lid overleg Commissaris van de Koning Limburg – Burgemeesters (B5), 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 12. Lid Comité van Aanbeveling / Raad van Advies Stichting Cuyperiana, -, Onbezoldigd
 13. Lid Comité van Aanbeveling Stichting muziektheater Cuypers, Onbezoldigd.

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 1. Comité van aanbeveling Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo, - , Onbezoldigd
 2. Voorzitter Stichting 1443, 3 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 3. Beschermvrouwe “Donderse Moestuin”, -, Onbezoldigd
 4. Lid Comité van aanbeveling Stichting Limburgse Veteranendag, -, Onbezoldigd
 5. Lid Comité van aanbeveling Beau Vilters Internationaal voetbaltoernooi, -, Onbezoldigd
 6. Lid Comité van aanbeveling Stichting Allen voor Synergie, -, Onbezoldigd
 7. Lid Comité van Aanbeveling Historische Stoet Roermond, -, Onbezoldigd

Ambtsgebonden nevenfuncties

 1. Lid van het bestuurlijk overleg Zorg en Welzijn Midden-Limburg (wisselend voorzitterschap door de gastgemeente), 3 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 2. Voorzitter Stuurgroep Regionaal Arbeidsmarkt-beleid, 10 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 3. Voorzitter (tevens lid) bestuurscommissie GGD Limburg-Noord, 10 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 4. Lid van het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord (namens bestuurscommissie GGD), 8 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 5. Lid Bestuurscommissie WMO Regionale Taken, 3 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 6. Voorzitter Algemeen Bestuur Westrom, 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 7. Lid Algemeen Bestuur Westrom, 4 dagdelen per jaar, Bezoldigd*
 8. Lid Dagelijks Bestuur Westrom, 20 dagdelen per jaar, Bezoldigd*
 9. Voorzitter Dagelijks Bestuur Omnibuzz, 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 10. Lid algemeen bestuur Omnibuzz, 10 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 11. Lid dagelijks bestuur Omnibuzz, 16 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 12. Lid bestuurlijk Netwerk J42 voor samenwerking jeugdregio’s, 1 - 2 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 13. Lid van de Algemene Ledenvergadering Euregio, 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 14. Lid van de Euregiocommissie Sociale vraagstukken, cultuur en sport, 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 15. Plaatsvervangend lid van de Euregiocommissie  Arbeidsmarkt en onderwijs, -, Onbezoldigd
 16. Plaatsvervangend lid Euregiocommissie Openbare orde en veiligheid en gezondheid, -, Onbezoldigd
 17. Lid Samen Gezond Regio Roermond (voorheen Stuurgroep Zorgnetwerk), 5 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 18. Lid Zorg Innovatie Platform, 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 19. Lid Stuurgroep De Nieuwe GGZ, 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 20. Lid Stuurgroep Integrale Benadering (Koraalgroep), 2 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 21. Voorzitter Netwerk Dementievriendelijk Roermond, 2 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 22. Voorzitter Stuurgroep JOGG, 2 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 23. Lid stuurgroep armoedebeleid, 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 24. Lid van het netwerkberaad van de Samenwerking Midden-Limburg (SML), 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 25. Bestuurslid coöperatie verbindend leiden, 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd.

* Vergoedingen wordt in de gemeentekas gestort.

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 1. Beschermvrouwe campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst, 2 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 2. Lid comité van aanbeveling kaarsenkapel Camillus, 2 dagdelen per jaar, Onbezoldigd

Ambtsgebonden nevenfuncties

 1. Lid stuurgroep N280, 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 2. Voorzitter Overleg Platform Economische Zaken en Toerisme (OPET), 6 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 3. Bestuurslid Starterscentrum, 8 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 4. Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Keyport 2020, 6 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 5. Lid van de Algemene Ledenvergadering van de Euregio Rijn-Maas-Noord, 2 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 6. Lid van de Euregiocommissie Economie & Toerisme, 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 7. Plaatsvervangend lid van de Euregiocommissie Ruimtelijke ordening, infrastructuur, mobiliteit, milieu en energie., 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 8. Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette, -, Onbezoldigd
 9. Lid Vereniging Nederlandse Riviergemeenten, 8 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 10. Lid stuurgroep Delta Maas (als vertegenwoordiger Vereniging Nederlandse Rivierengemeenten), 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 11. Lid bestuurlijk overleg SML werkveld Wonen, Zorg en Woonomgeving, 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 12. Lid bestuurlijk overleg SML werkveld Recreatie en Toerisme, 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 13. Lid bestuurlijk overleg SML werkveld Energie en Economisch Beleid (aandachtsveld Economisch Beleid), 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 14. Vertegenwoordiger van de Gemeente Roermond als aandeelhouder in de aandeelhoudersvergadering van de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg,1 dagdeel per jaar, Onbezoldigd

Ambtsgebonden nevenfuncties

 1. Lid van het Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling BsGW, 5 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 2. Lid Algemene Ledenvergadering Dimpact, 2 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 3. Lid van de Algemene Ledenvergadering van de Euregio Rijn-Maas-Noord, 2 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 4. Lid van de Euregiocommissie Interreg, 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 5. Plaatsvervangend lid van de Euregiocommissie Sociale Vraagstukken, cultuur en sport., 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 6. Lid College voor Arbeidszaken Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG), 8 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 7. Lid van de coöperatieve inkoopsamenwerking  Inkoopcentrum Zuid ICZ, 1 – 2 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 8. Ambassadeur Vereniging Sport en Gemeenten Midden-Limburg, 2 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 9. Lid Algemeen Bestuur van Westrom, 4 dagdelen per jaar, Bezoldigd*
 10. Penningmeester Stichting Iedereen Kan Sporten Limburg, 5 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 11. Voorzitter Sportoverleg Midden-Limburgse gemeenten, 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 12. Lid Stuurgroep JOGG, 2 dagdelen per jaar, Onbezoldigd.
 13. Plaatsvervangend lid Stuurgroep Zuidoost van het Operationeel Programma Zuid-Nederland, Onbezoldigd
 14. Vertegenwoordiger van de Gemeente Roermond in de aandeelhoudersvergadering Publiek Belang Elektriciteitsproductie, 1 à 2 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 15. Vertegenwoordiger van de Gemeente Roermond in de aandeelhoudersvergadering van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), 1 à 2 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 16. Vertegenwoordiger van de Gemeente Roermond in aandeelhouders vergadering van Enexis Holding, 1 à 2 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 17. Vertegenwoordiger van de Gemeente Roermond in de aandeelhoudersvergadering van Vordering Enexis, 1 à 2 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 18. Vertegenwoordiger van de Gemeente Roermond in de aandeelhoudersvergadering van CBL Vennootschap, 1 à 2 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 19. Vertegenwoordiger van de Gemeente Roermond in de aandeelhoudersvergadering van CSV Amsterdam B.V., 1 á 2 dagedelen per jaar, Onbezoldigd
 20. Vertegenwoordiger van de Gemeente in de algemene vergadering van aandeelhouders van Verkoop Vennootschap B.V., van de Gemeente Roermond, 1 à 2 dagdelen per jaar, Onbezoldigd

* Vergoeding wordt in de gemeentekas gestort.

Ambtsgebonden nevenfuncties

 1. Voorzitter Lokaal Educatieve Agenda (LEA), 2 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 2. Lid van het bestuur Stichting Stadsbeiaard, 2 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 3. Voorzitter Monumenten- en archeologieoverleg, 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 4. Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling BsGW, -, Onbezoldigd
 5. Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur Omnibuzz, -, Onbezoldigd
 6. Plaatsvervangend lid Stuurgroep Regionaal Arbeidsmarktbeleid, -, Onbezoldigd
 7. Lid stuurgroep Voortijdig Schoolverlaten RMC regio Noord Limburg (regio 38) t.b.v. de programmaperiode september 2016 t/m augustus 2020., 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 8. Lid van de Euregiocommissie Arbeidsmarkt en onderwijs, 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 9. Voorzitter Stuurgroep WOP Donderberg, 2 dagdelen per jaar, Onbezoldigd

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 1. Lid D66 thema-afdeling Vrouwen-Mannen Sociale Innovatie, 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 2. Bestuurslid D66 Limburg (talentontwikkeling en opleidingen en campagnecoördinator Limburg), 15 dagdelen per jaar, Onbezoldigd

Ambtsgebonden nevenfuncties

 1. Lid Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette, 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 2. Lid Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette, 6 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 3. Voorzitter Samenwerkingsverband IJzeren Rijn, 1 dagdeel per jaar, Onbezoldigd
 4. Lid Algemeen Bestuur Ons Waardevol Cultuur Landschap, 6 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 5. Lid bestuur Regionale Organisatie Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 6. Voorzitter bestuurlijk overleg SML werkveld Mobiliteit en Infrastructuur (RMO), 8 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 7. Lid bestuurlijk overleg SML werkveld Energie en Economisch Beleid (aandachtsveld Energie), 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 8. Lid bestuurlijk overleg SML werkveld Landbouw en Natuur, 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 9. Lid van het Roermonds Natuur- en Milieuoverleg, 3 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 10. Lid overlegorgaan Nationaal Park De Meinweg, 3 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 11. Lid Algemeen Bestuur RUD Noord-Limburg, 6 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 12. Lid ASL (Vereniging Asbestsamenwerking Limburg), 2,5 dag per jaar, Onbezoldigd
 13. Lid Euregiocommissie Ruimtelijke ordening, infrastructuur, mobiliteit, milieu en energie, 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 14. Plaatsvervangend lid van de Euregiocommissie Economie en toerisme, -, Onbezoldigd
 15. Voorzitter bestuurlijk overleg Roermond Bereikbaar, 8 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 16. Lid DB Afval Samenwerking Limburg, 5 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 17. Bestuurlijk netwerk stikstofaanpak – onderdeel van VNG commissie ruimte, wonen en mobiliteit, 5 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 18. Vertegenwoordiger van de Gemeente Roermond als aandeelhouder in de aandeelhoudersvergadering N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), 2 dagdelen per jaar, Onbezoldigd
 19. Vertegenwoordiger van de Gemeente Roermond als aandeelhouder in de aandeelhoudersvergadering Nazorg Limburg, 1 dagdeel per jaar, Onbezoldigd

Niet-Ambtsgebonden nevenfuncties

 1. Voorzitter Raad van Toezicht Poppodium De Nieuwe Nor, 4 dagdelen per jaar, Onbezoldigd

 

Uw Reactie
Uw Reactie