Aanvraagtermijn Nationaal Rampenfonds verlengd tot en met 31 augustus

Giro 777 heeft meer dan 10 miljoen aan giften ontvangen van betrokken Nederlanders voor getroffen Limburgers. Met dit bedrag wil het Nationaal Rampenfonds daarom aan alle ernstig getroffen huishoudens eenmalig maximaal 1.000 euro schenken.

De aanvraagtermijn is verlengd. Mensen kunnen nog vanaf vrijdag 20 augustus weer een aanvrag indienen voor een gift t/m dinsdag 31 augustus, via de website van BsGW. Er zijn twee criteria om in aanmerking te komen voor deze gift.

Deze voorwaarden zijn: 

  1. Het gaat om een huishouden met een woning gelegen in een bij de gemeente als ondergelopen bekendstaande straat, of deel van een straat. Het aanvraagformulier is dus NIET bedoeld voor een onderneming of bedrijf. 
  2. Er moet sprake zijn van behoorlijke schade als gevolg van overstroming/ wateroverlast op minimaal plinthoogte. Het gaat dan om schade in woonvertrekken op de begane grond. Schades aan kelder, berging en/of tuin vallen dus niet onder deze regeling. Bij eventuele objectcontrole moet dit aangetoond kunnen worden.

Voldoet uw huishouden aan deze twee criteria? Vul dan het aanmeldformulier in. Dit kan nog van 20 augustus tot en met 31 augustus 2021.

Dien uw aanvraag in

Aandachtspunten: 

  • Er kan maar één aanvraag per adres ingediend worden. Meerdere aanvragen van één adres kunnen leiden tot uitsluiting
  • Bij twijfels over de aanvraag, kan de woning door de gemeente worden gecontroleerd. 
  • Met het indienen van de aanvraag stemmen getroffenen ermee in dat ingevulde gegevens (adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN-nummer) gebruikt mogen worden voor dit proces.
  • Mochten er in totaal meer dan 8.000 aanvragen aan huishoudens worden toegekend, dan bestaat de mogelijkheid dat een lager bedrag dan € 1.000 per huishouden wordt uitgekeerd.

Vrije gift 

Deze gift is belastingvrij en wordt niet meegerekend als inkomen. Ook de gemeente telt een door het rampenfonds toegekende gift niet mee bij het totaal van ontvangen giften voor mensen in een bijstand- of vergelijkbare situatie. 

Verzekeraar en WTS

Het Nationaal Rampenfonds is één van de organisaties die helpen bij geleden schade. Naast bij dit fonds kunnen getroffen gezinnen en bedrijven terecht bij hun eigen verzekeraar. Bovendien heeft het kabinet de overstromingen in Limburg officieel tot ramp verklaard. Dit betekent dat de 'Wet tegemoetkoming schade bij rampen' van kracht is. Hierdoor is het voor getroffen inwoners en bedrijven mogelijk een vergoeding te krijgen, als de verzekering de schade niet (volledig) vergoedt. Klik hier voor meer informatie over de Wts en het indienen van schadeclaims.

Uw Reactie
Uw Reactie