Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Gedoogbeschikkingen voor tijdelijk nieuwe verkoopactiviteiten mogelijk onder voorwaarden

Het logo van de gemeente Roermond

De coronacrisis raakt veel sectoren financieel. Veel ondernemers hebben hun inkomsten sterk zien teruglopen. De gemeente Roermond wil hen tegemoet komen om geld te kunnen verdienen met nieuwe activiteiten. Dan gaat het om tijdelijke verkoopactiviteiten die niet aansluiten bij bestaande wet- en regelgeving zoals het bestemmingsplan en de verleende vergunningen.

Om dit mogelijk te maken heeft het college op 12 mei 2020 ingestemd met afwegingskaders om via een gedoogbeschikking tijdelijke verkoopactiviteiten toe te staan gedurende een korte periode. Deze periode duurt zolang als de coronamaatregelen duren, inclusief een uitloopperiode om de oorspronkelijke onderneming weer op te starten. 

Hoe aan te vragen?

De initiatiefnemer die tijdelijk producten wil verkopen op een andere manier dan gebruikelijk, dient hiervoor een aanvraag in bij de gemeente Roermond. Deze aanvraag moet minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan de activiteiten ingediend te zijn via stephanberendsen@roermond.nl met als onderwerp ‘tijdelijke verkoopactiviteiten ten tijde van de coronamaatregelingen’. Bij deze aanvraag moeten de bijlagen zitten waaruit blijkt dat aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan. 

Hierna zijn de voorwaarden weergegeven die hier van belang zijn:

 

 • relatie met de huidige onderneming, waarbij wordt opgemerkt dat blurring niet is toegestaan.
 • omwonenden dienen geïnformeerd te worden over initiatief door aanvrager;
 • het mogen niet zodanige verkeersaantrekkende activiteiten betreffen die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte;
 • de activiteiten dienen op eigen terrein plaats te vinden, initiatieven van incidentele aard gelinkt aan de onderneming worden hiervan uitgezonderd;
 • de ondernemer die het betreft dient de uitvoerende partij te zijn.
 • deze tijdelijke gedoogbeschikking geldt vanwege de uitzonderlijke situatie;
 • de (verkeers)veiligheid binnen de inrichting alsmede in het openbaar gebied rondom de inrichting dient te worden gewaarborgd; 
 • de geldende Corona-richtlijnen van het RIVM dienen te worden nageleefd (o.a. waarborgen 1,5 meter afstand voor consumenten en medewerkers en zorgen voor voldoende hygiënemaatregelen); 
 • de gedoogbeslissing geldt tot uiterlijk 1 juli 2020;
 • onder andere in het kader van de leefbaarheid en verkeersveiligheid kan het college nadere voorwaarden aan deze gedoogbeschikking verbinden, dan wel deze gedoogbeschikking intrekken. 
 • aanvullend kan nog de duurzaamheid van het initiatief in de afweging worden betrokken, bijvoorbeeld of de producten die te koop worden aangeboden lokaal worden afgenomen en de samenwerking met andere ondernemers wordt opgezocht.

Meer informatie

Heeft u vragen over de procedure of twijfelt u over de haalbaarheid van uw initiatief? Neem dan contact op met onze bedrijvencontactfunctionaris (dhr. Berendsen) via 0475-359489 of via stephanberendsen@roermond.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie